Framställning 22/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 22/2006-2007

 

Datum

 

 

2007-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny myndighet för miljö- och hälsoskyddet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar landskapslagar som innehåller bestämmelser om en ny myndighet inom landskapsförvaltningen. Myndighetens namn är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övertar ansvaret för miljötillsynen, för de flesta djurskyddsärenden och för alkoholserveringsärenden från landskapsregeringen. Dessutom överförs på myndigheten skötseln av miljötillståndsärenden samt de ärenden som idag handläggs av hälsonämnden. Genom reformen upphör Ålands miljöprövningsnämnd och hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård. Myndighet skall även svara för att veterinärvård tillhandahålls i landskapet.

     Myndighet är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten.

     Myndigheten leds av en styrelse som landskapsregeringen tillsätter. För att leda och utveckla myndigheten närmast under styrelsen finns en chef som utses av landskapsregeringen.

     Chefen avgör de ärenden som ankommer på myndigheten och som inte delegerats till annan tjänsteman att avgöra eller som är av en sådan natur att det ankommer på styrelsen att avgöra dem. Styrelsen avgör de övergripande frågorna såsom resultat- och verksamhetsplan samt budget. Chefen avgör de interna frågorna såsom delegering av beslutanderätt och ledningsfrågor. Vid sammanträde avgörs miljötillståndsärenden och ärenden av allmän eller principiell natur. Landskapsregeringen utser de ledamöter som kan delta i sammanträdet.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Miljöskydd. 3

1.2 Hälsoskydd. 3

1.3 Djurskydd. 3

1.4 Alkoholservering. 3

1.5 Veterinärvård. 4

2. Landskapsregeringens förslag. 4

2.2 Förslag till landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 4

2.2 De övriga lagförslagen i framställningen. 5

3. Förslagets konsekvenser 6

3.1 Organisatoriska och administrativa konsekvenser 6

3.2 Personella konsekvenser 6

3.3 Ekonomiska konsekvenser 6

3.4 Konsekvenser för miljön och jämställdheten. 6

4. Beredningsarbetet 6

Detaljmotivering. 7

1. Landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 7

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd  12

3. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 12

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning. 12

5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester 12

6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. 13

7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälsovården. 13

8. Landskapslag om ändring av 3 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen (ny lag antagen i januari 2007) 13

9. Landskapslag om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet 13

10. Landskapslag om ändring av 3a och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 14

11. Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland. 14

12. Landskapslag om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland. 14

13. Landskapslag om ändring 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen  15

14. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  15

15. Landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 15

Lagtext 18

L A N D S K A P S L A G om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 18

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd  22

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 26

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om renhållning. 29

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester 30

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården  31

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hälsovården. 32

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen  33

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet 33

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3a och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier 34

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland. 34

L A N D S K A P S L A G om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland  35

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen  39

L A N D S K A PS L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 40

L A N D S K A P S L A G om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 40

Parallelltexter 43

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Miljöskydd

 

Miljöskydd handlar om att förebygga skadliga miljökonsekvenser och, om det inte helt kan förebyggas, begränsa konsekvenserna i så stor utsträckning som möjligt. Metoder inom miljöskyddet är huvudsakligen tillståndsplikt, anmälningsskyldighet och tillsyn.

     Ansvaret för miljöskyddet är idag delat mellan olika myndigheter. Det huvudsakliga ansvaret åvilar Ålands miljöprövningsnämnd och landskapsregeringen. Miljöprövningsnämnden handlägger och avgör miljötillstånd enligt vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland och landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd. Miljöprövningsnämndens verksamhet regleras i landskapslagen (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd. Landskapsregeringen verkar som miljötillsynsmyndighet enligt bland annat landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd.

     För handläggningen av miljötillstånd finns det sex tjänstemän anställda vid miljöprövningsnämnden. För skötseln av miljötillsynen finns det fyra miljöinspektörer anställda vid landskapsregeringen.

 

1.2 Hälsoskydd

 

Inom hälsoskyddet är syftet att upprätthålla och främja befolkningens och individens hälsa samt att förebygga, minska och undanröja sådana i livsmiljön förekommande faktorer som kan orsaka en sjukdom som kan konstateras hos människan, en annan hälsostörning eller förekomsten av en sådan faktor eller omständighet, som kan minska sundheten i befolkningens eller individens livsmiljö.

     Ansvaret för hälsoskyddet på ett allmänt plan vilar på landskapsregeringen enligt bland annat landskapslagen (1967:36) om hälsovården. Hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård handhar de förvaltningsuppgifter inom hälsoskyddet som inte ankommer på landskapsregeringen.

     För beredningen av hälsoskyddsärenden vid landskapsregeringen ansvarar huvudsakligen tre tjänstemän. För handläggningen av bland annat hälsoskyddsärenden vid hälsonämnden finns nio tjänstemän.

 

1.3 Djurskydd

 

Inom djurskyddet säkerställs att djur skyddas mot lidande samt främjas djurs välbefinnande.

     Förvaltningsuppgifter inom djurskyddet i landskapet handhas huvudsakligen av landskapsregeringen. Ålands hälso- och sjukvård fungerar som tillsynsmyndighet inom djurskyddet.

     Djurskyddsärenden inom landskapsregeringen handläggs främst av en biträdande landskapsveterinär. Inom Ålands hälso- och sjukvård handläggs tillsynsärenden inom djurskyddet av någon av veterinärerna. Sammanlagt finns det sex veterinärtjänster vid Ålands hälso- och sjukvård.

 

1.4 Alkoholservering

 

Tillstånd för och tillsyn av alkoholserveringen i landskapet sköts av landskapsregeringen. Alkoholserveringsärenden handläggs av en alkoholinspektör.

 

1.5 Veterinärvård

 

Veterinärvård är hälso- och sjukvård som gäller djur samt annan veterinärhjälp, köttbesiktning, mjölkkontroll, övervakning och kontroll av hygienen vid primärproduktion av animaliska livsmedel och vid djurhållning, bekämpning och förebyggande av djursjukdomar samt djurskydd.

     Veterinärvård tillhandahålls av Ålands hälso- och sjukvård. Inom veterinärvården finns en fiskhälsoveterinär, en nyttodjursveterinär, en besiktningsveterinär, en hygienveterinär, en poolveterinär samt en veterinärassistent.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

2.2 Förslag till landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

Landskapsregeringen föreslår att myndighetsutövningen inom miljö-, hälso- och djurskyddet och alkoholserveringen koncentreras till en myndighet. Myndighetens namn föreslås bli Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Reformen genomförs för att förenhetliga myndighetsutövningen inom de aktuella områdena, förenkla myndighetskontakterna för den enskilda kunden och effektivera förvaltningen. Dessutom föreslås myndigheten svara för att veterinärvård tillhandahålls.

     Avsikten är att skapa en organisations-, styr- och ledningsform som ger förutsättningar för god förvaltning. Särskild vikt fästs vid rättssäkerhet, öppenhet och effektivitet.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall handa de förvaltningsuppgifter som idag sköts av hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård och av Ålands miljöprövningsnämnd. Således upphör dessa att fungera som självständiga myndigheter. Dessutom övertar myndigheten från landskapsregeringen det huvudsakliga ansvaret för djurskyddet samt miljötillsynen och alkoholserveringsärenden.

     Myndigheten skall vara underställd landskapsregeringen och landskapsregeringen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten. Styrningen av myndigheten genomförs främst genom att landskapsregeringen årligen antar en resultatplan och en verksamhetsplan för myndigheten. I planerna drar myndigheten upp riktlinjer, fastställs prioriterade områden och målen för dessa områden. Resultatplanen omspänner myndighetens verksamhet under ett budgetår medan verksamhetsplanen omfattar myndighetens verksamhet under flera år. Övervakningen av myndigheten förverkligas huvudsakligen genom den verksamhetsberättelse myndigheten årligen skall tillställa landskapsregeringen.

     För att på ett allmänt plan leda myndighetens verksamhet tillsätter landskapsregeringen en styrelse med högst sju medlemmar. Styrelsen skall årligen tillställa landskapsregeringen nämnda planer, myndighetens budgetförslag samt en verksamhetsberättelse. Dessutom faller det på styrelsen att bevaka landskapets intressen i angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgifter samt att inrätta och indra tjänster samt anställa, säga upp och avskeda personal.

     För att leda och utveckla myndigheten närmast under styrelsen finns en chef för myndigheten. Avvikande från andra tjänster som tillsätts av styrelsen föreslås att chefen för myndigheten utses av landskapsregeringen. Chefen skall uppgöra förslag till resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse, fastställa arbetsordning för myndigheten, ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet, ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete, ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning samt på myndighetens vägnar motta delgivningar. Chefen avgör de ärenden som ankommer på myndigheten och som inte avgörs av styrelsen eller som i arbetsordningen delegerats till annan tjänsteman att avgöra eller som skall avgöras vid sammanträde. När chefen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter föreslås styrelsen kunna utse annan tjänsteman vid myndigheten att fullgöra de uppgifter som ankommer på chefen.

     Ärenden som inte är av övergripande och allmän natur skall avgöras av tjänstemän vid myndigheten. För att bibehålla det kollegiala beslutsfattandet som idag tillämpas av Ålands miljöprövningsnämnd i miljötillståndsärenden föreslås att miljötillstånd fortsättningsvis skall avgöras vid sammanträde. Dessutom föreslås att ärenden av allmän eller principiell natur skall avgöras vid sammanträde. På så sätt kvarblir det kollegiala beslutsfattande som idag tillämpas av landskapsregeringen i plenum och av hälsonämnden. Landskapsregeringen skall utse de ledamöter som kan delta i sammanträdet. För ledamöterna föreslås i huvudsak samma kompetenskrav som idag uppställs för ledamöterna i miljöprövningsnämnden. De handläggningsrutiner som idag tillämpas av miljöprövningsnämnden skall i huvudsak tillämpas av myndigheten vid handläggningen av miljötillstånd.

     Med tanke på myndighetens litenhet är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga upp en separat ekonomi- och personalförvaltning. I lagförslaget anges att landskapsregeringen kan utfärda närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter. Med vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen avses ärenden som kräver särskilda specialkunskaper, såsom ansökningar om ålders-, års- och andra lönetillägg.

 

2.2 De övriga lagförslagen i framställningen

 

2.2.1 Tekniska ändringar

 

De ändringar som föreslås i de övriga lagförslagen i framställningen är huvudsakligen av teknisk natur. Då Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreslås överta den myndighetsutövning som idag handhas av Ålands miljöprövningsnämnd och hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård föreslås ändringar i de aktuella landskapslagarna vari dessa myndigheter idag har ålagts förvaltningsuppgifter. Dessutom föreslås motsvarande ändringar i de landskapslagar som idag anger att landskapsregeringen ansvarar för djurskyddet, miljötillsynen och alkoholserveringsärenden samt att Ålands hälso- och sjukvård skall tillhandahålla veterinärvård.

