Framställning 5/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 5/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utökade semesterförmåner åt vissa grupper av lantbrukare

 

 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund och motivering. 3

2. Förslagets ekonomiska, organisatoriska, jämställdhets- och miljömässiga verkningar3

Detaljmotivering. 3

Lagtext4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare  4

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare ändras så att lantbruk med minst 20 djurenheter och endast en semesterberättigad lantbrukare ges rätt till avbytarhjälp i 30 dagar. Lika många semesterdagar föreslås också för lantbruk med minst 10 djurenheter och med flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att semestern tas ut samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare.

 

__________________

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund och motivering

 

De lantbruk med många djurenheter och bara en person med rätt till avbytarhjälp för semester är de som är mest låsta av sin husdjursskötsel. Landskapsstyrelsen vill förbättra semestervillkoren för dessa lantbruk och föreslår att de skall ha rätt att få avbytarhjälp med 30 dagar per år i stället för dagens 23 dagar. Eftersom de mindre gårdarna har lättare att själva ordna vikarier föreslås att gränsen för de lantbruk som har rätt till sju extra semesterdagar sätts vid dem som har minst 20 djurenheter. Idag finns det 17 gårdar som uppfyller dessa kriterier och utnyttjas möjligheten till extra semester av alla ökar antalet semesterdagar med 119 st. per år till en kostnad av ca 15 140 euro eller 90 000 mark.

     För att finansiera denna kostnadsökning föreslås att samma antal semesterdagar erbjuds de gårdar som har minst 10 husdjursenheter och två eller flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften. För dessa gårdar minskar den totala semesterrätten med sexton dagar per år (23+23-30=16) för varje par av semesterberättigade lantbrukare som tar gemensam semester men trots det bedömer landskapsstyrelsen att ett tillräckligt stort antal gårdar kommer att anta erbjudandet för att denna lagändring skall bli kostnadsneutral för landskapet. Om åtta gårdar antar erbjudandet så minskas det totala antalet semesterdagar med 128 dagar per år vilket då skulle uppväga den tidigare nämnda kostnadsökningen.

     Ålands Producentförbund har tagit del av landskapsstyrelsens framställning och ser positivt på förslaget som en utveckling av avbytarverksamheten.

 

2. Förslagets ekonomiska, organisatoriska, jämställdhets- och miljömässiga verkningar

 

Reformen att ge ”ensamstående” lantbrukare på större gårdar sju extra semesterdagar kostar landskapet ca 15 140 euro per år. Det är svårt att bedöma i vilken utsträckning denna kostnad kommer att finansieras av den andra gruppen lantbrukare som ges samma semesterrätt men för varje gård som antar erbjudandet minskar landskapets kostnader med drygt 2030 euro per år.

     Förslaget har inga kända organisatoriska, jämställdhets- eller miljömässiga verkningar.

 

Detaljmotivering

 

9a §' Utökad semester. Paragrafen har tillkommit för att förbättra semestervillkoren för de lantbrukare som ensamma driver lantbruk med fler än 20 husdjursenheter. Denna grupp lantbrukare är mer bundna av sin husdjursskötsel än de lantbruk där två eller flera personer är semesterberättigade.  För att finansiera detta har en regel tillkommit som ger lantbrukare på gårdar med fler än nio husdjursenheter samma antal semesterdagar under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften.

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarverksamhet för lantbrukare

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen den 4 juni 1998 om avbytarverksamhet för lantbrukare (57/1998) sådan den lyder i landskapslagen den 10 maj 2001 (23/2001) en ny 9a § som följer:

 

 

9a §

Utökad semester

     På ett lantbruk med minst 20 husdjursenheter och med endast en semesterberättigad lantbrukare har lantbrukaren rätt till lantbruksavbytare i 30 dagar för semester. Detsamma gäller på lantbruk med minst 10 husdjursenheter som drivs av flera semesterberättigade lantbrukare under förutsättning att två av gårdens semesterberättigade lantbrukare väljer att ta ut all semester samtidigt och lantbruket under semesterperioden kan skötas av en lantbruksavbytare utan risk för störningar i driften.

 

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft. 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 8 november 2001

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Ritva Sarin Grufberg