Hemställningsmotion 19/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 19/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-03-16

HM1919992000

 

 

 

 

 

 


Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 


Begränsning av elevantalet i grundskolans basgrupper

 

 

 


Lärarna och många andra som jobbar med barn framhåller att barnens behov av vuxenkontakt ökat markant under de senaste åren. Detta färgar av sig på skolarbetet. En allt större del av skolarbetet innehåller fostran enligt lärarna. Den egentliga undervisningen påverkas givetvis av detta.

     Många barn är oroliga och okoncentrerade. Detta återspeglar den stress och splittring av tiden som många familjer lever i. I skolan ser man därför en kraftig ökning av tilläggsinsatser som sköts av skolgångsbiträden, speciallärare, skolkuratorer och psykologer.

     Det är dags att gå till botten med detta problem. Barnens behov av uppmärksamhet från lärarens sida är en del av lösningen. Individualiseringen av undervisningen bör ökas. Skolans stödåtgärder och övriga resurser skall vara tillräckliga. Men den viktigaste faktorn är antalet elever i basgrupperna. Vi anser att man borde sträva till högst femton elever i varje basgrupp eller färre beroende på gruppens sammansättning. Dagsläget i grundskolan är dessutom den att i de lägsta klasserna har man det största antalet elever. I högstadiet och i yrkesskolan är grupperna betydligt mindre. Detta är ologiskt med tanke på de yngsta elevernas behov av uppmärksamhet i samband med inträdet i skolvärlden.

     Vid sidan av antalet elever i undervisningen behövs kunnig lärarhandledning och eftisverksamhet när skoldagen är över.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att nödvändiga åtgärder vidtas för att begränsa antalet elever i basgrupperna i grundskolans undervisning till högst femton.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Barbro Sundback