     I framställningen har landskapsregeringen beaktat att en ny blankettlag om livsmedel, som skall ersätta de nuvarande blankettlagarna om livsmedel respektive livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel, antagits men ännu inte utfärdats. Det förslag till ny förvaltningslagstiftning (framst. nr 8/2006-2007) som landskapsregeringen nyligen tillställts lagtinget har också beaktats.

     Om huvudlagen i denna framställning, landskapslagen om Ålands hälso- och miljöskyddsmyndighet, antas före förvaltningslagen, bör detta beaktas vid behandlingen av det sjunde lagförslaget i den framställningen.

 

2.2.2 Landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

Landskapsregeringen föreslår att en separat landskapslag stiftas om införandet av den nu aktuella reformen.

     Föreslås att de ärenden som enligt reformen skall handläggas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och som är anhängiga hos landskapsregeringen, Ålands hälso- och sjukvård, miljöprövningsnämnden och hälsonämnden utan något särskilt beslut överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     I beslut som fattats med tillämpning av de bestämmelser som gäller när de aktuella lagarna träder i kraft föreslås att ändring skall sökas enligt de nu gällande bestämmelser.

     För att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall kunna fungera så bra som möjligt redan från den aktuella lagstiftningens ikraftträdande föreslås att tjänsten som chef för myndigheten får inrättas och besättas, styrelsen tillsättas och ledamöter utses innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft.

     Föreslås att landskapsregeringen bemyndigas att utfärda bestämmelser om vilken personal som skall överflyttas från Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård och Ålands miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

3.1 Organisatoriska och administrativa konsekvenser

 

Då det är fråga om en organisationsreform ligger det i sakens natur att förslaget får verkningar i fråga om organisation. Den nya myndigheten övertar helt och hållet den myndighetsutövning som idag åvilar hälsonämnden vid Ålands hälso- och sjukvård och Ålands miljöprövningsnämnd vilket medför att bägge dessa kollegiala organ upphör.

     I den nya myndigheten skall tre olika myndigheters administrativa system och rutiner sammanföras. På kort sikt krävs betydande insatser för att koordinera system för diarieföring, handläggningsrutiner, datahantering och andra administrativa system. Avsikten är att så snart som möjligt förenhetliga de administrativa systemen för att skapa förutsättningar för en god, effektiv, kundnära och öppen förvaltning.

     Bokföring och annan ekonomiförvaltning såsom löneutbetalningar samt vissa tjänstekollektivavtalsärenden såsom ålderstillägg skall enligt vad landskapsregeringen närmare bestämmer skötas vid landskapsregeringens finansavdelning.

 

3.2 Personella konsekvenser

 

En ny tjänst som chef för myndigheten kommer att inrättas samtidigt som tjänsten som chef vid Ålands miljöprövningsnämnd kommer att indras. I övrigt har inte förslaget några verkningar i fråga om personal.

 

3.3 Ekonomiska konsekvenser

 

Förslaget avser att vara kostnadsneutralt i förhållande till dagsläget.

 

3.4 Konsekvenser för miljön och jämställdheten

 

Förslaget har inte några direkta verkningar på miljön.

     Förslaget saknar kända följder för jämställdheten mellan kvinnor och män.

 

4. Beredningsarbetet

 

Under en längre tid har utredningar genomförts som underlag för en gemensam och fristående organisation av miljö-, hälso-, livsmedels- och djurskyddet på Åland. Landskapsregeringen beslöt den 29 april 2005 att samorganisationen skall slutföras och tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att bland annat göra en noggrann genomgång av relevant lagstiftning och redogöra för vilka arbetsuppgifter som skall föras över till den nya myndigheten, samt omfattningen av de olika arbetsuppgifterna, utreda om det finns något formellt behov av att hålla tillståndsprövningen och tillsynen i olika enheter, föreslå en skiss hur myndigheten kunde organiseras med beaktande av rättssäkerheten, särskilt behovet av en nämnd eller liknande, utreda närmare behovet av verksamhetsdirektiv eller liknande från landskapsregeringen och översiktligt redogöra för vilken lagstiftning som behöver ändras för att genomföra organisationsförändringen. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport (ÅUS 2006:2) till landskapsregeringen den 28 februari 2006. Slutrapporten var på remiss till kommunerna, Ålands kommunförbund, Ålands handelskammare, Ålands hälso- och sjukvård, aktuella fackliga föreningar, Ålands producentförbund, Ålands natur och miljö, Ålands hästavelsförening och Ålands kenneldistrikt.

     Arbetet med att utarbeta den lagstiftning som förutsätts i slutrapporten har landskapsregeringen upphandlat. Också den på så sätt utarbetade lagstiftningen har varit på remiss till Ålands hälso- och sjukvård samt till de aktuella fackliga föreningarna. Därefter har den slutliga sammanställningen av ärendet gjorts vid lagberedningen.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

1 § Behörighet och ställning Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets behörighet anges i annan landskapslagstiftning. I denna lag regleras huvudsakligen myndighetens interna verksamhet och funktioner. I denna framställning ingående lagstiftning vari föreslås ändringar i annan landskapslagstiftning anges myndighetens behörighet. I paragrafen anges explicit att myndigheten skall verka som tillsyns- och tillståndsmyndighet, för att framhäva myndighetens väsentliga uppgift. Förutom myndighetsutövning skall myndigheten även tillhandahålla veterinärvård. Med veterinärvård avses sådan veterinärvård som inte omfattar myndighetsutövning. I vilken omfattning veterinärvård skall tillhandahållas anges inte. Omfattningen blir beroende av de resurser lagtinget ställer till veterinärvårdens förfogande i budgeten för myndigheten.

     I egenskap av huvudman för verksamheten har landskapsregeringen till uppgift att utöva den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten. Den årliga styrningen av verksamheten kommer till uttryck genom den resultatplan för myndigheten som landskapsregeringen skall anta. Övervakningen av verksamheten sker främst genom den verksamhetsberättelse myndigheten årligen skall skicka till landskapsregeringen.

     I paragrafen har även beaktats att det kan finnas behov av att på ett snabbt och enkelt sätt påföra myndigheten olika förvaltningsuppgifter som skall utföras av nationella myndigheter enligt vissa EG-förordningar. I allmänhet används i sådana fall begreppet behörig myndighet och medlemsstaterna åläggs att peka ut vilken eller vilka myndigheter som skall vara behörig myndighet i det avseende som förordningen förutsätter. Kommissionen skall därefter underrättas om beslutet.

 

2 § Styrning av myndigheten Landskapsregeringen skall varje år anta en resultatplan och en verksamhetsplan för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. I planerna drar myndigheten upp riktlinjer, fastställs prioriterade områden och målen för dessa områden. Resultatplanen omspänner myndighetens verksamhet under ett budgetår medan verksamhetsplanen omfattar myndighetens verksamhet under flera år. Avsikten med verksamhetsplanen är att skapa en möjlighet att granska verksamhetens utfall ur ett längre perspektiv och därmed bidra till en bättre långsiktig planering av och framförhållning i myndighetens verksamhet. Genom planerna kan landskapsregeringen på ett allmänt plan styra myndighetens verksamhet. I resultatplanen är det möjligt för landskapsregeringen att ålägga myndigheten andra uppgifter än myndighetsutövning t.ex. forsknings- och utvecklingsprojekt. Planerna skall antas så snart det är möjligt efter det att budgeten för det år resultatplanen omspänner antagits av lagtinget.

     Med tanke på myndighetens litenhet är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga upp en separat ekonomi- och personalförvaltning. I 2 mom. anges att landskapsregeringen kan utfärda närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter. Med vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen avses ärenden som kräver särskilda specialkunskaper, såsom ansökningar om ålders-, års- och andra lönetillägg.

 

3 § Tillsättande av styrelsen För att leda myndighetens verksamhet tillsätter landskapsregeringen en styrelse med högst sju medlemmar. För varje medlem utser landskapsregeringen även en personlig ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år. Landskapsregeringen kan skilja styrelsen eller medlem eller ersättare i styrelsen från uppdraget. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som skall tillkomma den som innehar styrelseuppdrag.

 

4 § Styrelsens sammanträden Bestämmelsen överensstämmer i sak med sedvanliga bestämmelser om sammanträden inom landskapsförvaltningen. Till den del bestämmelsen saknar regler om beslutsfattande och handläggning av ärenden skall enligt 20 § vid styrelsens sammanträden tillämpas de bestämmelser om beslutsfattande och handläggning som landskapsregeringen tillämpar.

 

5 § Styrelsens behörighet Styrelsen är myndighetens högsta ansvariga och beslutande organ. Styrelsen skall på ett allmänt plan leda verksamheten vid myndigheten. Detta innebär att styrelsen beslutar om myndighetens allmänna verksamhetslinjer samt om inriktningen av servicen och den övriga verksamheten. I detta syfte skickar styrelsen till landskapsregeringen förslag till en årlig resultatplan och en flerårig verksamhetsplan samt en årlig verksamhetsberättelse. I berättelsen skall styrelsen åtminstone redogöra om och i vilken omfattningen de uppställda målen för verksamheten har förverkligats. Resultat- och verksamhetsplanens innehåll anges i detaljmotiveringen till 2 §.

     Utgående från den fristående ställning myndigheten föreslås få inom landskapsförvaltningen bör myndigheten även företräda landskapet i de angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgifter. Inom myndigheten så är det styrelsen som företräder myndigheten t.ex. i domstol.               Styrelsen kan även inrätta och indra tjänster. I begreppet inrätta tjänster ingår även uppgiften att bestämma tjänsternas behörighetskrav. Tjänst får inrättas endast under förutsättning att anslag upptagits i landskapets budget.

     Myndighetens personal anställs, sägs upp och avskedas av styrelsen. Med begreppet anställa personal avses även att utnämna tjänstemän och uppställa behörighetskrav för tillfälliga tjänstemän och för personal i privaträttsliga anställningsförhållanden. För högst sex månader är det dock chefen eller annan tjänsteman som chefen delegerat uppgiften till som anställer personal. Det är inte ändamålsenligt att styrelsen skall komma samma för att anställa personal i kortvariga anställningsförhållanden.

     Beslut i fråga om tjänsten som chef skall dock handläggas av landskapsregeringen, se 8 § 3 mom.

     Dessutom skall styrelsen anta, om behov finns, närmare bestämmelser om styrelsens arbete.

 

6 § Myndighetens chef och behörighet Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är inte en chefsstyrd organisation som t.ex. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Styrelsen är myndighetens högsta ansvariga och beslutande organ, men utgångspunkten är att chefen för myndigheten avgör de ärenden som ankommer på myndigheten och som inte enligt 5 § ankommer på styrelsen, enligt 9 § skall avgöras vid sammanträde eller som chefen delegerat till annan tjänsteman att avgöra. Chefens ansvar enligt denna paragraf kan inte delegeras.

