Framställning 9/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007

Ladda ner Word-dokument

 

FRAMSTÄLLNING nr 9/2006-2007

 

Datum

 

 

2007-03-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av kommunernas ersättning för vården vid Gullåsen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I enlighet med en överenskommelse som uppnåtts mellan landskapsregeringen och Ålands kommunförbund föreslås att den ersättning kommunerna betalar för vården vid långvårdsenheten Gullåsen sänks. Samtidigt höjs den ersättning kommunerna betalar för patienter, både inom långtidssjukvården och specialsjukvården, som inte kan skrivas ut för att hemkommunen inte kan tillgodose servicebehovet. Den ersättningen föreslås bli fastställd enligt principen om full kostnadstäckning. Totalt sett beräknas förslaget medföra att kommunernas kostnader för vården vid Gullåsen sänks med 1 miljon euro år 2007.

     Enligt överenskommelsen skulle de ändrade avgifterna gälla från och med 1 januari 2007. Eftersom lagen inte träder i kraft förrän senare föreslås att den ersättning kommunerna betalar före ikraftträdandet skall justeras i efterhand.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 3

3. Ikraftträdande. 4

4. Förslagets verkningar 4

5. Beredningen av förslaget 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården  5

Parallelltexter 6

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Genom en reform år 1993 övertog landskapet hela ansvaret för att befolkningen i landskapet tillhandahålls hälso- och sjukvård. En allmän lag om hälso- och sjukvårdsförvaltningen antogs, landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården. Genom lagen skapades myndigheten Ålands hälso- och sjukvård (nedan ÅHS) som skall tillhandahålla den hälso- och sjukvård som landskapet ansvarar för.

     Landskapets ansvar för hälso- och sjukvården omfattar även åldringssjukvården. Eftersom åldringssjukvården hör nära samman med åldringsvården, som är en del av socialvården och därmed en kommunal angelägenhet, angavs i lagens 13 § att kommunerna skulle ersätta landskapet för de kostnader som landskapet förorsakas genom den åldringssjukvård som ÅHS tillhandahåller. Ursprungligen omfattade kommunernas ersättningsskyldighet de faktiska kostnaderna till den del de inte täcktes av avgifter och andra ersättningar som betalades av patienterna. Genom en ändring av lagen (1997/27) ändrades ersättningssystemet så att patientens hemkommun från och med år 1997 erlägger en avgift som fastställs årligen på förhand som den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem med en förhöjning om 35 %. Den del av avgiften som täcks av avgifter och andra ersättningar som betalas av patienten räknas respektive hemkommun tillgodo. Kommunernas ersättningsskyldighet gäller driftskostnaderna.

     Genom ytterligare en ändring av den nämnda paragrafen (2000/18) har begreppet åldringssjukvård frångåtts, så att kommunernas ersättningsskyldighet nu gäller vården vid ÅHS' primärvårdsplatser oberoende av patientens ålder. Det som i praktiken avses är långtidssjukvården vid Gullåsen, med undantag för den palliativa cancervården. Vid denna ändring infördes även en avgift för de patienter som utan medicinska skäl är kvar inom specialsjukvården längre än en vecka efter att kommunen informerats om att de inte längre är i behov av vård eller utredning och därför skall skrivas ut. Denna avgift beräknas på samma grunder som när det gäller avgiften för vård vid ÅHS' primärvårdsplatser. Beräkningsgrunderna för avgiften har varit oförändrade sedan år 1997.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

Under de överläggningar som har förts mellan landskapsregeringen och kommunförbundet inom ramen för budgetberedningen för år 2007 har konstaterats att äldreomsorgen är en växande utmaning för den kommunala sektorn. Systemet för debiteringen av kommunerna för vården vid Gullåsen har dryftats bland annat mot bakgrund av äldreomsorgsutredningen.

     I enlighet med en överenskommelse mellan landskapsregeringen och kommunförbundet föreslås att avgiften för vården vid Gullåsen sänks från och med år 2007. Enligt förslaget skall avgiften fastställas med ett påslag om 5 % på den genomsnittliga vårddygnskostnaden vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem, i stället för det påslag om 35 % som nu gäller.

     Enligt gällande regler är den avgift kommunen betalar densamma oavsett om en patient vårdas vid Gullåsen av medicinska skäl, eller om patienten anses vara färdigbehandlad men ändå inte kan skrivas ut för fortsatt vård och omsorg inom kommunen till följd av att kommunernas socialvård inte kan tillgodose servicebehovet. För att främja funktionaliteten i systemet föreslås att avgiften för patienter som enligt medicinsk bedömning bör skrivas ut skall bestämmas enligt principen om full kostnadstäckning. Detta gäller både inom långtidssjukvården vid Gullåsen och inom specialsjukvården.

