Framställning 24/2001-2002 (parallelltext)

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2002-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändringar av kommunallagen och lagstiftningen om kommunindelning

 

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 24/2001-2002

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunallagen för landskapet Åland. 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning. 3

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av kommunallagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 54 § 2 mom. 5 punkten kommunallagen den 25 september 1997 för landskapet Åland (73/1997) samt

     ändras lagens 61 och 67 §§ samt 91 § 2 och 3 mom. och 93 § som följer:

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

54 §

Valbarhet till nämnder,kommittéer och direktioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Valbar till ledamot i en nämnd är inte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) ledamot i kommunens styrelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

Jäv

     För en tjänsteman som fungerar som föredragande i att kommunalt organ gäller samma jävsregler som för ledamöterna i organet.

 

 

 

67 §

Bokföring

     Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestäms i denna lag. I tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen [(FFS 655/1973)].

 

 

 

91 §

Protokoll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Protokollet från kommunalförbundets högsta beslutande organ skall efter justeringen tillsammans med en besvärsanvisning hållas offentligt framlagt i varje medlemskommun. Tiden och platsen för framläggandet skall på förhand meddelas på kommunalförbundets anslagstavla. Innan protokollet läggs fram skall en kopia av det sändas till medlemskommunernas styrelse. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet lagts fram.

     Protokoll från andra av kommunalförbundets organ skall hållas framlagda om kommunalförbundets högsta beslutande organ så beslutar eller organet anser att det behövs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

93 §

Tillämpligheten av bestämmelser rörande kommuner

     Om kommunalförbund gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om kommuner i 3-10 §§, 12-14 §§, 3 och 4 kap., 31-33 §§, 40 och 41 §§, 48 och 49 §§, 52-55 §§, 9-11 kap. samt 15 kap.

 

 

 

 

 

54 §

Valbarhet till nämnder,kommittéer och direktioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Valbar till ledamot i en nämnd är inte

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (Punkt 5 upphävs)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

Jäv

     För en tjänsteman som fungerar som föredragande i ett kommunalt organ gäller samma jävsregler som för ledamöterna i organet. Dessa jävsregler skall även gälla för en tjänsteman som bereder eller handlägger ett ärende i organet.

 

67 §

Bokföring

     Om kommunens bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut gäller, utöver vad som bestäms i denna lag. I tillämpliga delar vad som stadgas i bokföringslagen (FFS 1336/1997).

 

 

 

91 §

Protokoll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Protokollet från kommunalförbundets högsta beslutande organ skall efter justeringen tillsammans med en besvärsanvisning anslås på kommunalförbundets anslagstavla. I omedelbar anslutning till att protokollet anslås på kommunalförbundets anslagstavla skall en kopia av det sändas till medlemskommunernas styrelser. När en medlemskommuns styrelse erhållit kopian av protokollet skall den på kommunens anslagstavla anbringa ett meddelande om att protokollet finns anslaget på kommunalförbundets anslagstavla och hålls till påseende på kommunkansliet. Medlemskommunerna och dess medlemmar anses ha fått del av besluten i protokollet den dag då protokollet anslagits på kommunalförbundets anslagstavla.

     För protokoll från andra av kommunalförbundets organ gäller vad som stadgas i 1 mom. om kommunalförbundets högsta beslutande organ så beslutar eller organet anser att det behövs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

93 §

Tillämpligheten av bestämmelser rörande kommuner

     Om kommunalförbund gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om kommuner i 3-10 §§, 12-14 §§, 3 och 4 kap., 31-33 §§, 40 och 41 §§, 48-50 §§, 52-55 §§, 9-11 kap. samt 15 kap.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 och 2 §§ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 punkten och 2 § 1 mom. landskapslagen den 25 september 1997  om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning (76/1997) som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Följande riksförfattningar skall, med de undantag som anges i denna lag, tillämpas i landskapet Åland:

     1) lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (FFS 73/1977) samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt lagen om kommunindelning skall handhas av inrikesministeriet, länsstyrelsen eller statsrådet handhas i landskapet av landskapsstyrelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

     Följande riksförfattningar skall, med de undantag som anges i denna lag, tillämpas i landskapet Åland:

     1) kommunindelningslagen den 19 december 1997 (FFS 1196/1997) samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

2 §

     De förvaltningsuppgifter som enligt  kommunindelningslagen skall handhas av det ministerium som behandlar kommunärenden, länsstyrelsen eller stats­rådet handhas i landskapet av landskapsstyrelsen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________