     Det är chefens ansvar att uppgöra förslag till resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Resultatplanen och budgeten samt verksamhetsplanen bör uppgöras så att man hinner slutföra resultatförhandlingarna i god tid och i enlighet med den normala tidtabellen för budgetförslagets behandling i landskapsregeringen. I budgetförslaget skall även ingå förslag till avgiftstaxa för myndigheten. Verksamhetsberättelsen uppgörs så att en utvärdering av resultatplanens och verksamhetsplanens måluppfyllelse möjliggörs. Verksamhetsberättelsen utgör grunden för planeringen av följande resultatplan och verksamhetsplan och de justeringar beträffande mål, prioritetsordningar m.m. som kan vara nödvändiga.

     I arbetsordningen bestäms hur myndighetens förvaltning och funktionerna skall ordnas. Myndighetens delegeringsprinciper, handläggningsrutiner, till den del det inte finns tvingande bestämmelser i lagstiftningen, arbetsområden och arbetsfördelning är områden som regleras i arbetsordningen. Vid fastställande av arbetsordningen skall chefen eftersträva en jämn arbetsbelastning mellan de anställda.

     Chefen har ansvar för förverkligandet av arbetsplatsdemokrati och jämställdhet. Området omfattar bl.a. anställningsfrågor, löner, arbetsfördelning samt tillgång till utbildning.

     Ansvaret för kvalitetslednings- och miljöledningsarbetet vilar på chefen. Myndigheten skall utveckla ett kvalitetsledningssystem som syftar till att säkerställa en jämn och hög kvalitet på de tjänster som tillhandahålls och de beslut som fattas.

     Kompetensförsörjningen handlar om hur myndigheten identifierar och analyserar kompetensbehov så att den kan göra riktiga rekryteringar samt om hur myndigheten behåller, förvaltar och vidareutvecklar kompetens. Kompetensutveckling är lärande i ett brett perspektiv. Inom myndigheten innebär det att hitta lärande arbetsformer där människor arbetar och utvecklar verksamheten tillsammans.

     Chefen för myndigheten mottar stämningsansökningar och andra delgivningar.

     För skötseln av chefsuppgifterna vid chefens frånvaro utser styrelsen någon annan tjänsteman vid myndigheten till ställföreträdande chef. Styrelsen kan begränsa den ställföreträdande chefens behörighet. Styrelsen kan även utse fler tjänstemän som delar på chefsuppgifterna.

 

7 § Behörighetskrav för chefen Bestämmelsen överensstämmer huvudsakligen med sedvanliga bestämmelser om behörighetskrav för chefer inom landskapsförvaltningen. Chefens ledaregenskaper har bedömts så viktiga att i bestämmelsen uttryckligen anges att chefen skall ha i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

 

8 § Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor Vid myndigheten kan enligt paragrafens 1 mom. finnas såväl offentligrättsligt som privaträttsligt anställd personal. I fråga om personal i offentligrättsligt anställningsförhållande är landskapet arbetsgivaren och tjänstemannen den som utför arbetet. På denna personalgrupp skall tjänstemannalagen (1987:61) i landskapet Åland tillämpas. Enligt tjänstemannalagens 1 § 1 mom. omfattas även under landskapsregeringen lydande myndigheter av lagen. Anställda i privaträttsligt anställningsförhållande lyder under lagen om arbetsavtal (FFS 55/2001).

     I 2 mom. anges att myndigheten intar den roll som landskapsregeringen har enligt tjänstemannalagen i fråga om myndighetens personal. I 3 och 4 mom. finns särskilda undantag från denna regel.

     Avvikande från bestämmelserna i 5 § 4 och 5 punkten föreslås för chefstjänsten landskapsregeringen bibehålla sina befogenheter enligt tjänstemannalagen. Med andra ord beslut i fråga om tjänsten som myndighetens chef skall i enlighet med tjänstemannalagen för landskapet Åland handläggas av landskapsregeringen, vilket innebär att tjänsten som myndighetschef inrättas, indras och utnämns av landskapsregeringen. Även ärenden i fråga avskedande, uppsägning, förflyttning, omplacering, tjänstledighet och disciplinärt förfarande i fråga om myndighetschefen fattas av landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen föreslås dessutom trots huvudregeln i 2 mom. vara den myndighet som fattar beslut om förflyttning och omplacering av tjänsteman och arbetstagare mellan olika landskapsmyndigheter. Internt inom myndigheten föreslås myndigheten själv kunna fatta beslut om förflyttning och omplacering. Genom bestämmelsen om att landskapsregeringen fattar beslut om förflyttning och omplacering av tjänsteman och arbetstagare mellan myndigheten och annan landskapsmyndighet säkerställs landskapstjänstemannens anställningstrygghet på ett mer ändamålsenligt sätt, eftersom det exempelvis vid indragning av en tjänst vid myndigheten måste prövas huruvida en förflyttning till annan tjänst inom landskapsförvaltningen där landskapsregeringen har beslutanderätt finns tillgänglig innan en uppsägning kan verkställas (se 38 § tjänstemannalagen). Bestämmelsen möjliggör även ett mer flexibelt system för arbetsgivaren, eftersom kompetent personal som annars skulle ha kunnat sägas upp på grund av att en tjänst inte finns tillgänglig inom myndigheten kan flyttas till landskapsregeringens allmänna förvaltning eller till någon annan landskapsmyndighet eller inrättning där landskapsregeringen har beslutanderätt i omplacerings- och förflyttningsfrågor. Myndighetens samtycke krävs för omplacering och förflyttning.

 

9 § Avgörande av ärenden vid sammanträde Enligt gällande lagstiftning är det Ålands miljöprövningsnämnd som är miljötillståndsmyndighet. För att bibehålla nuvarande tillståndssystem med kollegialt beslutsfattande och möjliggöra att miljötillståndsbeslut fattas i myndighetens namn införs en särskild form av beslutsfattande inom myndigheten. Miljötillstånd, som är en samlande beteckning på vattentillstånd, avfallstillstånd och förläggningstillståndet enligt 26 § hälsovårdslagen, avgör myndigheten vid sammanträde. Även ärenden angående ändring eller återkallande av miljötillstånd skall avgöras vid sammanträde.

 

10 § Ledamöter Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen gällande bestämmelse i 2 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd. Föreslås att gällande bestämmelse kompletteras med att bland ledamöterna skall även finnas kompetens inom hälsoskyddet. Kompetensen behövs i de ärenden inom hälsoskyddet av allmän eller principiell natur som myndigheten skall avgöra vid sammanträde enligt 18 §.

 

11 § Arvode På samma sätt som enligt 3 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd, skall landskapsregeringen besluta om storleken på ledamots arvode.

 

12 § Beslutförhet Bestämmelsen motsvarar i sak gällande bestämmelse i 4 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd.

 

13 § Beredning av miljötillståndsärenden Bestämmelsen motsvarar i sak gällande bestämmelse i 5 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd.

 

14 § Information om ansökan Bestämmelserna grundar sig på gällande bestämmelser i 6 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd. Bestämmelserna har dock omarbetats i överensstämmelse med förslaget till ny förvaltningslag och följdändringar.

 

15 § Rätt att yttra sig Bestämmelsen överensstämmer i sak med gällande bestämmelse i 7 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd. En språklig anpassning till den nya förvaltningslagen har dock gjorts.

 

16 § Beslutsfattande Bestämmelsen motsvarar i sak gällande bestämmelse i 8 § landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd.

 

17 § Delgivning av tillståndsbeslut I paragrafen har intagits de bestämmelser som i anslutning till den nya förvaltningslagen föreslagits i 10 § landskapslaglagen om Ålands miljöprövningsnämnd.

 

18 § Avgörande av ärenden av allmän eller principiell natur Föreslås att även ärenden av allmän eller principiell natur skall avgöras vid sammanträde. Det kan till exempel vara fråga om ett ärende av en ärendetyp som inte tidigare avgjorts av myndigheten. Det kan dock inte vara fråga om sådana ärenden som skal avgöras av styrelsen eller chefen för myndigheten enligt 5 och 6 §§.

     Ärenden av allmän eller principiell natur som avgörs vid sammanträde handläggs enligt de allmänna bestämmelserna om handläggning av ärenden i landskapsregeringen och inte enligt de särskilda bestämmelserna i 4 kap. om handläggning av miljötillstånd.

 

19 § Besvär Beslut som myndigheten fattat får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Förslaget har utformats i överensstämmelse med bestämmelserna i 25 § självstyrelselagen för Åland. Vem som har rätt att överklaga beslut, formerna för överklagande och andra förvaltningsprocessuella regler finns i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

 

20 § Tillämpning av bestämmelser om beslutsfattande och handläggning I bestämmelsen anges att till den del denna lag saknar regler om beslutsfattande och handläggning av ärenden så skall myndigheten följa de regler om beslutsfattande och handläggning av ärende som gäller för landskapsregeringen. Undantag från denna regel kan ingå i handläggningsrutiner för ärenden som avgörs vid sammanträde som landskapsregeringen med stöd av 13 § 4 mom. beslutat om.

 

21 § Avgifter I paragrafen bestäms att landskapsregeringen beslutar om de avgifter och andra ersättningar som skall uppbäras för de tjänster som tillhandahålls av myndigheten och myndighetens andra prestationer.

 

22 § Ikraftträdelse Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

De ändringar som föreslås i 2, 12, 13, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 50, 51 och 61 §§ är av ren teknisk natur där Ålands miljöprövningsnämnd och landskapsregeringen ersätts med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd ersätts med landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Då Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet både handhar miljötillstånds- och miljötillsynsärenden slopas möjligheten i 31 § att tillsynsmyndigheten ansöker hos tillståndsmyndigheten om ändring av tillstånd och miljötillståndsmyndighetens befogenhet i 32 § att återkalla tillstånd på tillsynsmyndighetens initiativ såsom onödiga.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

3. Landskapslag om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

De ändringar som föreslås i 5 kap. 13 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 2 mom., 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 8 § 1 och 2 mom. samt 14 §, 8 kap. 2 § 1 mom., 14 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 § 1 och 3 mom. samt 5 § 3 mom. och 15 kap. 1 § är av ren teknisk natur där Ålands miljöprövningsnämnd och landskapsregeringen ersätts med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd ersätts med landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om renhållning

 

De ändringar som föreslås i 28a §, 28i § 2 mom., rubriken för 28j §, 28j § 1 mom., 28k §, 31 § 3 mom., 34 § 2 mom. och 36 § 3 mom. är av ren teknisk natur där Ålands miljöprövningsnämnd, hälsonämnden och landskapsregeringen ersätts med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

5. Landskapslag om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester

 

De ändringar som föreslås i 9 §, 11 § 1 och 3 mom., 14 § och 16 § 1 mom. är av ren teknisk natur där landskapsstyrelsen ersätts med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. I 7 § har, förutom den ändring som gjorts i de övriga paragraferna, också en sådan ändring gjorts att bestämmelserna i 3 mom. inte längre skall ha karaktär av övergångsbestämmelser.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

De ändringar som föreslås i 1 § 1 mom., 4 § 1 mom., 10 § och 14 § 1-3 mom. är av ren teknisk natur då hälsonämnden slopas och ansvaret för tillhandahållandet av veterinärvård övergår på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om hälsovården

 

3 § Istället för att ändra alla bestämmelser i lagen som anger de uppgifter som hälsovårdsnämnd respektive hälsonämnd handhar föreslås i denna bestämmelse att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet sköter om de uppgifter som enligt lagen ankommer på hälsonämnd eller hälsovårdsnämnd.

