Kulturutskottets betänkande 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2003-2004

 

Datum

 

Kulturutskottet

2004-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Bestämmelser om inlösen av privata arkiv

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 12/2003-2004

 

INNEHÅLL

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Framställningen innehåller bestämmelser om inlösen till landskapet av privata arkiv. Enligt de nya bestämmelserna, som skall intas i arkivlagen, skall landskapsstyrelsen under vissa förutsättningar kunna lösa in privata arkiv som bjuds ut till salu eller löper risk att förstöras eller förkomma. Alternativt skall handlingarna kunna kopieras.

     Samtidigt som landskapsstyrelsen beslutar att ett privat arkiv skall lösas in, skall landskapstyrelsen kunna besluta att handlingarna skall omhändertas för förvaring i väntan på att beslutet vinner laga kraft. Inlösen skall ske mot full ersättning.

     Bestämmelserna överensstämmer med ett mindre undantag med de bestämmelser om inlösen av privata arkiv som lagtinget beslutade om hösten 2003 och som Republikens president förordnade att förfalla.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har inget att invända mot landskapsstyrelsens förslag utan föreslår att lagtinget utan ändringar i sak antar det lagförslag som ingår i framställningen. Utskottet föreslår dock en teknisk ändring av ingressen i enlighet med det utlåtande som lagutskottet givit till social- och miljöutskottet över framställning nr 7/2003-2004.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 april 2004 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsantikvarien Håkan Axelsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren, ledamöterna Johan Ehn och Camilla Gunell samt ersättaren Harriet Lindeman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av arkivlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till arkivlagen den 1 april 2004 för landskapet Åland (13/2004) nya 13a, 13b och 13c §§ samt

     ersätts i lagen ordet "landskapsstyrelsen" i olika böjningsformer med "landskapsregeringen" i motsvarande former som följer:

 

13a – 13c §§

     (Lika som i framställningen.)

 

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

Mariehamn den 22 april 2004

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson