Framställning 24/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 24/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om renhållning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om renhållning ändras så att renhållningsavgift uttryckligen kan uppbäras årligt eller på annat sätt perio­diskt. Ändringen är ägnad att ge landskapsfogdeämbetet tillräcklig grund för indrivning av obetalda periodiska renhållningsavgifter.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 17 § landskapslagen om renhållning. 4

Parallelltexter 5

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Kommunerna har genom landskapslagen om renhållning (3/1981), nedan kallad renhållningslagen ålagts ansvar för verkställigheten av renhållnings­uppgifter. Med stöd av bestämmelser i fjärde kapitlet renhållningslagen får de uppbära en renhållningsavgift i enlighet med en fastställd kommunal taxa, för sitt arbete med att bortforsla och slutligt omhänderta avfall.

     Om någon försummar att betala en renhållningsavgift kan ärendet föras till statens landskapsfogdeämbete för indrivning. För att landskapsfogde­ämbetet utan dom eller utslag skall kunna indriva obetalda renhållningsav­gifter fordras stöd i lag. (Jfr utsökningslagen av den 3 december 1895, särsk. 3 kap. 1 § 2 mom., samt lagen om indrivning av skatter och utgifter i utsökningsväg, FFS 367/1961.) Även om kommunerna har stöd i lagen för att uppbära renhållningsavgifter, har ett uttryckligt stöd saknats för att upp­bära dem årligt eller på annat sätt periodiskt.

 

2. Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att renhållningslagen ändras så att renhåll­ningsavgift uttryckligen kan uppbäras årligt eller på annat sätt periodiskt.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget har inte några kända följder för jämställdheten mellan kvinnor och män och inga direkta följder för miljön. Förslaget rör åtgärder som kan få positiva samhällsekonomiska verkningar avseende betalningsvilligheten rörande renhållningsavgifter, då landskapsfogdeämbetets medverkan med indrivning av obetalda renhållningsavgifter underlättas.

 

 

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 17 § landskapslagen om renhållning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § 1 mom. landskapslagen om renhållning den augusti 8 janu­ari 1981 (3/1981) som följer:

 

17 §

     En kommun får föreskriva att en avgift (renhållningsavgift) skall betalas till kommunen för sådan insamling, bortforsling och omhändertagande av avfall som sker genom renhållningsmyndighetens försorg i enlighet med denna lag. En avgift kan vara årlig, på annat sätt periodisk eller avse hantering av avfall vid enstaka tillfällen, varvid kommunen får besluta att avgiften skall betalas särskilt för varje tillfälle i fråga. Kommunen kan besluta att avgiften skall betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

Mariehamn den 24 april 2003

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Sune Eriksson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till framställning nr 24/2002-2003