 

26 § I 2 mom. ersätts miljöprövningsnämnden med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

85 § Då hälsonämnden upphör och miljö- och hälsoskyddsmyndigheten övertar hälsonämndens uppgifter föreslås bestämmelsen i 1 mom. ändrad så att den hänvisar till besvärsbestämmelsen i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. I bestämmelsen i 2 mom. har hälsonämnden ersatts med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och motsvarar annars i sak gällande bestämmelse.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

8. Landskapslag om ändring av 3 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen (ny lag antagen i januari 2007)

 

3 § Den ändring som föreslås motiveras av att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övertar hälsonämndens förvaltningsuppgifter.

 

5 § Då hälsonämnden upphör och miljö- och hälsoskyddsmyndigheten övertar hälsonämndens uppgifter föreslås bestämmelsen ändrad så att den hänvisar till besvärsbestämmelsen i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

9. Landskapslag om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet

 

3 § Den ändring som föreslås i 1 mom. motiveras av att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övertar hälsonämndens förvaltningsuppgifter.

 

6 § Då hälsonämnden upphör och miljö- och hälsoskyddsmyndigheten övertar hälsonämndens uppgifter föreslås bestämmelsen ändrad så att den hänvisar till besvärsbestämmelsen i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

10. Landskapslag om ändring av 3a och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

3a § Den ändring som föreslås motiveras av att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övertar hälsonämndens förvaltningsuppgifter.

 

3b § Då hälsonämnden upphör och miljö- och hälsoskyddsmyndigheten övertar hälsonämndens uppgifter föreslås bestämmelsen ändrad så att den hänvisar till besvärsbestämmelsen i landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

11. Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

De ändringar som föreslås i 6 § 2 mom., 8 § och 13 § 3 mom. är av ren teknisk natur där hälsonämnden ersätts med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

12. Landskapslag om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

De ändringar som föreslås i 10 § 2 mom., 15 § 2 mom., 16 § 1 och 2 mom., 44 § 2 mom. och 63 § 3 mom. är av ren teknisk natur där Ålands hälso- och sjukvård ersätts med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

De ändringar som föreslås i 33 § 2 mom., 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 § 2-4 och 5 mom., 39 § 1 och 3 mom., 40 §, 45 § och 46 § 3 och 4 mom. samt 48, 49 och 50 §§ och 51 § 2 mom. är av ren teknisk natur där Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övertar behörighet i djurskyddsärenden från landskapsregeringen.

 

De ändringar som föreslås i 42 § 2 mom., 43 §, och 46 § 2 mom., motiveras av att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall ha samma befogenheter som landskapsregeringen har i de djurskyddsärenden som myndigheten ansvarar för.

 

Den ändring som föreslås i 48 § motiveras av att då Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreslås att på eget initiativ få meddela sanktioner med stöd av 49 och 50 §§ så är det onödigt att myndigheten skall anmäla överträdelser till landskapsregeringen för vidtagande av åtgärder med stöd av 49 och 50 §§.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

13. Landskapslag om ändring 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen

 

Allmänt Landskapsregeringen har för avsikt att i en särskild framställning föreslå vissa ändringar som gäller principerna för serveringstillstånd. I det sammanhanget kommer landskapsregeringen även att överväga att föreslå en ändring av lagens namn. Beroende på i vilken ordning ärendena kommer att slutbehandlas i lagtinget kan detta behöva beaktas.

 

3 § De ändringar som föreslås är av ren teknisk natur där Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övertar förvaltningsuppgifter i alkoholserveringsärenden från landskapsregeringen.

 

4 § Föreslås att bestämmelsen i 1 mom. ändras så att Ålands förvaltningsdomstol blir besvärsinstans istället för högsta förvaltningsdomstolen. Dessutom föreslås bestämmelsen i 1 mom. ändrad så att begränsningen att besvär över beslutets ändamålsenlighet inte får anföras slopas. Ändringen i 2 mom. motiveras av att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet övertar förvaltningsuppgifter i alkoholserveringsärenden från landskapsregeringen samt av att det blir möjligt att få ett alkoholserveringsärende prövat i två domstolsinstanser (Ålands förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen). Hänvisningen till besvärsförbud i 52 § alkohollagen har intagits för att besvärsbestämmelsen skall bli informativ.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

14. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

Ändringen som föreslås i 2 § 5 punkten motiveras av att det är i 54 § socialvårdslagen fråga om en skyldighet för socialnämnderna att vid behov samarbeta med kollegialt organ som ansvarar för folkhälsoarbete. I landskapet är det närmast styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård som är det kollegiala organ som ansvarar för folkhälsoarbetet.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Bestämmelser om lagens ikraftträdande ges i en separat landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

15. Landskapslag om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

1 § Ikraftträdande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet De i framställningen ingående lagförslagen avses träda i kraft den    . Enligt 2 mom. skall åtgärder som verkställigheten av de lagar som nämns i 1 mom. förutsätter få vidtas innan lagarna träder i kraft. Verkställigheten av lagstiftningen förutsätter bland annat personalarrangemang och koordinering av datasystem.

 

2 § Lagstiftning som upphävs Genom landskapslagen om införande av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet upphävs landskapslagen om Ålands miljöprövningsnämnd.

 

3 § Överföring av landskapsregeringens behörighet I paragrafen bestäms vilka ärenden som skall överföras från landskapsregeringen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Överföringen förutsätter inget särskilt beslut. Komplettering av t.ex. ansökan, hörande eller kungörelse skall inte behöva upprepas.

     Ärenden gällande tillsyn i paragrafens 1 punkt omfattar övervakning av efterlevnaden av vattenlagen (1996:61), miljöskyddslagen (2001:30) och renhållningslagen (1981:3) samt av med stöd av dem utfärdade bestämmelser och emottagandet av anmälningar enligt dessa lagar. Övervakningen av efterlevnaden kan ha föranlett landskapsregeringen att påbörja en beredning av t.ex. föreskrifter riktad till enskild som behövs för att förebygga förorening av miljön. Även ett sådant ärende skall anses vara anhängiggjort vid landskapsregeringen och skall således överföras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     De flesta djurskyddsärenden skall handläggas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Hos landskapsregeringen kvarblir dock en del djurskyddsärenden. I paragrafens 4 punkt anges de lagrum i djurskyddslagen (1998:95) enligt vilka landskapsregeringen fortsättningsvis skall vara behörig djurskyddsmyndighet. Dessa ärenden skall inte överföras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

4 § Överföring av hälso- och sjukvårdsmyndighetens behörighet Samtliga djurskyddsärenden som är anhängiga hos Ålands hälso- och sjukvård skall överföras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

5 § Överföring av miljöprövningsnämndens behörighet Samtliga ärenden som är anhängiga hos Ålands miljöprövningsnämnd skall överföras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Överföringen förutsätter inget särskilt beslut. Komplettering av ansökan, hörande eller kungörelse skall inte behöva upprepas.

 

6 § Överföring av hälsonämndens behörighet Samtliga ärenden som är anhängiga hos hälsonämnden skall överföras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Överföringen förutsätter inget särskilt beslut. Komplettering av t.ex. ansökan, hörande eller kungörelse skall inte behöva upprepas.

 

7 § Ändringssökande Enligt paragrafen skall ändring i de ärenden som avses i reformen sökas enligt de tidigare bestämmelserna, om det beslut som överklagas har fattats med stöd av dessa. Således skall t.ex. i beslut i ett alkoholserveringsärende som fattats före landskapslagen om ändring 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen trätt i kraft sökas ändring vid högsta förvaltningsdomstolen.

 

8 § Tjänsten som chef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet För att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall kunna fungera så bra som möjligt redan från den aktuella lagstiftningens ikraftträdande behöver chefen för myndigheten ha tid att sätta sig in i allt som behöver verkställas. Landskapsregeringen har för avsikt att inrätta och besätta tjänsten som chef för myndigheten före den aktuella lagstiftningens ikraftträdande.

 

9 § Styrelsen för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet För att miljö- och hälsoskyddsmyndighetens arbete skall kunna fungera redan vid ikraftträdandet måste en hel del förberedande arbete utföras. Enligt paragrafen föreslås att myndighetens styrelse skall kunna tillsättas innan lagen träder i kraft. Någon formell beslutanderätt får inte styrelsen före landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet trätt i kraft.

 

10 § Ledamöter vid sammanträde För att göra det möjligt att fatta beslut i miljötillståndsärenden redan vid ikraftträdandet av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreslås enligt paragrafen landskapsregeringen kunna utse de medlemmar som kan delta i det kollegiala beslutsfattandet. Om medlemmar utses så skall lagens 10 § iakttas som anger behörighetskraven för medlemmarna. I paragrafens 2 mom. anges att då ledamöterna utses första gången så skall två utses för två år.

 

11 § Överföring av personal Avsikten är att all personal vid Ålands hälso- och sjukvård som jobbar för hälsonämnden och som jobbar med djurskydd samt vid Ålands miljöprövningsnämnd och vid landskapsregeringen som jobbar med miljötillsyn, djurskydd och alkoholservering skall överflyttas till den nya myndigheten. Föreslås i paragrafens 1 mom. att landskapsregeringen genom förordning kan utfärda bestämmelser om vilken personal som skall överflyttas från de aktuella myndigheterna. I paragrafens 2 mom. har intagits en sedvanlig bestämmelse att den som överflyttas gör det bibehållande av de rättigheter och skyldigheter som följer av den anställning från vilken överföringen sker. En tjänsteman bibehåller t.ex. sin rätt till pension enligt 7 § landskapslagen (1993:68) om ikraftträdande av landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

12 § Ikraftträdande Landskapsregeringen förutsätter att lagförslaget behandlas i en sådan ordning att lagarna kan träda i kraft vid ingången av år 2008.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Behörighet och ställning

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet och handhar annan myndighetsutövning i enlighet med vad därom i annan landskapslagstiftning stadgas. Dessutom svarar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för att veterinärvård tillhandahålls. Med myndighet avses i fortsättningen Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     Myndigheten är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen handhar den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten.

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta sådana tillsynsuppgifter som någon av landskapets myndigheter skall åläggas att skötas enligt EG-förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

 

2 §

Styrning av myndigheten

     Landskapsregeringen skall årligen anta en resultatplan och en verksamhetsplan för myndigheten.

     Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om myndighetens ekonomiförvaltning och om vissa ärenden som hänför sig till tjänstekollektivavtalen samt till vilken del landskapsregeringen handhar skötseln av dessa uppgifter.

 

2 kap.
Styrelsen

 

3 §

Tillsättande av styrelse

     Landskapsregeringen tillsätter en styrelse för myndigheten. Styrelsen består av en ordförande och en vice ordförande samt minst tre och högst fem andra medlemmar. För varje medlem utses även en personlig ersättare. Styrelsens mandattid är fyra år.

