Framställning 7/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 7/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Omvandling av belopp till euro i vissa lagar om garantier

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att det sammanlagda markbeloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som beviljas enligt landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/1966) ändras till belopp i euro. Likaså förslås att markbeloppet för den totala garantiansvarigheten för samtidigt beviljade landskapsgarantier i landskapslagen om landskapsgaranti för kulturella utställningar (31/1989) ändras till belopp i euro samt att beloppet höjs.

     Landskapsstyrelsen föreslår också att landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård (25/1974) upphävs.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

Införandet av euron. 3

2. Förslag. 3

2.1 Upphävande av landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård  3

2.2 Ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar 3

2.3 Ändring av landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar 4

3. Förslagets verkningar 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård  5

L A N D S K A P S L A G. 5

om ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar 5

L A N D S K A P S L A G. 6

om ändring av landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar 6

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Införandet av euron

 

Enligt rådets förordning (EG) nr 1103/97 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron samt rådets förordning (EG) nr 974/98 om införandet av euron, skall euron tas i allmänt bruk som enda betalningsmedel den 1 januari 2002 i de medlemsstater som är med i den ekonomiska och monetära unionens tredje etapp, valutaunionen. Med anledning av detta tolkas hänvisningar i landskapets lagstiftning till mark från årsskiftet som hänvisningar till euro. För att underlätta tillämpningen bör hänvisningar till mark i lagstiftningen ändras till hänvisningar till euro. Ett markbelopp räknas om till euro genom att det divideras med den fasta omräkningskursen 5,94573. Belopp som redovisas eller betalas efter omräkningen till euro avrundas uppåt eller neråt till närmaste cent.

 

2. Förslag

 

2.1 Upphävande av landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård

 

Landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård tillkom för att man ville minska de negativa effekterna av industriernas vattenanvändning. Landskapsstyrelsen kan enligt lagen bevilja landskapsgaranti som säkerhet för krediter som vissa företag upptar för att finansiera investeringar i projekt som rör vattenvård. Enligt 5 § får det sammanlagda beloppet av samtidigt gällande landskapsgarantier uppgå till högst 5.000.000 mark.

     Lagen har inte tillämpats de senaste tjugo åren. Idag beviljas stöd till vattenvård genom landskapslagen om understöd för vatten och avloppsprojekt (31/1983). Stöd till vattenvård kan också ges i form av räntestödslån enligt landskapslagen om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om landskapsgaranti (50/1988). Då landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård inte längre fyller någon funktion föreslås att lagen upphävs.

 

2.2 Ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar

 

Beviljande av stöd i form av landskapsgaranti och lån enligt landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar syftar till utveckling, utvidgning och grundande av företag samt förbättring av ett företags verksamhetsförutsättningar. Nya företag eller företag i en kraftig utvecklingsfas kan inte alltid själva erbjuda fullgoda säkerheter för de krediter som företaget behöver för sin utveckling. Landskapsstyrelsen kan därför bevilja garanti bl.a. för anskaffning av anläggningstillgångar och rörelsekapital. Enligt 4 § får det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som beviljats stiga till högst 50.000.000 mark. Landskapsgaranti ges i form av proprieborgen. Enligt den fasta omräkningskursen blir 50 miljoner mark vid en omräkning 8.409.396,32 euro. För att få ett belopp som är lättare att tillämpa föreslås att summan avrundas till 8.410.000 euro.

     Stödet styrs av reglerna i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag.

 

2.3 Ändring av landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar

 

Landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar antogs år 1989 för att förbättra förutsättningarna för utställningsverksamhet i landskapet. Enligt lagen har landskapsstyrelsen en allmän rätt att bevilja landskapsgaranti för ersättande av skador som uppstått på utställningsföremål under konstutställningar, historiska och andra kulturella utställningar. Landskapsgarantin är av subsidiär natur och ersätter endast skada till den del ersättning inte utgår på grund av försäkring eller annan säkerhet. Landskapsgaranti beviljas högst till ett belopp som motsvarar föremålens försäkringsvärde. Enligt lagens 4 § 2 mom. får den totala garantiansvarigheten för beviljade landskapsgarantier samtidigt uppgå till högst tio miljoner mark.

     Det är framförallt Önningebymuséets utställningar som beviljas landskapsgaranti enligt lagen. I år har garantier för 3,5 miljoner mark beviljats. Sedan lagens tillkomst har beviljade landskapgarantier aldrig behövt betalas ut. Tio miljoner mark blir enligt den fasta omräkningskursen 1.681.879,26 euro. Summan föreslås avrundad till 1.685.000 euro. Motiveringen till denna höjning är att beloppet inte höjts sedan lagens tillkomst 1989.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget medför inte några organisatoriska eller nämnvärda ekonomiska verkningar i landskapet. Förslaget har inte heller några kända konsekvenser för miljön eller effekter på jämställdheten mellan män och kvinnor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård

 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen den 28 mars 1974 om landskapsgarantier åt industrier för investeringar i vattenvård (25/1974).

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft omedelbart.

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar

 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § landskapslagen den 20 april 1966 om landskapsgaranti för industrier och vissa andra näringsgrenar (14/1966), sådan den lyder i landskapslagen den 16 augusti 1996 (56/1996), som följer:

 

4 §

     Det sammanlagda beloppet av samtidigt utestående landskapsgarantier och lån som beviljats enligt 1 § 4 mom. får stiga till högst 8.410.000 euro, med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt Europeiska centralbankens säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas.

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G

om ändring av landskapslagen angående landskapsgaranti för kulturella utställningar

 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom. landskapslagen den 30 mars 1989 angående landskapsgaranti för kulturella utställningar (31/1989), som följer:

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landskapsgaranti beviljas högst till ett belopp som motsvarar föremålens försäkringsvärde. Den totala garantiansvarigheten för beviljade landskapsgarantier får samtidigt uppgå till högst 1.685.000 euro.

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

 

 

Mariehamn den 13 december 2001

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 

 


Parallelltexter

·       Parallelltexter till framställning 7/2001-2002