Framställning 25/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 25/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-09-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagstiftning om bolagisering av Posten Åland

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att affärsverket Posten Åland bolagiseras.

     I framställningen föreslås att det stiftas en lag om ombildande av Posten Åland till aktiebolag. Genom lagen bemyndigas landskapsregeringen att, till det aktiebolag som ska bildas, överlåta den egendom som affärsverket Posten Åland besitter och den verksamhet som Posten Åland idkar. Aktiebolagets verksamhetsområde avses omfatta den verksamhet Posten Åland bedriver. Posten Ålands personal övergår till anställning vid aktiebolaget. Lagen som reglerar Posten Åland ska upphävas och på aktiebolaget kommer reglerna i aktiebolagslagen att tillämpas.

     Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2009.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Nuläge. 3

2. Målsättning. 3

3 Bolagiseringen. 3

3.1. Metod för bolagiseringen. 3

3.2. Bildande av aktiebolaget 4

3.3. Genomförandet av rörelseöverlåtelsen. 4

3.4. Kapitalstrukturen i bolaget 4

3.5. Egendomen. 4

4. Konsekvenser 5

4.1. Ekonomiska konsekvenser för landskapet 5

4.2. Konsekvenser för affärsverksamheten. 5

4.3. Konsekvenser för postverksamheten. 5

4.4. Konsekvenser i fråga om organisation och personal 5

4.5. Konsekvenser för jämställdheten. 6

4.6. Konsekvenser för miljön. 6

5. Beredningsarbetet 6

Detaljmotivering. 6

Landskapslag om ombildande av Posten Åland till aktiebolag. 6

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om ombildande av Posten Åland till aktiebolag. 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Nuläge

 

Posten Åland är ett affärsverk underställt Ålands landskapsregering. Posten Åland bedriver postverksamhet samt tillhandahåller tjänster som anknyter till postverksamheten. Posten Ålands affärsidé är att säkert och lönsamt förmedla meddelanden och varor mellan företag och människor. Affärsverket regleras i landskapslagen (1992:39) om Posten på Åland och delar av verksamheten i landskapslagen (2007:60) om posttjänster (posttjänstelagen).

     Av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 1994 A 2 framgår att affärsverket Posten Åland är jämförbart med ett statligt affärsverk på vilket lagen om statliga affärsverk (FFS 1185/2002) tillämpas. Därför skulle Posten Åland enligt avgörandet betala socialskyddsavgift enligt den procentsats som gällde för statliga affärsverk. I avgörandet anges vidare att Posten Åland ska anses vara i samma ställning i förhållande till landskapet Åland som ett statligt affärsverk av motsvarande slag är i förhållande till staten.

     Postverksamhet är sedan ingången av oktober månad 2007, då posttjänstelagen trädde i kraft, en reglementerad näring i landskapet. Verksamheten är tillståndspliktig och det kan finnas en eller flera aktörer på marknaden. Affärsverket Posten Åland är för närvarande den enda innehavaren av tillstånd att bedriva postverksamhet i landskapet.

     Enligt 1 § 2 mom. posttjänstelagen ankommer det på landskapsregeringen att tillse att samhällsomfattande tjänster finns att tillgå i samtliga kommuner i landskapet. Landskapsregeringen är således inte enbart tillståndsmyndighet utan har också ett ansvar för att det på Åland finns en fungerande postverksamhet i den omfattning som posttjänstelagen förskriver.

     Det tillstånd till postverksamhet som beviljats Posten Åland är förenat med ett villkor att tillhandahålla samhällsomfattande posttjänster i samtliga kommuner. Kravet i 1 § 2 mom. posttjänstelagen uppfylls således för närvarande genom att landskapet upprätthåller affärsverket som bedriver ifrågavarande verksamhet.