     Landskapsregeringen kan skilja styrelsen eller medlem eller ersättare i styrelsen från uppdraget. Landskapsregeringen beslutar om det arvode som skall tillkomma den som innehar styrelseuppdrag.

 

4 §

Styrelsens sammanträden

     Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vice ordföranden.

     Styrelsen är beslutför när fler än hälften av antalet medlemmar är närvarande, bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

     Styrelsen avgör ärenden på föredragning av chefen för myndigheten. Styrelsen kan dock utse annan föredragande när ärendet rör chefen.

 

5 §

Styrelsens behörighet

     Styrelsen leder myndighetens verksamhet. I detta syfte skall styrelsen

     1) årligen tillställa landskapsregeringen förslag till i 2 § 1 mom. avsedda planer tillsammans med myndighetens budgetförslag,

     2) årligen tillställa landskapsregeringen en verksamhetsberättelse,

     3) kära och svara samt vid domstolar och andra myndigheter bevaka landskapets intressen i angelägenheter som hör samman med myndighetens uppgifter,

     4) inrätta och indra tjänster och ändra deras benämning,

     5) anställa personal för längre tid än sex månader, säga upp och avskeda personal,

     6) anta erforderliga bestämmelser om styrelsens inre arbete.

 

3 kap.
Personal

 

6 §

Myndighetens chef och behörighet

     För att leda och utveckla myndigheten närmast under styrelsen finns en chef för myndigheten. Chefen skall

     1) uppgöra förslag till resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,

     2) anta arbetsordning för myndigheten,

     3) ansvara för frågor i anknytning till arbetsplatsdemokrati och jämställdhet,

     4) ansvara för kvalitetslednings- och miljöledningsarbete,

     5) ansvara för kompetensutveckling och kompetensförsörjning,

     6) på myndighetens vägnar motta delgivningar.

     Chefen för myndigheten avgör de ärenden som ankommer på myndigheten och som inte skall avgöras av styrelsen. Chefen avgör också myndighetens övriga ärenden, om de inte skall avgöras vid sammanträde eller i arbetsordningen delegerats till annan tjänsteman att avgöra.

     När chefen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter kan styrelsen utse annan tjänsteman vid myndigheten att fullgöra de uppgifter som ankommer på chefen. Beslutet kan avse samtliga uppgifter eller endast en del av uppgifterna.

 

7 §

Behörighetskrav för chefen

     Behörig att anställas som chef är den som avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, och som är förtrogen med myndighetens verksamhetsområde samt med förvaltningsuppgifter. Chefen skall dessutom ha i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet

 

8 §

Övrig personal och skötseln av vissa personalfrågor

     Vid myndigheten kan det finnas personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande.

     Om inte annat bestäms i denna lag handhar myndigheten de uppgifter som rör myndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen.

     Beslut i fråga om tjänsten som chef skall i enlighet med tjänstemannalagen handläggas av landskapsregeringen.

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom myndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av myndigheten. I fråga om förflyttning och omplacering av chefen gäller vad som föreskrivs i 3 mom.

 

4 kap.
Handläggning och avgörande av miljötillstånd

 

9 §

Avgörande av ärenden vid sammanträde

     Miljötillstånd som anges i 2 § 1 mom. landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd samt ändring och återkallande av miljötillstånd avgör myndigheten vid sammanträde.

 

10 §

Ledamöter

     Landskapsregeringen utser fem ledamöter som kan delta i 9 § avsett sammanträde för en mandatperiod om fyra år så att omväxlande två respektive tre ledamöter utses vartannat år. Bland ledamöterna utser landskapsregeringen en ordförande och en vice ordförande för en mandatperiod om två år.

     Bland ledamöterna skall finnas kompetens inom områdena hälsoskydd, teknik, biologi och ekonomi och en ledamot skall ha särskild kännedom om näringslivet. En ledamot skall vara jurist. Landskapsregeringen skall tillsätta personliga ersättare för ledamöterna. För ersättarna skall i tillämpliga delar bestämmelserna om ledamöter gälla.

 

11 §

Arvode

     Landskapsregeringen beslutar om det arvode som skall tillkomma ledamot.

 

12 §

Beslutförhet

     Myndigheten är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande.

 

13 §

Beredning av miljötillståndsärenden

     Myndigheten skall sörja för fullständig utredning av de ärenden som myndigheten avgör vid sammanträde. Om komplettering av ansökan om tillstånd anses nödvändig skall myndigheten förelägga sökanden att komplettera densamma vid äventyr att ärendet annars kan komma att avskrivas. Sökanden skall lämnas underrättelse om det som tillförts ärendet av annan än denne själv och beredas tillfälle att yttra sig däröver.

     Myndigheten bör höra sakkunnig inom det verksamhetsområde som prövas. Besiktning kan ske på platsen och om skäl finns skall myndigheten anordna ett offentligt möte. Myndigheten bör även inhämta yttrande från den kommun som kan ha väsentliga intressen att bevaka i frågan samt från sakkunnig landskapsmyndighet eller annan myndighet med väsentliga intressen att bevaka i frågan.

     Föredragande vid sammanträde är en ledamot eller en tjänsteman vid myndigheten.

     Landskapsregeringen kan besluta närmare om handläggningsrutiner vid beredningen av miljötillståndsärenden.

 

14 §

Information om ansökan

     Myndigheten skall utan dröjsmål informera om en ansökan genom att ett meddelande om ansökan anslås på landskapsregeringens och berörd kommuns anslagstavla. Meddelandet skall finnas anslagen under minst tre veckor innan myndigheten beslutar i ärendet. I meddelandet anges ärendets art samt var ansökningshandlingarna finns tillgängliga i sin helhet. Information om en ansökan och handlingarna i ärendet skall i mån av möjlighet också göras tillgängliga i elektronisk form.

     Samtidigt med den information som lämnas enligt 1 mom. skall sakägarna genom vanlig delgivning delges information om ansökan. Om antalet sakägare som skall delges överstiger trettio personer eller om sakägarnas antal är okänt, får delgivning istället ske genom annons i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet.

 

15 §

Rätt att yttra sig

     Envar har rätt att inom tid som anges i meddelandet skriftligen yttra sig över ansökan.

 

16 §

Beslutsfattande

     Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

 

17 §

Delgivning av tillståndsbeslut

     Ett meddelande om tillståndsbeslutet, dess ändring och återkallande skall utan dröjsmål genom offentlig delgivning anslås på landskapsregeringens och berörd kommuns anslagstavla enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen (:) för landskapet Åland. Meddelandet skall finnas anslaget under minst tre veckor.

     Samtidigt med delgivningen enligt 1 mom. skall sakägarna delges tillståndsbeslutet genom vanlig delgivning enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland. Om antalet sakägare som skall delges överstiger trettio personer eller om sakägarnas antal är okänt får delgivning istället ske genom publicering i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet enligt vad som föreskrivs i förvaltningslagen för landskapet Åland.

5 kap.
Övriga bestämmelser

 

18 §

Avgörande av ärenden av allmän eller principiell natur

     Förutom de ärenden som avses i 9 § avgör myndigheten vid sammanträde ärenden av allmän eller principiell natur. Vid handläggningen av dessa ärenden tillämpas de bestämmelser om handläggning av ärenden som gäller i landskapsregeringen.

 

19 §

Besvär

     Beslut som myndigheten fattat får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

20 §

Tillämpning av bestämmelser om beslutsfattande och handläggning

     Om beslutsfattandet i styrelsen, vid sammanträde och inom myndigheten i övrigt samt om handläggningen av ärenden gäller i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller beslutsfattandet och handläggning av ärenden i landskapsregeringen, om inte annat stadgas i denna lag eller landskapsregeringen med stöd av 13 § 4 mom. beslutat annat.

 

21 §

Avgifter

     Landskapsregeringen beslutar om de avgifter och andra ersättningar som skall uppbäras för myndighetens prestationer. När avgifterna bestäms skall landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet iakttas.

 

22 §

Ikraftträdelse

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 50 § 3 punkten landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd, samt

     ändras lagens 2 § 2 mom., 12 § 2 mom., 13 § 2 mom., 17 §, 19 §, 21 §, 26 § 2 och 3 mom., 28 § 2 mom., 30 § 2 mom., 31 § 1 mom., 32 §, 33 § 2 mom., 35 § 2 mom., 37 §, 38 § 1 och 2 mom., 40 §, 45 § 1 mom., 46 §, 47 § 1-3 mom., 51 § och 61 §, av dessa lagrum 28 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2002/74, som följer:

 

2 §

Miljötillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Miljötillstånd söks hos och prövas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som verkar i enlighet med landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

12 §

Ändring av verksamhet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då verksamheten inskränks väsentligt eller upphör och då verksamheten överlåts skall detta utan dröjsmål anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

13 §

Tidpunkt för inledande av verksamheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan bestämma att ett tillståndsbeslut kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft, om sökanden begär detta och ställer en godtagbar säkerhet för att miljön återställs i sitt tidigare skick och eventuella skador, olägenheter och kostnader ersätts för det fall att tillståndsbeslutet upphävs eller ändras. Ett tillståndsbeslut får dock inte verkställas om verkställandet skulle göra ändringssökande onödigt. Besvärsmyndigheten kan förbjuda verkställighet av tillståndsbeslutet. Här avsedd säkerhet behöver inte ställas av landskapet, en kommun eller ett kommunalförbund.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

17 §

Tillståndsansökans anhängiggörande

     En ansökan om tillstånd skall tillställas och inlämnas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

19 §

Beredning av ärendet

     Ärendet bereds, delges och kungörs på det sätt som framgår av bestämmelserna i 4 kap. landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och, i förekommande fall, landskapslagen (2006:82) om miljökonsekvensbedömning.

 

21 §

Samtidig behandling av ansökningar som gäller olika verksamheter

     Om totaleffekten av olika miljöfarliga verksamheter är avsevärd och miljötillståndsärendena gällande dessa verksamheter är anhängiga samtidigt skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet behandla och avgöra ansökningarna samtidigt, om detta inte av något särskilt skäl är onödigt.

 

26 §

Tillståndsvillkor om tillsyn och egenkontroll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan ålägga flera tillståndshavare att tillsammans utföra kvalitetskontroller och även i övrigt kontrollera konsekvenserna av sina verksamheter. Myndigheten skall samtidigt vid behov besluta om fördelningen av kostnaderna för kontrollen.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan ålägga verksamhetsutövaren att lägga fram en kontrollplan för myndigheten och besluta att verksamheten inte får inledas förrän myndigheten har godkänt planen.

 

28 §

Tillståndets varaktighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I ett tillstånd som beviljats tillsvidare skall bestämmas inom vilken tid en ansökan om granskning och revidering av tillståndsvillkoren skall göras och vilka utredningar som då skall läggas fram. Av särskilda skäl kan också ett tillstånd som beviljats för en viss tid innehålla bestämmelser om revidering av villkoren. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan besluta att en sådan granskning inte skall göras om den bedöms vara uppenbart onödig samt om tillståndsvillkoren gäller för en verksamhet vilken inte är tillståndspliktig i enlighet med de Europeiska gemenskapernas bestämmelser.

