Framställning 8/2001-2002 (parallelltext)

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER till FR 8/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Omvandling av markbelopp till euro i landskapslagen om fiske

Landskapsstyrelsens framställning nr 8/2001-2002

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland

 

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

75 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Önskar innehavare av fiskerätten eller vattenområdets ägare eller arrendator icke föranleda åtal för brottet, får han, dock ej i fall, som nämns i 77 §, behålla båten eller det därmed jämförliga fortkomstmedlet och redskapen, intill dess den, som begagnat den, styrkt sin identitet och erlagt lösen med (ettusen mark). Erlägges denna ej inom en månad från det anmälan hos vederbörande polismyndighet gjorts om båtens och redskapens omhändertagande av innehavaren av fiskerätten eller ägaren eller arrendatorn till vattenområdet, skola de tillfalla denne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

75 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Önskar innehavare av fiskerätten eller vattenområdets ägare eller arrendator inte föranleda åtal för brottet, får han, dock inte i fall, som nämns i 77 §, behålla båten eller det därmed jämförliga fortkomstmedlet och redskapen, intill dess den, som begagnat den, styrkt sin identitet och erlagt en i enlighet med rikslagstiftning fastställd lösen. Erläggs denna inte inom en månad från det anmälan hos vederbörande polismyndighet gjorts om båtens och redskapens omhändertagande av innehavaren av fiskerätten eller ägaren eller arrendatorn till vattenområdet, skall de tillfalla denne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002