 

2. Målsättning

 

Posten Åland har fungerat som ett affärsverk i över femton år. Verksamheten bedrivs på en marknad som är fullt ut konkurrensutsatt. Mot bakgrund av den konkurrensrättsliga utvecklingen inom EU måste Posten Ålands verksamhetsform förändras. Aktiebolagsmodellen är en allmän modell för verksamhet på konkurrensutsatta marknader.

     Vad gäller organisationen administreras och styrs Posten Åland redan idag som en självständig enhet med en egen ekonomi. Posten Åland upprättar en egen verksamhetsberättelse samt bokslut enligt gällande regelverk. Posten Ålands organisation är väl förberedd och lämpad för att bedrivas i aktiebolagsform. Bolaget ska fortsätta bedriva Posten Ålands affärsverksamhet och ansvara för dess förbindelser. Då bolaget bildas har landskapet Åland fortsättningsvis ett intresse att tillse att postverksamheten bedrivs, och bolaget ska därför tillsvidare vara helt i landskapets ägo.

 

3 Bolagiseringen

 

3.1. Metod för bolagiseringen

 

Det finns en modell för hur statliga affärsverk bolagiseras. Modellen är beprövad och bygger på att genom en lag om bolagisering upphäva den lagstiftning som reglerar affärsverket, samt bilda ett aktiebolag till vilket affärsverkets rörelse överlåts. Avsikten är att Posten Åland ska bolagiseras enligt samma modell som används när statliga affärsverken bolagiseras.

 

3.2. Bildande av aktiebolaget

 

Avsikten är att Posten Åland ska upphöra att vara ett affärsverk den 1 januari 2009. Det förberedande arbetet inför bildandet av ett bolag har satts i gång och pågår. Avsikten är att ett aktiebolag med ett litet aktiekapital ska bildas för skötseln av de förberedande åtgärder som bolagiseringen kräver, varvid bolagsverksamheten kan inledas så fort lagen har trätt i kraft. Bolagsordningen i aktiebolaget avses, i likhet med standarden i de statliga aktiebolagen, inte avvika från vad som typiskt sett regleras i en bolagsordning.

 

3.3. Genomförandet av rörelseöverlåtelsen

 

Posten Ålands egendom, skulder och verksamhet samt avtal som gäller lån, borgen, service, entreprenader, anskaffningar och leveranser och andra förbindelser av motsvarande slag ska övergå till aktiebolaget. Egendomen överlåts som apport i utbyte mot aktier.

     Avsikten är att rörelseöverlåtelsen ska genomföras i enlighet med den s.k. kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen innebär att rörelsen fortsätter oförändrad i det nya bolaget utan att några ändringar sker i affärsrörelsen. Detta innebär att Posten Ålands balansräkning ska övergå oförändrat från Posten Åland till aktiebolaget och att tillgångarna överförs till bokföringsmässiga värden. Några tillgångar får varken lyftas från eller läggas till rörelsen vid rörelseöverlåtelsen. För att kontinuitetsprincipen ska kunna anses tillämplig krävs vidare att samtliga anställda övergår till aktiebolaget såsom s.k. gamla anställda, samt att ersättningen för rörelseöverlåtelsen utgår endast i form av aktier. Att rörelseöverlåtelsen sker enligt kontinuitetsprincipen är en förutsättning för att överlåtelsen ska kunna ske skatteneutralt.

     Frågan om skatt ska utgå vid rörelseöverlåtelsen har prövats av skattemyndigheterna. Landskapsregeringen har begärt och fått ett förhandsbesked från Centralskattenämnden om de eventuella skattekonsekvenser som bolagiseringen föranleder. Enligt förhandsbeskedet får bolagiseringen inte några skattekonsekvenser, under förutsättning att bolagiseringen sker på planerat sätt.

