Framställning 15/2004-2005 (parallelltext)

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Parallelltexter

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2005-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet

·       Landskapsregeringens framställning nr 15/2004-2005

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom., 5 och 6 §§ landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet, av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1998/111, 5 § sådan den lyder i landskapslagen 1993/64 samt 6 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/48 samt

     ersätts i lagen ordet ''landskapsstyrelsen'' i olika böjningsformer med ''landskapsregeringen'' i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

1 §

     I syfte att förebygga risk för skada som konsumtionsvaror kan orsaka på person eller egendom skall produktsäkerhetslagen den 12 december 1986 (FFS 914/1986) och lagen den 26 mars 1997 om leksakers säkerhet (FFS 287/1997) tillämpas i landskapet Åland med de undantag som följer av denna lag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

1 §

     I syfte att förebygga risk för skada som konsumtionsvaror kan orsaka på person eller egendom skall, med de undantag som följer av denna lag, följande författningar tillämpas i landskapet

     1) lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (FFS 75/2004), nedan kallad konsumentsäkerhetslagen,

     2) lagen om kosmetiska produkter (FFS 22/2005),

     3) lagen om leksakers säkerhet (FFS 287/1997) samt

     4) lagen om underrättelser till Europeiska gemenskapernas kommission om åtgärder för att begränsa utsläppande på marknaden, saluföring och användning av vissa produkter som medför allvarlig risk (FFS 76/2004).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

5 §

     Bestämmelserna i 21, 22 och 23 §§ produktsäkerhetslagen skall inte tillämpas i landskapet.

 

 

 

5 §

     Bestämmelserna i 37, 38, och 39 §§ i konsumentsäkerhetslagen skall inte tillämpas i landskapet.

     Hänvisningen i konsumentsäkerhetslagens 19 § till förvaltningslagen (FFS 434/2003) skall i landskapet avse landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering. Hänvisningen i konsumentsäkerhetslagens 33 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) skall i landskapet avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

6 §

     I hälsonämndens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 14 § landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården med beaktande av bestämmelserna i 19 och 20 §§ produktsäkerhetslagen.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

     I hälsonämndens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 14 § i landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården med beaktande av bestämmelserna i 34 och 35 §§ i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________