Hemställningsmotion 35/2001-2002

Tillhör ärendet: Handikappåret 2003
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 35/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2002-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Handikappåret 2003

 

 

Syftet med det europeiska handikappåret 2003 är omfattande och syftar till ett fullvärdigt medborgarskap på alla samhällsområden för personer med funktionsnedsättningar. Attityder förändras inte automatiskt och spontant utan till det krävs mycket arbete. Det är en komplex process att öka människors medvetenhet och undanröja de sociala hinder liksom de hinder som finns i miljön samtidigt som man möjliggör en ökad delaktighet för funktionshindrade. Det är medlemsstaterna som har det grundläggande ansvaret att utvecklingen fortskrider men EU kan ge stimulans och tillhandahålla ramarna som gör det lättare att uppnå målen. Preliminärt har EU upptagit 12 miljoner euro för verksamheter i anslutning till året 2003 och slagit fast allmänna mål för handikappåret.

     Också på Åland har vi skäl att aktivera oss. De svårigheter personer med funktionshinder har, måste samhället te ett stort ansvar för. Allt för ofta måste den som har funktionshindret kämpa mot myndigheter, oförstånd och fördomar. Alla har här ett medmänskligt ansvar att underlätta för personer med funktionshinder att leva ett fullvärdigt liv. Alldeles särskilt svårt har kvinnor med funktionsnedsättningar av olika slag. De utsätts oftare är andra kvinnor för våld och sexuellt utnyttjande. Dessutom erhåller de mindre ersättningar , bidrag och annat samhälleligt stöd än män med funktionsnedsättningar.

 

Med hänvisning till ovan anförda anhåller jag om

 

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att europeiska handikappåret  2003 uppmärksammas och att de behov kvinnor med funktionsnedsättningar har granskas och åtgärdas särskilt.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2002

 

 

Barbro Sundback