Hemställningsmotion 17/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 17/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En ny regionalpolitik för skärgården

 

Landskapet Åland måste reformera sin regionalpolitik. Vackra tal och viljeyttringar är bra i högtidliga sammanhang men den åländska regionalpolitiken måste, särskilt vad gäller skärgården, skräddarsys och ta hänsyn till den extrema småskaligheten och till den ringa förmögenhetsbildningen sedd i kontanter. Även om Åland totalt sett är ytterst marginell i det internationella perspektivet är det en jätteskillnad mellan förutsättningar - kapital - i landskapets centrala delar och de perifera skärgårdsområdena.

     Befolkningsutvecklingen i skärgården pekar fortfarande nedåt och åldersstrukturen är ingenting att yvas över. Den existerande regionalpolitiken har i sina huvuddrag bedrivits i decennier och resultatet är entydigt. Det går inte framåt, och de människor i skärgården som vill framåt och vill ha utveckling känner sig motarbetade. Inte av politisk vilja utan av existerande näringspolitiska system som inte ger utrymme för önskad utveckling.

     Undertecknad tro att de landskapsmedel som i princip kunde användas för skärgårdens näringspolitiska utveckling kunde göra betydligt större verkan om vi byggde upp ett stödsystem som verkligen tog hänsyn till skärgårdens absoluta småskalighet och starkt begränsade finansiella resurser. EU-stöden har genom sin struktur givna begränsningar men landskapsmedlen kunde bli betydligt mer effektfulla om systemet formades utifrån de verkliga förutsättningarna. Skärgården behöver ett system som inte bara i text förefaller generöst. Exempel 1: Bananodling i skärgården erhåller 100 procent i stöd men det finns ingen som vill odla bananer. Exempel 2: En näringsform kan för viss utveckling erhålla 25 procent i landskapsstöd men projektet kräver 750.000 i eget kapital och det kan man inte få fram. Vad har då stödet för betydelse?

     Det är den här typen av problem som skärgårdsborna upplever som svåra och därför blir det ingenting. Nej vi måste i stället analysera skärgårdens verkliga villkor och skräddarsy systemen om vi vill ha dynamik och utveckling. Vi måste enligt undertecknads mening - om vi vill ha ett lyft för skärgården - vara beredda att också ge "skärgårdsstöd" till utanför skärgården boende som verkligen vill investera i skärgården. Även skärgården bör få del av det rika Åland och deras eventuella investeringsvilja. Det är hög tid att tänka om i regionalpolitiken och det räcker definitivt inte att fokusera skärgårdens utveckling till enbart färjlinjer och tonnagekapacitet. Det behövs mycket mera.

 

Med beaktande av det ovanstående föreslår undertecknade

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en ny regionalpolitik som i stödgivningen tar särskild hänsyn till skärgårdens småskalighet och ringa kapitalbildning.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2002

 

Lasse Wiklöf

 

 

Barbro Sundback