 

30 §

Överlåtelse av tillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på eget initiativ, på ansökan av tillståndsöverlåtaren eller förvärvaren pröva huruvida förutsättningarna enligt 23 § föreligger.

 

31 §

Ändring av tillstånd

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på eget initiativ eller på ansökan av en sakägare ändra ett tillstånd då

     1) den förorening eller risk för förorening som utnyttjandet av tillståndet medför är väsentligt större än vad som kunde förutses vid tillståndsprövningen,

     2) de omständigheter som rådde då tillståndet beviljades har ändrats på ett väsentligt sätt och

     3) den bästa tillgängliga tekniken har utvecklats så att utsläppen kan minskas väsentligt utan oskäliga kostnader för verksamhetsutövaren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

32 §

Återkallande av tillstånd

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på eget initiativ återkalla ett tillstånd då

     1) förutsättningarna för fortsatt verksamhet inte kan uppfyllas genom en ändring av tillståndet i enlighet med 31 §,

     2) den som ansökt om tillståndet har lämnat oriktiga uppgifter vilka väsentligt påverkat förutsättningarna för beviljandet av tillstånd eller

     3) tillståndshavaren eller någon för vilken denna svarar trots skriftliga anmärkningar från tillsynsmyndigheten upprepade gånger åsidosatt bestämmelser och föreskrifter i tillståndsbeslutet så att verksamheten orsakar risk för förorening.

 

33 §

Tillståndets upphörande av andra skäl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Tillståndet förfaller även då en ansökan om revidering av tillståndsvillkoren enligt 28 § 2 mom. inte har gjorts inom den föreskrivna tiden. Ärendet behandlas då av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på eget initiativ.

 

35 §

Rättsverkan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då verksamheten eller en del av den enligt miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut skall avvecklas och detta inte berott på omständigheter som omtalas i 32 § 2 och 3 punkten eller 33 § 2 mom. skall den tid som reserveras i beslutet för avveckling av verksamheten vara skälig i förhållande till verksamhetens art och omfång samt i förhållande till gjorda investeringar.

 

37 §

Myndighet och tidsfrist

     Om annat inte särskilt föreskrivs skall anmälan göras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast 30 dagar före verksamheten inleds eller avsedd åtgärd vidtas.

 

38 §

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets åtgärder på grund av anmälan

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall utan dröjsmål granska anmälan och vid behov begära tilläggsuppgifter av verksamhetsutövaren. Myndigheten skall vid behov fatta ett beslut som innehåller nödvändiga föreskrifter om hindrande av miljöförorening, tillsyn, information till områdets invånare och fullgörandet av skyldigheter som följer av lag.

     Om verksamheten trots föreskrifterna med stor sannolikhet kommer att medföra miljöförorening som inte är ringa kan myndigheten förbjuda eller avbryta verksamheten med omedelbar verkan. Myndigheten kan förbjuda eller avbryta verksamheten även på andra grunder som föreskrivs i lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

40 §

Tillsynsmyndighet

     Tillsynsmyndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     En person som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordnat därtill har rätt att för tillsynen vidta de åtgärder som tillsynsmyndigheten är befogad till enligt detta kapitel.

 

45 §

Verksamhetsutövarens kontroll på annans område

     Tillsynsmyndigheten kan på ansökan bevilja en verksamhetsutövare tillstånd att kontrollera effekterna av verksamheten på annans område, om markens ägare eller innehavare inte frivilligt har samtyckt till det. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar ett sådant tillstånd om det ansöks samtidigt som tillståndet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

46 §

Försummad tillståndsansökan

     Bedriver någon verksamhet utan tillstånd trots att tillstånd krävs skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förplikta verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

 

47 §

Övriga överträdelser och försummelser

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan förbjuda den som bryter mot denna landskapslag, i 11 § nämnda landskapslagar eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller givna tillståndsvillkor att fortsätta eller upprepa överträdelsen samt förelägga en verksamhetsutövare att inom en viss tid rätta till det som denne orättmätigt gjort eller försummat. Verksamhetsutövaren kan åläggas att återställa miljön i ursprungligt skick eller undanröja skador och olägenheter som åsamkats miljön.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan förplikta en verksamhetsutövare att fullgöra sin anmälningsskyldighet eller annan skyldighet enligt denna landskapslag, i 11 § nämnda landskapslagar, med stöd av dem utfärdade bestämmelser eller tillståndsvillkor.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan även ålägga en verksamhetsutövare att i tillräcklig utsträckning utreda verksamhetens miljöpåverkan om det finns grundad anledning att misstänka att verksamheten är miljöfarlig.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

51 §

Interimistiska förordnanden

     I brådskande fall kan i 46 och 47 §§ avsedda ålägganden meddelas och avbrytande av verksamheten förordnas interimistiskt av behörig tjänsteinnehavare. Ärendet skall utan dröjsmål föras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för avgörande. Det interimistiska förordnandet är i kraft tills Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet avgjort ärendet.

 

61 §

Sakkunnigutlåtande

     Om ett skadeståndsyrkande är anhängigt vid tingsrätten eller en fullföljdsdomstol kan domstolen inbegära ett utlåtande om miljökonsekvenserna av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om ärendets avgörande förutsätter särskild sakkunskap om miljöskydd.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 kap. 13 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 2 mom., 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 8 § 1 mom. och 2 mom. c punkten samt 14 §, 8 kap. 2 § 1 mom., 14 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 § 1 och 3 mom. samt 5 § 3 mom. och 15 kap. 1 § vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, av dessa lagrum 5 kap. 13 § 2 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 2 mom., 6 kap. 1 §, 2 § 2 mom., 8 § 1 och 2 mom. c punkten samt 14 §, 14 kap. 2 §, 3 § 2 mom., 4 § 1 och 3 mom. samt 5 § 3 mom. och 15 kap. 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2001/32, som följer:

 

5 kap.
Bestämmelser om vattenkvalitet och

övervakning av vattenkvalitet

 

13 §

Vattenförbättringsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ansvarig för genomförandet av vattenförbättringsplan är landskapsregeringen. Vissa eller samtliga genomförandeuppgifter utom det slutliga genomförandeansvaret kan delegeras till en kommun eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Om sådan delegering har skett, skall landskapsregeringen övervaka genomförandet och vid behov antingen skyndsamt ingripa i en enskild fråga eller återta delegeringsbeslutet.

 

15 §

Rättsverkan av förbättringsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utan tillstånd från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet får i planen oreglerad markanvändningsåtgärd eller verksamhet komma till stånd eller ändras endast om detta är tillåtligt enligt 4 och 6 kap. samt det är uppenbart att detta varken försvårar genomförandet av planen eller motverkar planens miljöskyddssyfte. I annat fall skall tillstånd sökas hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som får ge tillstånd endast om det är utrett att åtgärden eller verksamheten inte försvårar genomförandet av planen eller motverkar dess syfte från miljöskyddssynpunkt.

 

16 §

Utnyttjande av förbättringsöverskott inom förbättringsplan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen får i vattenförbättringsplan bestämma att annan vattenförbättrande åtgärd än sådan som avses i 1 mom., som ger ett dokumenterat förbättringsöverskott, får utnyttjas efter miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tillstånd. För sådant tillstånd krävs att den sökande i betydande grad har medverkat till förbättringsöverskottet eller att den som har skapat förbättringsöverskottet medger att sökanden utnyttjar detta.

 

6 kap.
Tillståndsprövning

 

1 §

Tillståndsmyndighet

     Tillståndsmyndighet enligt denna lag är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

2 §

Tillstånds- och anmälningsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet konstaterar att viss verksamhet eller åtgärd för vilken tillstånd söks skall ske i enlighet med bestämmelserna i denna lag, kan myndigheten meddela sökanden att tillstånd i enlighet med ansökan inte erfordras för verksamheten eller åtgärden om den uppfyller av landskapsregeringen särskilt angivna krav.

 

8 §

Ansökan om tillstånd till förfogande över annans mark

     Den som i enlighet med 3 kap. önskar förfoga över annans egendom för att inleda vattenföretag eller vattenfarlig verksamhet skall ansöka om detta hos Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet senast sex månader innan företaget eller verksamheten skall inledas.

     Förutom vad som stadgas i 7 § skall i sådan ansökan tydligt anges

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) andra uppgifter som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet behöver för att kunna bedöma om förutsättningarna för tillstånd till förfogande över annans egendom är uppfyllda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

Hörande av markägare

     Innan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beviljar tillstånd för vattenföretag för vilket annan tillhörigt mark- eller vattenområde tas i anspråk skall markägaren höras om inte vattenförrättning skall hållas i enlighet med 14 kap.

 

8 kap.
Tillsyn

 

2 §

Tillsynsmyndigheter

     Tillsyn enligt denna lag utövas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 kap.
Vattenförrättning

 

2 §

Syneförrättning

     Om någon i enlighet med 6 kap. 8 § inlämnat en ansökan om tillstånd till förfogande över annans egendom i enlighet med 3 kap. skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, om det inte måste anses uppenbart obehövligt, besluta att syneförrättning skall hållas.

 

3 §

Diknings- eller bevattningsförrättning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om i samma ärende syneförrättning skall hållas i enlighet med 2 § samt diknings- eller bevattningsförrättning i enlighet med 1 mom., kan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på landskapsregeringens ansökan besluta att förrättningarna till vissa delar skall hållas samtidigt varvid förrättningsmännen kan vara gemensamma för båda förrättningar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Förrättningsmän

     För vattenförrättning skall landskapsregeringen på miljö- och hälsoskyddsmyndighetens begäran förordna en förrättningsman att utföra förrättningen. Förrättningsmannen skall vara ingenjör eller annan sakkunnig i det ärendet rör.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om landskapsregeringen är tillståndssökande skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förordna förrättningsman respektive en eller flera biträdande förrättningsmän.

 

5 §

Gode män

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om landskapsregeringen är tillståndssökande skall Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utse de gode männen.

 

15 kap.
Särskilda bestämmelser

 

1 §

Tillståndsmyndighetens handläggning

     Vid handläggningen av ett tillståndsärende iakttas landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om renhållning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 28a §, 28i § 2 mom., rubriken för 28j §, 28j § 1 mom., 28k §, 31 § 3 mom., 34 § 2 mom. och 36 § 3 mom. landskapslagen (1981:3) om renhållning, av dessa lagrum 28j § 1 mom., 31 § 3 mom. och 34 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1998/91, 28a och 28k §§ sådana de lyder i landskapslagen 2001/33 samt 28i § 2 mom. och 36 § 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2006/50, som följer:

 

28a §

Myndigheter

     Avfallstillstånd söks och prövas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Tillsynsmyndighet över tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

28i §

Anmälan om verksamhet till avfallsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Anmälan skall göras till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet minst 60 dagar före verksamheten inleds. Landskapsregeringen kan i landskapsförordning ge närmare bestämmelser om vad en anmälan skall innehålla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28j §

Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens åtgärder på grund av anmälan

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall utan dröjsmål granska anmälan och vid behov begära tilläggsuppgifter av verksamhetsutövaren samt införa uppgifterna om verksamheten och verksamhetsutövaren i avfallsregistret. Om det finns grundad anledning att misstänka att verksamheten inte uppfyller vad som bestäms i denna lag eller med stöd av den får verksamheten inte antecknas i avfallsregistret. Anmäld verksamhet kan på samma grunder avföras ur registret efter att verksamhetsutövaren beretts tillfälle att bli hörd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

28k §

Avfallsregister

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ett avfallsregister över anmälningar och över de beslut som fattas på grundval av anmälningar.

