Framställning 23/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 23/2010-2011

 

Datum

 

 

2011-05-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Behörig myndighet för djursjukdomar

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapet har förvaltningsbehörigheten för smittsamma sjukdomar hos husdjur. Landskapsregeringen föreslår att Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet utpekas som behörig myndighet i de fall där en kommunal veterinär utpekas som behörig enligt rikslagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos husdjur.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Behörighet 3

2. Djursjukdomslagstiftningen. 3

3. Nuläge och landskapsregeringens förslag. 3

4. Förslagets verkningar 4

5. Remiss. 4

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av 1 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 5

Parallelltexter 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Behörighet

 

Enligt 30 § 8 punkten självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland (SjL) har landskapet förvaltningsbehörighet i fråga om bland annat smittsamma sjukdomar hos husdjur. Enligt punkten ska de uppgifterna i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon annan i landskapslag bestämd myndighet. Lagstiftningsbehörigheten för smittsamma sjukdomar hos husdjur har riket enligt 27 § 31 punkten självstyrelselagen.

 

2. Djursjukdomslagstiftningen

 

Rikslagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos husdjur är lagen om djursjukdomar (FFS 1980:55) och lagen om bekämpande av djursjukdomar som med lätthet sprider sig (FFS 1960:488) samt ett stort antal förordningar utfärdade med stöd av dem.

     De uppgifter som idag ligger på kommunalveterinärerna är

- kontroll av salmonella hos höns (bl.a. tillsyn, provtagningar, beslut med föreskrifter)

- bekämpning av salmonella hos nöt och svin

- handla aktivt vid anmälan om fågeldöd, misstanke om aviär influensa (ta prover och skicka dem till Evira)

- bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur (bl.a. tillsyn, provtagningar, beslut)

- frivilliga och obligatoriska hälsokontrollprogram

- utfärda hälsointyg

- bekämpning av maedi-visna hos får och CAE hos getter

- bekämpning av scrapie hos får och getter

- bekämpning av rabies

- bekämpning av BSE

- vid export och import av djur, bl.a. inspektioner (t.ex. av utrymmen), godkänna egenkontrollprogram och övervakning vid export – enligt 12 g § lagen om djursjukdomar

- kontroller och beslut om åtgärder vid import och export – enligt förordning 1338/1996

- övervakning och inspektioner av rengöringen av transportmedel

- godkännande av desinficeringsplats, vid tvätt av fordon

- anmälan om djursjukdomar, akuta fall + månatligen till LR

- köttbesiktning på litet slakteri

- tillsyn av märkning och registrering av svin, får och getter inom sitt tjänsteområde

- tillsyn av djurförmedlarregistret, inom sitt tjänsteområde

- godkännande av styckningslokal, de som inte är i anslutning till slakteri (TSE-sjukdomar som gäller slakterier och styckningslokaler).

 

3. Nuläge och landskapsregeringens förslag

 

Den gällande åländska lagstiftningen innehåller inte någon bestämmelse om att någon annan myndighet än landskapsregeringen är behörig myndighet för lagstiftningen om smittsamma sjukdomar. Då myndighetsutövningen inom djurskyddet och livsmedelsskyddet till stor del ligger på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, och även den praktiska veterinärvården finns där, såsom djursjukvård, är det mera ändamålsenligt att hålla den mera direkta myndighetsutövningen gällande smittsamma sjukdomar hos husdjur vid ÅMHM. Därför föreslår landskapsregeringen att de uppgifter som enligt rikslagstiftningen får skötas av kommunala veterinärer på Åland ska skötas av ÅMHM.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget innebär att vissa arbetsuppgifter formellt flyttas över från landskapsregeringen till ÅMHM. Men största delen av det praktiska arbetet, särskilt fältarbetet, sköts redan idag av ÅMHM. Det största arbetet görs med bekämpning av medi-visna, scrapie och BSE/TSE, vilket kan uppskattas till drygt ett halvt årsarbete för en veterinär. I praktiken är det provtagningar i förebyggande syfte. Däremot är det inte möjligt att göra någon generell uppskattning av tidsåtgång vid ett utbrott av någon av sjukdomarna.

     Förslaget har ingen känd verkan avseende miljö i övrigt eller på jämställdheten.

 

5. Remiss

 

Förslaget har beretts som tjänstemannaberedning på miljöbyrån. Lagförslaget har sänts på tjänstemannaremiss till ÅMHM, Ålands producentförbund, Ålands hushållningssällskap, Ålands djurskyddsförening r.f., Ålands hästavelsförening r.f., Ålands fåravelsförening r.f., föreningen Ålandsfåret r.f. och Ålands fiskodlarförening r.f. Tre remissvar som förordar förslaget har kommit in.

 

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av 1 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

1 § Behörighet och ställning. Genom den nya tredje meningen i 1 mom. pekas Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ut som den behöriga myndigheten då en kommunalveterinär har behörighet enligt rikslagstiftningen. Det innebär att ÅMHM har skyldighet att vidta de åtgärder som en kommunalveterinär kan vidta enligt rikslagstiftningen även om statliga veterinären också har behörighet enligt rikslagstiftningen.

     Då det finns ganska mycket EU-lagstiftning som är EU-förordningar på smittskyddsområdet är det motiverat att tydliggöra att landskapsregeringen genom förordning kan bestämma att ÅMHM är behörig myndighet även enligt dem. Ytterligare föreslås en komplettering att även tillståndsuppgifter enligt EU-förordningar genom landskapsförordning kan överföras på ÅMHM.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 och 3 mom. i landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som följer:

 

1 §

Behörighet och ställning

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har till uppgift att verka som tillstånds- och tillsynsmyndighet och handhar annan myndighetsutövning i enlighet med vad som bestäms i annan landskapslagstiftning. Dessutom svarar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för att veterinärvård tillhandahålls. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska också sköta de uppgifter som enligt rikslagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur ska skötas av en kommunalveterinär. Med myndighet avses i fortsättningen Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta sådana tillstånds- och tillsynsuppgifter som landskapet är skyldigt att sköta med stöd av EU-förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive bekämpande av smittsamma sjukdomar hos husdjur.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 19 maj 2011

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande minister

 

 

Katrin Sjögren

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 23/2010-2011