Framställning 9/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 9/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån (50/1977) upphävs.


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

Upphävande av landskapslag om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån  3

3. Förslagets verkningar 3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån  4

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

 

I samband med genomgång av landskapslagstiftningen inför övergången till euro från den 1 januari 2002 konstaterades bl.a. att landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån (50/1977) innehåller markbelopp, men att lagen inte längre tillämpas.

 

2. Förslag

 

Upphävande av landskapslag om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån

 

Landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån tillkom mot bakgrund av att en liknande lag antagits i riket. Det kärva ekonomiska läget motiverade staten att öka sina inkomster genom att snabbare driva in lån som beviljats med stöd av de bestämmelser som var i kraft före den då gällande rikslagen om skogsförbättring (FFS 413/67). Återbetalningstiden för dessa lån var mellan 15 och 34 år. I landskapet skedde långivningen enligt landskapslagen om skogsförbättring (7/1968) och beviljades i huvudsak på samma villkor som i riket. Det ansågs därför ändamålsenligt att även i landskapet tillämpa en snabbare indrivning av lånen. Lagen tillämpas på lån som beviljats enligt bestämmelserna om skogsförbättring som gällde före den 1 juli 1968. De bestämmelser som avses fanns i den gamla landskapslagen om skogsförbättring från år 1959 (22/1959). Av 30 § 1 mom. landskapslagen om skogsförbättring (7/1968) framkom att snabbare indrivning också tillämpades på lån som beviljats under tiden 1 juli 1968-30 juni 1971.

     Idag finns inga skogsförbättringslån som beviljats enligt den gamla skogsförbättringslagen från år 1959 vars återbetalningstid fortfarande löper. Lagen fyller därför inte längre någon funktion och bör upphävas.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget medför inte några organisatoriska eller ekonomiska verkningar i landskapet. Förslaget har inte heller några kända konsekvenser för miljön eller effekter på jämställdheten mellan män och kvinnor.

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån

 

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen den 1 juli 1977 om snabbare indrivning av vissa skogsförbättringslån (50/1977).

 

__________________

 

Denna lag träder i kraft omedelbart.

 

 

Mariehamn den 13 december 2001

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Ritva Sarin Grufberg