 

31 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan i sin egenskap av tillsynsmyndighet enligt 5a kap. ålägga en försumlig att vid vite fullgöra sin skyldighet då denna trots anmaning inte fullgjort förpliktelsen.

 

34 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i sin egenskap av tillsynsmyndighet eller person som myndigheten förordnat därtill har rätt att för tillsynen enligt 5a kap. eller med stöd av 5a kap. utfärdade bestämmelser företa kontroller samt erhålla för kontrollen nödvändiga uppgifter, se nödvändiga handlingar, göra nödvändiga mätningar och undersökningar samt ta nödvändiga prover av skälig storlek.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

36 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i tillståndsärenden kan ändring sökas på det sätt som framgår av 19 § landskapslagen (:)     om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 7 § 2 och 3 mom., 9 §, 11 § 3 mom., 14 § och 16 § 1 mom. landskapslagen (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

7 §

Avfallsplaner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall fastställa planerna för mottagande och hantering av avfall samt övervaka deras genomförande.

     Planerna skall förnyas fortlöpande. För varje hamn eller grupp av hamnar skall en ny plan tillställas miljö- och hälsoskyddsmyndigheten senast tre år efter att den förra planen lämnades till den myndighet som fastställt planen.

 

9 §

Vite

     Den som bryter mot denna lag eller försummar att vidta åtgärder i enlighet med lagen eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen kan av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förbjudas att fortsätta med den rättsstridiga verksamheten eller uppmanas att fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid.

     Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten kan förena förbud och ålägganden som meddelats med stöd av 1 mom. med vite eller med hot om fullgörande av skyldigheterna på den försumliges bekostnad.

 

11 §

Anmälan om att ett fartyg skall anlöpa en hamn i landskapet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den hamnansvarige skall vidarebefordra den information som omnämns i 1 mom. till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som skall granska informationen. Om ett anmälningspliktigt fartyg anlöper en hamn i landskapet utan att anmälan har skett i rätt tid, skall den hamnansvarige meddela det till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

14 §

Undantag för fartyg som används i tidtabellsbunden trafik

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på ansökan av fartygsägaren bevilja undantag från kraven i 11-13 §§ för fartyg som används i tidtabellsbunden trafik med täta och regelbundna hamnanlöp. För att undantag skall kunna beviljas måste det finnas tillräckliga bevis för att fartygsgenererat avfall avlämnas och avgifter betalas i någon av hamnarna längs fartygets rutt.

 

16 §

Inspektioner

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall utföra inspektioner på fartyg för att förvissa sig om att bestämmelserna om avlämning av avfall och lastrester efterlevs.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården, samt

     ändras 1 § 1 mom., 4 § 1 mom. och 14 § 1-3 mom., av dessa lagrum 14 § 1-3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 1998/45, som följer:

 

1 §

     Landskapet Åland svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och sjukvård. Landskapet svarar även för att andra personer som vistas i landskapet erhåller sådan sjukvård som bör ges utan dröjsmål samt vård som andra personer skall ges enligt internationella överenskommelser vilka bringats i kraft i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

     Den hälso- och sjukvård som landskapet svarar för tillhandahålls av en hälso- och sjukvårdsmyndighet. Myndighetens namn är Ålands hälso- och sjukvård. Myndigheten fullgör sina uppgifter genom att själv upprätthålla verksamhet samt genom att köpa tjänster av andra i enlighet med den i 3 § nämnda planen. Myndigheten har även rätt att sälja tjänster, om det kan ske utan att försämra myndighetens förutsättningar att fullgöra sina uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

14 §

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård har fattat kan inom 21 dagar, räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande, skriftligen begära rättelse hos den beslutande myndigheten. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för myndighetens prövning, skall anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande skall behandlas utan dröjsmål.

     Ett beslut som styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård fattat med anledning av ett rättelseyrkande får överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Överklagandet skall ha inkommit till domstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

     Bestämmelser i annan lag som begränsar rätten att överklaga ett beslut fattat av styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård gäller före bestämmelserna i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 §, 26 § 2 mom. och 85 § landskapslagen (1967:36) om hälsovården, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagen 1993/62, 26 § 2 mom. sådan det lyder i landskapslagen 2001/34 och 85 § sådan den lyder i landskapslagen 1998/46, som följer:

 

3 §

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet handhar de uppgifter som enligt denna lag ankommer på hälsovårdsnämnd och hälsonämnd.

 

26 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Fabrik, inrättning eller lager, som anses kunna medföra fara för miljöförorening, får endast förläggas till sådan plats, som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet på ansökan har godkänt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

85 §

     I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i ärende som avses i denna lag kan ändring sökas på det sätt som framgår av 19 § landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     Miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut får verkställas omedelbart och trots att ändring sökts, om beslutet till sin art är sådant att det bör verkställas utan dröjsmål eller om beslutets ikraftträdande av sanitära skäl inte kan uppskjutas och myndigheten förordnat att beslutet omedelbart skall verkställas.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

 

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av
livsmedelslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. och 5 § landskapslagen (2007: ) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen som följer:

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelslagen ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 §

     Beslut som fattats enligt denna lag överklagas enligt bestämmelserna i livsmedelslagen. I Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som sägs i 19 § landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 och 6 §§ landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i landskapslagen 1995/59 och 6 § sådan den lyder i landskapslagen 2006/21, som följer:

 

3 §

De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 8 §§ ankommer på statens myndigheter skall i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter skall skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

6 §

     I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet med beaktande av bestämmelserna i 34 och 35 §§ i konsumentsäkerhetslagen.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3a och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3a och 3b §§ landskapslagen (1990:32) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier, av dessa lagrum 3a § sådan den lyder i landskapslagen 1995/60 och 3b § sådan den lyder i landskapslagen 1998/49 samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

3a §

     De förvaltningsuppgifter som enligt de författningar som avses i 1 och 4 §§ ankommer på en kommunal kemikalietillsynsmyndighet skall i landskapet skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området.

 

3b §

     Beslut som fattats med stöd av denna lag överklagas enligt bestämmelserna i de författningar som avses i 1 och 4 §§. I miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut i ärende som avses i denna lag får ändring sökas i enlighet med vad som föreskrivs i 19 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 § 2 mom., 8 § och 13 § 3 mom. tobakslagen (1978:52) för landskapet Åland, av dessa lagrum 8 § sådan den lyder i landskapslagen 1992/38 och 13 § 3 mom. sådant det lyder i landskapslagen 1993/63, som följer:

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lokal övervakande myndighet är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

8 §

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall på eget initiativ eller på grund av anmälan förrätta inspektion av lagrings- och försäljningsplatser för tobaksprodukter, övervaka försäljningen av tobaksprodukter samt genomförande och efterlevnad av rökningsförbud och -restriktioner.

     Konstaterar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att verksamhet som strider mot denna lag förekommer, skall den uppmana vederbörande att upphöra därmed inom av myndigheten utsatt, skälig tid. Sker ej rättelse skall myndigheten underrätta landskapsåklagaren härom.

     Konstaterar miljö- och hälsoskyddsmyndigheten att innehavare underlåter att fullgöra sin skyldighet att genomföra rökförbud, skall den uppmana innehavaren att fullgöra sin skyldighet inom viss tid. Sker inte rättelse inom den förelagda tiden skall myndigheten vid vite ålägga innehavaren att genomföra rökförbud.

 

13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åtal får inte väckas för ett brott som avses i denna paragraf, om inte miljö- och hälsoskyddsmyndigheten anmält brottet till åtal.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

12.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 2 mom., 15 § 2 mom., 16 § 1 och 2 mom., 33 § 2 mom., 34-37 §§, 38 § 2, 4 och 5 mom., 39 § 1 och 3 mom., 40 §, 42 § 3 mom., 43 §, 44 § 2 mom., 45 §, 46 § 2-4 mom., 48-50 §§, 51 § 2 mom. och 63 § 3 mom. djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland, av dessa lagrum 38 § 2, 4 och 5 mom. och 46 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2003/51, som följer:

 

10 §

Påverkande av djurs prestationsförmåga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid misstanke om att sådana ämnen, preparat, redskap eller anordningar som avses i 1 mom. har använts har en djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet rätt att få tillträde till de utrymmen där djuren hålls samt att ta de prov som behövs. Djurens ägare eller innehavare är skyldig att bistå tjänstemannen vid provtagningen och att ge de upplysningar som behövs för tillsynen.

 

15 §

Sjuka eller skadade djur

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som påträffar ett husdjur eller annat djur som är i människans vård och som är sjukt, skadat eller annars i hjälplöst tillstånd skall själv hjälpa djuret eller göra anmälan därom till djurets ägare eller skötare eller till polisen eller till djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

16 §

Tillvaratagna djur

     Polisen skall ordna förvaring och tillfällig skötsel av herrelösa hundar, katter och andra husdjur som tillvaratagits. Sådan förvaring och tillfällig skötsel skall ske i samråd med en djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

     Tillvarataget husdjur skall förvaras minst 15 dagar, varefter djuret kan säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas. Beslut om försäljning, överlåtelse och avlivning fattas av djurskyddsansvarig tjänsteman vid Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, som också verkställer en eventuell avlivning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

33 §

Farmuppfödning av vilda djur i produktionssyfte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Innan farmuppfödning av vilda djur i syfte att producera ägg, kött eller avelsdjur för ägg- eller köttproduktion inleds skall verksamhetsidkaren i god tid göra en skriftlig anmälan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Skriftlig anmälan skall också göras innan sådan verksamhet avslutas eller förändras väsentligt.

 

34 §

Farmuppfödning av vilda djur i viltvårdssyfte

     Innan farmuppfödning av vilda djur i viltvårdssyfte inleds, avslutas eller förändras väsentligt skall verksamhetsidkaren i god tid göra en skriftlig anmälan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

35 §

Hållande av husdjur yrkesmässigt eller i större omfattning

     Den som yrkesmässigt eller i större omfattning ämnar saluföra, förmedla, hyra ut, föda upp, träna eller dressera andra husdjur än nyttodjur skall i god tid innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Skyldighet att göra skriftlig anmälan gäller också den som yrkesmässigt eller i större omfattning ämnar ta om hand sådana djur för förvaring eller vård samt den som ämnar meddela undervisning i användning av sådana djur. Verksamhet som varaktigt omfattar fler än fem djur samtidigt anses ske i större omfattning. Skriftlig anmälan skall också göras innan ovan avsedd verksamhet avslutas eller förändras väsentligt.