 

3.4. Kapitalstrukturen i bolaget

 

Avsikten är att aktiebolagets kapitalstruktur ska vara sådan att förutsättningarna för effektivisering av verksamheten och ökning av omsättningen säkerställs. Mot bakgrund av att rörelsen ska överlåtas med iakttagande av kontinuitetsprincipen har en bedömning gjorts av Posten Ålands verksamhetsförutsättningar i form av aktiebolag jämfört med den nuvarande affärsrörelsen oförändrad. Med iakttagande av de extra kostnader som kommer att uppstå på grund av ökade pensionskostnader för att bibehålla samtliga pensioner på nuvarande nivå uppskattas aktiebolaget få en soliditet om ca 74,3 %. Med beaktande av den bransch Posten Åland är verksam inom kan denna soliditet anses befogad i nuvarande situation. Det egna kapitalet den 31 december 2008 kan uppskattas till ca 20 miljoner euro. Uppdelningen av kapitalet mellan aktiekapital och fritt eget kapital vid apportemissionen kommer att ske enligt företagsekonomiska principer.

 

3.5. Egendomen

 

Posten Ålands egendom kommer att överlåtas såsom apportegendom till aktiebolaget. Värderingen av apportegendomen kommer att grunda sig på ett utlåtande som en oberoende revisor ska ge. Vad gäller fast egendom ingår i överlåtelsen fastigheten Postterminalen 5:122 i Sviby.

 

4. Konsekvenser

 

4.1. Ekonomiska konsekvenser för landskapet

 

Posten Ålands verksamhet har under tiden som affärsverk inte gett upphov till några utgifter som ingår i landskapets budget. Posten Åland har under de senaste åren bidragit med en summa som årligen fastställts som intäktsföring av vinst till landskapet. I egenskap av aktiebolag kommer bolaget att vara inkomstskatteskyldigt, alltså skyldigt att betala skatt enligt aktuell skattesats på det skattepliktiga resultatet, varefter den vinst som kvarstår i bolaget i princip kan delas ut som dividend till landskapet. Dividendens belopp fastställs av bolagsstämman varje år.

 

4.2. Konsekvenser för affärsverksamheten

 

Utifrån de beräkningar som gjorts och erfarenheterna under tiden som affärsverk har bolaget goda förutsättningar att bedriva en lönsam affärsverksamhet. Bolagiseringen föranleder ytterligare pensionsansvar för bolaget till en engångskostnad som uppskattas till högst 1,5 miljoner euro. I övrigt kommer bolagiseringen inte nämnvärt att ändra bolagets kostnadsstruktur. I jämförelse med den verksamhet som bedrivits i affärsverksform kommer bolaget att kunna tillämpa en snabbare och effektivare beslutsprocess.

 

4.3. Konsekvenser för postverksamheten

 

Aktiebolaget grundas för att ta över den verksamhet som affärsverket Posten Åland för närvarande bedriver. Affärsverkets tillstånd att bedriva postverksamhet ska överföras direkt på grund av lagen (1 §). Det tillståndsvillkor som består i en skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som gäller för affärsverket kommer då också att överföras. Bolagiseringen medför således inte några som helst förändringar i allmänhetens rätt till olika slag av posttjänster.

     Eftersom det i framställningen inte föreslås några ändringar i posttjänstelagen, ska inte bara allmänhetens rätt till posttjänster kvarstå oförändrad utan också landskapsregeringens skyldigheter enligt posttjänstelagen kvarstår oförändrade. Landskapsregeringen ska alltså också framdeles svara för att samhällsomfattande tjänster finns att tillgå i samtliga kommuner. Inte heller till denna del medför således bolagiseringen några förändringar.

 

4.4. Konsekvenser i fråga om organisation och personal

 

Själva bolagiseringen har inte några konsekvenser ifråga om antalet anställda eller deras uppgifter. Enligt förslaget fortsätter personalen i det nybildade aktiebolagets anställning. Antalet anställda som ska överföras är ca 250 personer, och alla är redan innan bolagiseringen verkställs anställda i privaträttsligt anställningsförhållande.