     Slutligen föreslås att begreppet "vården vid hälso- och sjukvårdsmyndighetens primärvårdsplatser" ändras så att det bättre stämmer överens med den terminologi som nu används. Gullåsen benämns numera i ÅHS' organisationsschema som "långvårdsenheten". Även om det fortfarande finns en viss samverkan med primärvården när det gäller läkar- och jourverksamhet, är det nuvarande begreppet i lagtexten missvisande. I stället föreslås att det ersätts med "vården vid hälso- och sjukvårdsmyndighetens långvårdsenhet" som är ett mer adekvat begrepp. Ändringen är teknisk och innebär inte någon ändring i sak, utan den föreslagna formuleringen avser fortfarande samma vårdplatser.

 

3. Ikraftträdande

 

Avsikten var att avgifter enligt de föreslagna reglerna skulle uppbäras från och med den 1 januari 2007. Eftersom den ändrade lagstiftningen träder i kraft vid en senare tidpunkt föreslås att regler för hur skillnaden skall justeras i efterhand intas i ikraftträdelsebestämmelsen.

 

4. Förslagets verkningar

 

Ändringarna i förslaget har både positiva och negativa ekonomiska effekter för kommunerna. Totalt sett beräknas dock de föreslagna ändringarna stärka den kommunala ekonomin med ungefär 1 miljon euro år 2007.

     Den föreslagna sänkningen av avgiften för vården vid Gullåsen innebär att avgiften skulle bli 142,88 euro per vårddygn år 2007. Den avgift som uppbärs av kommunerna för vården vid Gullåsen under år 2006 är 169,14 euro per vårddygn. Hur den sänkta avgiften påverkar de enskilda kommunernas ekonomi är naturligtvis beroende av antalet vårddygn som patienter från de olika kommunerna tillbringar på Gullåsen. En annan faktor som påverkar är den avgift patienten själv betalar och som skall dras bort från den avgift kommunen betalar. När det gäller långvarig vård (mer än tre månader) är patientavgiften inkomstprövad och kan därför variera.

     Den ekonomiska effekten av höjningen av den avgift kommunerna betalar för patienter som inte kan skrivas ut från specialsjukvården eller långtidssjukvården är negativ för kommunerna. I vilken utsträckning är dock helt beroende av hur många sådana fall som uppkommer. Enligt uppgifter i äldreomsorgsutredningen uppgår den faktiska kostnaden per vårddygn (inklusive administrativa kostnader) till uppskattningsvis 230 euro år 2007.

 

5. Beredningen av förslaget

 

Till de delar som rör förändringen av den ersättning kommunerna är skyldiga att betala är förslaget baserat på det förhandlingsresultat som uppnåtts i överläggningar mellan landskapsregeringen och Ålands kommunförbund kf. Dessa förändringar har också redan godkänts av lagtinget inom ramen för landskapets budget för år 2007. Ändringen av begreppet "vården vid hälso- och sjukvårdsmyndighetens primärvårdsplatser" har emellertid inte berörts tidigare, varför förslaget har skickats på remiss till Ålands kommunförbund kf.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 13 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 13 § landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården, sådan den lyder i landskapslagen 2000/18, som följer:

 

13 §

     Kommunerna skall ersätta landskapet för kostnaderna för vården vid hälso- och sjukvårdsmyndighetens långvårdsenhet, förutom kostnaderna för den palliativa cancervården. Ersättningen skall erläggas som en fast avgift per vårddygn. Avgiftens storlek fastställs årligen på förhand som den genomsnittliga kostnaden för vård vid Trobergshemmet och De Gamlas Hem, med en förhöjning om 5 procent. Avgiften, till den del den inte täcks med avgifter och andra ersättningar som betalas av patienten, erläggs av patientens hemkommun.

     Hemkommunen skall även erlägga en avgift för en patient som utan medicinska skäl är kvar inom långtidssjukvården eller specialsjukvården längre än en vecka efter det att hälso- och sjukvårdsmyndigheten har informerat kommunen om att patienten kommer att skrivas ut. Avgiftens storlek fastställs så att den motsvarar kostnaden för vården. Informationen till kommunen skall lämnas skriftligen på en av landskapsregeringen fastställd blankett.

     Kommunernas ersättningsskyldighet enligt 1 och 2 mom. gäller endast driftskostnaderna. Vid beräkningen av kostnaderna används senast fastställda bokslut.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den... och tillämpas på ersättning för vård som sker från och med den 1 januari 2007. Ersättning som betalas före ikraftträdandet justeras i efterhand genom att skillnaden beräknas mellan det belopp en kommun skall betala enligt denna lag och det belopp kommunen har betalat. Kommunen tillgodoräknas ett belopp som utgörs av skillnaden som härrör från ersättning som avses i 13 § 1 mom. minskat med skillnaden som härrör från ersättning som avses i 13 § 2 mom.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 mars 2007

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Lasse Wiklöf

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning nr 9/2006-2007