 

36

Granskning av anmälan

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan, efter att ha granskat en anmälan som avses i 33, 34 eller 35 §, meddela verksamhetsidkaren föreskrifter som är påkallade av djurskyddsskäl. Om verksamheten inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller i föreskrifter som utfärdats med stöd av den och om verksamhetsidkaren inte avhjälper bristfälligheter i verksamheten inom utsatt tid, kan miljö- och hälsoskyddsmyndigheten besluta att verksamheten skall upphöra. Innan beslutet fattas skall verksamhetsidkaren beredas möjlighet att yttra sig.

 

37 §

Förteckning

     Den som bedriver verksamhet som avses i 33, 34 eller 35 § skall upprätthålla en förteckning enligt miljö- och hälsoskyddsmyndighetens anvisningar över de djur som verksamheten omfattar. Förteckningen skall på begäran uppvisas för tillsynsmyndigheten.

 

38 §

Förevisning av djur för allmänheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förevisning för allmänheten av levande djur som tillhör vilda arter i djurpark eller på annat sätt, användning av djur vid cirkus eller därmed jämförbar föreställning samt ambulerande djurutställning får endast ske med miljö- och hälsoskyddsmyndighetens tillstånd. Innan en ny djurpark öppnas för allmänheten måste den ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsmyndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet skall stänga en djurpark som i strid mot denna lag drivs utan tillstånd.

     När en djurpark eller en del av en djurpark stängs skall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten övervaka att de berörda djuren behandlas eller avlägsnas under lämpliga förhållanden.

 

39 §

Transport av djur i förvärvssyfte

     Transport av djur samt uthyrning eller annan överlåtelse av transportmedel för djur i förvärvssyfte får ske endast med tillstånd av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som har beviljats tillstånd enligt denna paragraf skall utan dröjsmål underrätta miljö- och hälsoskyddsmyndigheten om förändringar som sker i fråga om transportmedlen, de personer som ansvarar för transporterna eller andra förutsättningar för tillståndet.

 

40 §

Register över djurtransportörer

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ett register över de djurtransportörer som beviljats tillstånd enligt 39 §. Sådana uppgifter som behövs med tanke på tillsynen över djurtransporterna skall införas i registret. Verksamhetsidkaren är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som krävs för registret. Tillsynsmyndigheterna har rätt att i tillsynssyfte använda registret över djurtransportörer. I övrigt tillämpas vid utlämnandet av uppgifter ur registret landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet och vad som bestämts med stöd av den.

 

42 §

Tillståndsvillkor och återkallande av tillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan återkalla ett tillstånd om den som beviljats tillståndet inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Tillståndet kan även återkallas om tillståndsvillkoren inte iakttas eller om verksamheten inte längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

 

43 §

Blanketter

     Skriftliga anmälningar och ansökningar om tillstånd som avses i denna lag skall göras på blanketter som fastställts av landskapsregeringen eller Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 

44 §

Myndigheter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Övriga tillsynsmyndigheter enligt denna lag är Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt polisen. Beträffande gränsveterinärens uppgifter inom gränsbevakningen gäller vad som bestäms i rikslagstiftningen.

 

45 §

Djurskyddsövervakare

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan på villkor som den föreskriver bevilja en person med erforderlig utbildning eller erfarenhet rätt att i egenskap av djurskyddsövervakare verkställa inspektioner som avses i 46 § 1 mom. Djurskyddsövervakaren skall ha en försäkring för eventuella skador som uppstår vid inspektionerna.

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan återkalla rätten att verkställa inspektioner om djurövervakaren inte följer de fastställda villkoren. Rätten kan också återkallas av annan grundad anledning.

 

46 §

Inspektion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet får utföra inspektion vid djurtävlingar, tillställningar som avses i 17 §, förevisningar av vilda djur för allmänheten, cirkusar och därmed jämförbara föreställningar, ambulerande djurutställningar samt på platser där försöksdjursverksamhet eller verksamhet som avses i 33, 34 eller 35 § bedrivs oavsett misstanke om överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Inom slakteri- eller slaktplatsområde har dessutom den som fungerar som besiktningsveterinär rätt att inspektera djurtransporter samt utrymmen där djur hålls oavsett misstanke om överträdelse av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

     Innan miljö- och hälsoskyddsmyndigheten beslutar om tillstånd för en djurpark skall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten inspektera djurparken för att förvissa sig om att tillståndsvillkoren enligt 42 § kan uppfyllas. Inspektion skall även ske innan miljö- och hälsoskyddsmyndigheten beslutar att tillståndsvillkoren för en djurpark skall ändras i väsentlig grad eller förlängas.

     Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten skall inspektera alla djurparker minst en gång vart tredje år för att kontrollera att tillståndsvillkoren efterlevs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

48 §

Anmälan

     Om polisen eller djurskyddsövervakaren vid en inspektion finner att denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den överträtts, skall detta anmälas till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som vid behov vidtar åtgärder enligt 49 och 50 §§.

 

49 §

Förbud och föreskrifter

     Om det konstateras att denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den har överträtts får Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet meddela djurägaren eller –innehavaren de förbud och föreskrifter som behövs för att förhindra att det lagstridiga förfarandet fortsätter eller upprepas. Vid meddelande av förbud och föreskrifter får djurägaren eller -innehavaren även åläggas att fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid.

 

50 §

Vite och hot om tvångsutförande

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan förena ett förbud eller ett åläggande som meddelas med stöd av 49 § med vite eller hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

 

51 §

Brådskande åtgärder

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om någon annan tillsynsmyndighet än Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet vidtagit åtgärder enligt 1 mom., skall miljö- och hälsoskyddsmyndigheten underrättas om åtgärderna.

 

63 §

Ändringssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om sökande av ändring i beslut som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet fattat gäller vad som föreskrivs i 19 § landskapslagen (:) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

13.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. och 4 § landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen som följer:

 

3 §

Myndigheter

     Beviljandet av serveringstillstånd, övervakningen av serveringen av alkoholdrycker samt övriga förvaltningsuppgifter som enligt alkohollagen och alkoholförordningen ankommer på statens myndigheter skall i landskapet handhas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om dessa uppgifter enligt 23 § självstyrelselagen ankommer på landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

4 §

Ändringssökande

     I beslut som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet fattat med stöd av denna lag får ändring sökas, om besvärsförbud inte gäller i enlighet med 52 § alkohollagen, genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Utan hinder av att ändring har sökts skall miljö- och hälsoskyddsmyndighetens beslut iakttas, om besvärsmyndigheten inte beslutar något annat.

 

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

 

 

 

 

14.

L A N D S K A PS L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 5 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan den lyder i landskapslagen 2003/79 som följer:

 

2 §

     Socialvårdslagens bestämmelser gäller i landskapet med följande avvikelser:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) Hänvisningen i lagens 54 § till sådana organ som avses i 6 § 1 mom. folkhälsolagen (FFS 66/1972) skall i landskapet avse styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård.

__________________

 

     Om ikraftträdandet av denna lag stadgas särskilt i landskapslagen (:) om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

__________________

 

15.

L A N D S K A P S L A G
om införande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Ikraftträdande av lagstiftningen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

     Följande lagar träder i kraft den     :

     1) landskapslagen ( : ) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet,

     2) landskapslagen ( / )om ändring av landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd,

     3) landskapslagen ( / ) om ändring av vattenlagen för landskapet Åland,

     4) landskapslagen ( / ) om ändring av landskapslagen om renhållning,

     5) landskapslagen ( / ) om ändring av landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester,

     6) landskapslagen ( / ) om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården,

     7) landskapslagen ( / ) om ändring av landskapslagen om hälsovården,

     8) landskapslagen ( / ) om ändring av 3 och 5 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen,

     9) landskapslagen ( / ) om ändring av 3 och 6 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om produktsäkerhet,

     10) landskapslagen ( / ) om ändring av 3a och 3b §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier,

     11) landskapslagen ( / ) om ändring av tobakslagen för landskapet Åland,

     12) landskapslagen ( / ) om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland,

     13) landskapslagen ( / ) om ändring 3 och 4 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen, samt

     14) landskapslagen ( / ) om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

     Åtgärder som verkställigheten av de lagar som nämns i 1 mom. förutsätter får vidtas innan lagarna träder i kraft.

 

2 §

Lagstiftning som upphävs

     Genom denna lag upphävs den         landskapslagen (1997:65) om Ålands miljöprövningsnämnd.

 

3 §

Överföring av landskapsregeringens behörighet

     Ärenden:

     1) gällande tillsyn enligt vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, enligt landskapslagen (2001:30) om miljöskydd och miljötillstånd och enligt landskapslagen (1981:3) om renhållning samt enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av nämnda lagar,

     2) enligt landskapslagen (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester,

     3) enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av alkohollagen,

     4) enligt djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland, dock inte ärenden som anges i 3 § 3 mom., 8 § 3 mom. 14 § 1 mom., 20 § 2 mom., 21 § och 41 § djurskyddslagen, samt enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av djurskyddslagen,

     5) enligt landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och trakteringsverksamhet som är anhängiga hos Ålands landskapsregering överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft.

 

4 §

Överföring av hälso- och sjukvårdsmyndighetens behörighet

     Ärenden enligt djurskyddslagen för landskapet Åland som är anhängiga hos Ålands hälso- och sjukvård överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft.

 

5 §

Överföring av miljöprövningsnämndens behörighet

     Ärenden som är anhängiga hos Ålands miljöprövningsnämnd överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft.

 

6 §

Överföring av hälsonämndens behörighet

     Ärenden som är anhängiga hos hälsonämnden överförs till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft.

 

7 §

Ändringssökande

     I beslut som har fattats med tillämpning av de bestämmelser som gäller när de lagar som nämns i 1 § träder i kraft söks ändring enligt de tidigare bestämmelserna.

 

8 §

Tjänsten som chef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

     Landskapsregeringen inrättar en tjänst som chef för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Tjänsten får inrättas och besättas innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft.

 

9 §

Styrelsen för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

     Landskapsregeringen kan tillsätta en styrelse för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft.

 

10 §

Ledamöter vid sammanträde

     Landskapsregeringen kan utse medlemmar som kan delta i sammanträde som avses i 9 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet innan landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet träder i kraft. Om medlemmar utses skall bestämmelserna i 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet iakttas.

     När ledamöterna utses första gången skall, med avvikelse från bestämmelsen i 10 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet om mandatperiodens längd, två av ledamöterna tillsättas för en två års mandatperiod.

 

11 §

Överföring av personal

     Bestämmelser om vilken personal som skall överflyttas från Ålands landskapsregering, Ålands hälso- och sjukvård och Ålands miljöprövningsnämnd till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet kan landskapsregeringen utfärda genom landskapsförordning.

     Den som överflyttas gör det med bibehållande av de rättigheter och skyldigheter som följer av den anställning från vilken överföring sker, dock med beaktande av vad om villkoren i ifrågavarande anställdas anställningsförhållande avtalas.

 

12 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den   .

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 april 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Harriet Lindeman

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 22/2006-2007