     Posten Åland är för närvarande part i ett tjänste- och kollektivavtal som löper till och med den 31 januari 2010. I 5 § lagen om kollektivavtal (FFS 436/1946) föreskrivs att om en innehavare av ett företag har varit part i ett kollektivavtal så inträder hans efterträdare i alla de rättigheter och skyldigheter som enligt kollektivavtalet tillkom den tidigare innehavaren av företaget. Härvid inträder aktiebolaget i affärsverkets rättigheter och skyldigheter enligt kollektivavtalet. De avtalsbestämmelser enligt kollektivavtalet om bl.a. semestrar, lön för sjukdomstid som Posten Åland varit bundet av förpliktar därmed också aktiebolaget. På fastställandet av anställningsvillkoren tillämpas dessutom 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001). Bestämmelsen gäller övergången av rättigheter och skyldigheter vid överlåtelse av rörelse.

     Med undantag för pensionsfrågan medför bolagiseringen inte några ändringar i anställningsvillkoren. Posten Ålands personal övergår på grund av bolagiseringen från det system som följer lagen om statens pensioner och landskapslagarna om pensioner till det privata arbetspensionssystemet. I fråga om statens bolagiseringar råder en princip enligt vilken pensionsförmånerna för den personal som övergår från ett affärsverk till ett aktiebolag tryggas och enligt vilken pensionsskyddet i det nya bolaget motsvarar det gällande pensionsskyddet. Landskapsregeringen kommer att tillämpa samma princip som staten och ska därför tillse att Posten Ålands personal inte får försämrade pensioner. Detta ombesörjs genom en separat pensionsförsäkring. Det finns ca 80 anställda hos Posten Åland som har rätt till s.k. tilläggspensionsskydd. Att pensionen inte försämras förutsätter för varje anställd med rätt till tilläggspension att denne tillåter att uppgifter om redan intjänad pension kan begäras ut från berörda myndigheter. Beloppet av tilläggspensionsskyddet uppskattas bli högst 1,5 miljoner euro.

 

4.5. Konsekvenser för jämställdheten

 

Den föreslagna lagen medför inga kända konsekvenser för jämställdheten.

 

4.6. Konsekvenser för miljön

 

Den föreslagna lagen medför inga kända konsekvenser för miljön.

 

5. Beredningsarbetet

 

Lagförslaget har utarbetats inom ramarna för ett samarbete mellan Posten Åland och landskapsregeringen. I arbetet har från landskapsregeringens sida finansavdelningen och lagberedningen varit representerade.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ombildande av Posten Åland till aktiebolag

 

1 §. Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas. Enligt paragrafen bemyndigas landskapsregeringen att överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som är i Posten Ålands besittning och den affärsverksamhet som verket idkar till det aktiebolag som ska bildas samt att teckna bolagets samtliga aktier.

 

2 §. Villkoren för överlåtelsen. Landskapsregeringen bestämmer vilken egendom som ska överlåtas till aktiebolaget och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Landskapsregeringen ska också bestämma om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget. Överlåtelsen ska verkställas när bolaget inleder sin verksamhet efter att lagen har trätt i kraft.

 

3 §. Ansvar för affärsverkets förbindelser. Efter att egendomen har överlåtits till aktiebolaget ska bolaget överta ansvaret för de låne-, borgens-, service-, entreprenad-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som affärsverket Posten Åland har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåtits till aktiebolaget. Ett omnämnande av den kommande bolagiseringen ska tas in i de avtal som Posten Åland ingår nära inpå bolagiseringen. Det tillstånd för postverksamhet som Posten Åland innehar övergår oförändrat till aktiebolaget.

