Hemställningsmotion 14/2001-2002

Tillhör ärendet: Utredning om avbrott i studier
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 14/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Anne-Helena Sjöblom

2002-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avbrott i studier

 

 

Antalet studerande som avbryter sina studier på gymnasialstadiet förefaller vara oroväckande stort. Detta är negativt ur många synvinklar. Av landskapsstyrelsens berättelse får man en viss uppfattning om omfattningen av problemet men det framkommer t.e.x. inte i vilken grad flickor och pojkar  avbryter sina studier. Inte heller ger berättelsen besked om det är ungdomar från staden, landsbygden eller skärgården som avbryter sina studier. Det finns inte heller uppgifter om de studerandes socioekonomiska bakgrund har ett samband med avbrutna studier. En jämförelser mellan olika skolor är också relevant i detta sammanhang för att problemet skall kunna angripas i hela sin vidd.

     Det är värt att notera att kostnaderna per studerande på gymnasialstadiet är avsevärt högre än motsvarande i riket. En avbruten studiegång är därför inte bara ett misslyckande för den enskilda eleven utan en direkt kostnad för samhället.

     För att angripa detta allvarliga samhällsproblem krävs en utredning som tar fram fakta och statistik som kan läggas till grund för en närmare analys och åtgärder för att hitta goda lösningar.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en utredning görs om omfattningen och orsakerna till att studerande avbryter sina gymnasialstadiestudier och vilka åtgärder som krävs för att minimera dessa avbrott.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Barbro Sundback

                                           

 

Lasse Wiklöf