Framställning 22/2010-2011

Tillhör ärendet: Köttbesiktning
Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 22/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Köttbesiktning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att livsmedelslagen som är en blankettlag ändras så att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är behörig myndighet för all köttbesiktning och för tillsyn över livsmedelsföretagare som importerar eller vidareförmedlar livsmedel av animaliskt ursprung.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Inledning. 3

2. Nuläge och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

4. Remiss. 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen  4

Parallelltexter 5

 


 

Allmän motivering

 

1. Inledning

 

Landskapets livsmedelslag är en sk. blankettlag dvs. rikets livsmedelslag gäller på Ålands med vissa anpassningar. Enligt lagen sköter Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet de uppgifter som enligt rikslagen ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter. Landskapsregeringen sköter de uppgifter som ankommer på statens myndigheter. Rikets livsmedelslag ändras från 1 september i år bl.a. så att all köttbesiktning vid slakterier ska skötas av statliga myndigheter.

 

2. Nuläge och landskapsregeringens förslag

 

I dag sköts köttbesiktningen i landskapet av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet där det även finns en tjänst som besiktningsveterinär. För att köttbesiktningen fortsättningsvis ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som även har de personella resurserna för det arbetet bör lagen ändras. Bestämmelserna om köttbesiktning finns i 43 § och 43a § i rikets livsmedelslag.

     Tillsynen över första ankomstplatsen för livsmedel av animaliskt ursprung regleras i 42 § i rikets livsmedelslag och ska primärt ordnas så att Livsmedelssäkerhetsverket avtalar med kommunen att kommunen ska sköta tillsynen. Då tillsynsuppgiften lämpligast sköts av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet föreslås att det beslutas direkt i lagen.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget innebär att vissa arbetsuppgifter formellt flyttas över från landskapsregeringen till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet men de personella resurserna finns redan på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Förslaget har ingen känd verkan avseende miljö i övrigt eller på jämställdheten.

 

4. Remiss

 

Förslaget har beretts som tjänstemannaberedning miljöbyrån. Lagförslaget har sänts på tjänstemannaremiss till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Ålands producentförbund, Ålands näringsliv och Dahlmans WJ Ab. Ett remissvar har kommit in från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 mom. i landskapslagen (2007:26) om tillämpning i landskapet Åland av livsmedelslagen, sådant det lyder i landskapslagen 2007/122, som följer:

 

3 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt livsmedelslagen ankommer på statens myndigheter ska i landskapet skötas av landskapsregeringen och de uppgifter som ankommer på kommunerna och kommunala myndigheter ska skötas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska dock även utföra köttbesiktningen och övervakningen i anslutning därtill och sköta tillsynen över den första ankomstplatsen för animaliska livsmedel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande minister

 

 

Katrin Sjögren

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 22/2010-2011