     Ett gäldenärsbyte måste godtas av borgenären. I den mån gäldenären inte kan bytas ut och skulden överföras på aktiebolaget fortsätter landskapet att vara gäldenär i relation till den ursprunglige borgenären i fråga om de förpliktelser som ingåtts före bolagiseringen, och det bildas ett inbördes skuldförhållande mellan landskapet och aktiebolaget. Genom bestämmelsen tryggas kontinuiteten i utbudet av verksamheten och service i samband med bolagiseringen.

 

4 §. Personalens ställning. Paragrafen innehåller bestämmelser om personalens ställning i samband med aktiebolagsbildningen. Enligt bestämmelsen ska den personal som är anställd vid Posten Åland när lagen träder i kraft övergå till anställning vid aktiebolaget. Posten Ålands hela personal är redan privaträttsligt anställda, och några tjänster behöver därför inte dras in. Några uppsägningar av anställda behöver inte heller göras på grund av aktiebolagsbildningen. Den personal som är anställd vid Posten Åland för viss tid när lagen träder i kraft övergår till anställning vid aktiebolaget för motsvarande tid.

 

5 §. Revision och bokslut. I paragrafen ingår en bestämmelse om hur affärsverkets sista bokslut ska göras och hur revisionen ska ske. Eftersom bokslutet och revisionen berör affärsverkets verksamhet, tillämpas de bestämmelser som affärsverket tillämpat även om den som utför åtgärderna kommer att vara det nya aktiebolaget.

 

6 §. Ikraftträdande. I paragrafen föreskrivs om ikraftträdande av lagen och de åtgärder som landskapsregeringen kan vidta när man förbereder bildandet av aktiebolaget. Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av år 2009. Detta förutsätter en snabb lagstiftningsprocess. Det föreslås att den lag som reglerar affärsverket Posten Ålands verksamhet samtidigt upphävs. Det föreslås också att en bestämmelse om att åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Det ska vara möjligt att göra behövliga förberedelser och arrangemang vid Posten Åland redan innan lagen träder i kraft. På motsvarande sätt ska landskapsregeringen under hösten 2008 kunna fatta beslut om bildande av bolaget, teckna aktier i bolaget, bestämma värdet av den egendom som ska överlåtas, fastställa villkoren för överlåtelsen och vidta andra arrangemang.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ombildande av Posten Åland till aktiebolag

 

1 §

Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas

     Affärsverket Posten Åland ska ombildas till ett aktiebolag. Landskapsregeringen befullmäktigas att till det aktiebolag som ska bildas för att fortsätta Posten Ålands verksamhet överlåta den egendom, det tillstånd för postverksamhet och de immateriella rättigheter som är i Posten Ålands besittning och den affärsverksamhet som verket bedrivit. När aktiebolaget bildas tecknar landskapet Åland samtliga aktier.

 

2 §

Villkoren för överlåtelsen

     Landskapsregeringen bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Landskapsregeringen bestämmer också om övriga arrangemang i anslutning till överlåtelsen av egendomen och bildandet av aktiebolaget. Landskapsregeringen bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

 

3 §

Ansvar för affärsverkets förbindelser

     Aktiebolaget svarar för de låne-, service-, entreprenad-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra liknande förbindelser som Posten Åland har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts till aktiebolaget. Landskapet Ålands sekundära ansvar för affärsverket Posten Ålands lån och förbindelser kvarstår.

 

4 §

Personalens ställning

     Den personal som är anställd vid affärsverket Posten Åland när denna lag träder ikraft övergår till anställning vid aktiebolaget. De som har anställts vid affärsverket Posten Åland för viss tid övergår till anställning vid aktiebolaget för motsvarande tid.

 

5 §

Revision och bokslut

     På revisionen och bokslutet för affärsverket Posten Ålands sista verksamhetsperiod tillämpas de bestämmelser som affärsverket tillämpat. Aktiebolaget sköter till denna del affärsverkets uppgifter.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder ikraft den [    ]. Genom denna lag upphävs landskapslagen (1992:39) om Posten på Åland.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 september 2008

 

 

L a n t r å d

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Mats Perämaa