Framställning 18/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ny landskapslagstiftning om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 18/2002-2003

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet 1

L A N D S K A P S L A G  om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 och 19 §§ statistiklagen för landskapet Åland. 3

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 15b och 15c §§ landskapslagen den 19 juli 1977 om allmänna handlingars offentlighet (72/1977), sådana de lyder i landskapslagen den 15 augusti 1991 (58/1991), samt

     ändras 15a §, sådan den lyder i landskapslagen den 15 augusti 1991, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

15a §

 

 

15a §

     Vid inhämtande, registrering, användning och utlämnande av person­uppgifter som ingår i personregister eller i andra allmänna handlingar skall myndig­heten iaktta en god registersed så att de registrerades personliga integritet, intressen och rättigheter inte kränks. Personregister får upprättas endast för fullgörande av ett åliggande som myndigheten har enligt lag eller förordning eller med stöd därav meddelad föreskrift eller annars för fullgörande av uppgift som har en saklig an­knytning till myndighetens verksamhet. I sådant register får införas endast för registrets ändamål relevanta personuppgifter.

     Med personuppgift avses i denna paragraf en sådan beskrivning av en individ eller individuella egenskaper eller levnadsförhållanden som kan hänföras till en bestämd fysisk person eller dennes anhöriga. Med massutlämnande avses att ett helt person­register eller en större del av personuppgifterna om de registrerade lämnas ut eller att personuppgifter lämnas ut i en form som lämpar sig för automatisk databehandling eller så att mottagaren genom teknisk anslutning får tillgång till uppgifterna.

     Massutlämnande av personuppgifter som ingår i allmänna handlingar får ske endast

     1) om den registrerade har samtyckt därtill eller om myndigheten i fråga på särskilda skäl gett sitt tillstånd till utlämnandet eller

     2) om utlämnandet sker för vetenskaplig forskning eller för statistiskt ändamål och det är uppenbart att mottagarens användning av uppgifterna inte är ägnad att  äventyra de registrerades personliga integritet eller

     3) om utlämnandet är tillåtet enligt landskapslag.

     Enskild person har rätt att förbjuda att i allmänna handlingar ingående uppgifter om honom används eller lämnas ut för direktreklam, telefonförsäljning och annan direkt marknadsföring, adresstjänst samt marknads- eller opinionsundersökningar.

     Bestämmelserna i 3 och 4 mom. tillämpas inte om redan bestämmelserna om en handlings hemlighållande hindrar att personuppgifter utlämnas.

 

 

     Personuppgifter som ingår i personregister får lämnas ut i form av en kopia, en utskrift eller elektroniskt om inte något annat är föreskrivet i lag och om mottagaren har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter enligt bestämmelserna om behandling av personuppgifter.

     För direkt marknadsföring och för marknads- och opinionsundersökningar får personuppgifter dock lämnas ut endast om så bestäms särskilt eller om den registrerade har samtyckt därtill.

 

 

15b §

 

 

     Var och en har utan hinder av stadganden i denna eller annan lag om hemlighållande av handling eller sekretess rätt att få veta huruvida uppgifter om honom har införts i ett personregister som upprätthålls av myndighet som avses i denna lag och vilka dessa uppgifter är. De begränsningar som föreskrivs i rikslagstiftning i fråga om rätten till insyn i personregister skall dock tillämpas även beträffande här avsedda register.

 

 

 

15c §

 

 

     I personregister införd personuppgift som är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad skall utan dröjsmål rättas, avlägsnas eller kompletteras om det är uppenbart att den äventyrar den registrerades integritetsskydd eller hans intressen eller rättigheter. På begäran av den registrerade skall fel alltid rättas.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. landskapslagen den 12 augusti 1999 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister (50/1999), sådant det lyder i landskapslagen den 10 augusti 2000 (54/2000), som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag tillämpas inte på de personregister som upprätthålls av andra myndigheter eller organ som omfattas av landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/1977) än polismyndigheten.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag tillämpas inte på de personregister som upprätthålls av andra myndigheter eller organ som omfattas av landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen (  /  ) än polismyndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 och 19 §§ statistiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § samt 19 § 2 och 3 mom. statistiklagen den 11 maj 1994 för landskapet Åland (42/1994) som följer

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Förhållandet till bestämmelser om personregister

Vid framställning av sådan statistik som avses i denna lag iakttas vad som stadgas i 3a kap. landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/1977), om inte annat stadgas i denna eller någon annan lag.

 

 

 

19 §

Utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En myndighet får lämna ut uppgifter för vetenskapliga undersökningar och för statistiska ändamål. Personuppgifter som avses i 15a § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet och andra identifikationsuppgifter får dock inte lämnas ut.

 

 

     Utan hinder av vad som anges i 2 mom. får Ålands statistik- och utredningsbyrå för vetenskaplig forskning och för statistiska ändamål lämna ut uppgifter om ålder, kön, utbildning och yrke under förutsättning att den som får uppgifterna har rätt enligt 3a kap. landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet eller enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister (50/1999) att inhämta dessa uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3 §

Förhållandet till bestämmelser om personregister

     Vid framställning av sådan statistik som avses i denna lag iakttas vad som föreskrivs i landskapslagen om behandling av personuppgifter i landskaps- och kommunalförvaltningen (   /   ), om inte annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

 

19 §

Utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En myndighet får lämna ut uppgifter för vetenskapliga undersökningar och för statistiska ändamål. Personuppgifter som avses i landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen och andra identifikationsuppgifter får dock inte lämnas ut.

     Utan hinder av vad som anges i 2 mom. får Ålands statistik- och utredningsbyrå för vetenskaplig forskning och för statistiska ändamål lämna ut uppgifter om ålder, kön, utbildning och yrke under förutsättning att den som får uppgifterna har rätt enligt 3a kap. landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, landskapslagen om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen eller enligt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister (50/1999) att inhämta dessa uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________