Kulturutskottets betänkande 12/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2001-10-23

KU1220002001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Kulturpolitiskt program om kulturarvet och kulturmiljön

·       Hemställningsmotion nr 27/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion nr 27/1999-2000 föreslås att landskapsstyrelsen snarast för lagtinget presenterar ett kulturpolitiskt program med inriktning på kulturarvet och kulturmiljön.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram ett kulturarvsprogram. Enligt utskottets uppfattning är dock uppdraget tillsvidare ofullständigt definierat. Kunskaperna om det åländska kulturarvet bör fördjupas för att ge ett underlag för beslut om riktlinjer och ramar för ett kulturarvsprogram. Utskottet konstaterar att begreppet kulturarv definitionsmässigt omfattar allt från traditioner, hantverk, olika kulturyttringar såsom litteratur, sång och dans till byggnader och kulturmiljöer. Utskottet föreslår därför att en schematisk kartläggning av det åländska kulturarvet läggs till grund för de närmare direktiv om det kulturarvsprogram som landskapsstyrelsen avser att utarbeta.

     I kulturarvsprogrammet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt bevarandefrågorna. Enligt utskottet bör den bärande principen vara ett hållbart nyttjande av kulturarvet. När det gäller bevarandet av museiföremål konstaterar utskottet att de privata museerna inte är förpliktade att behålla och bevara värdefulla föremål i sin ägo, trots att de erhåller landskapsbidrag för sin verksamhet. Vidare konstaterar utskottet att det saknas lagstiftning som omfattar skydd av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i landskapets ägo. En sådan lagstiftning behövs för att dessa byggnader och miljön kring dem skall erhålla ett effektivt skydd. Vid sidan om lagstiftning har även information stor betydelse för bevarandet och skyddet av kulturarvet. Detta gäller för såväl föremål som byggnadsmiljöer. Kulturmiljöinventeringarna medverkar till att höja medvetenheten och intresset för att skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

     Utskottet har vidare inhämtat att det finns möjlighet att ansöka om EU finansiering av kulturarvsprojekt. Under 2004 kommer programmet Kultur 2000 att prioritera kulturarvsprojekt. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen undersöker möjligheterna att erhålla finansiering för åländskt deltagande i samarbetsprojekt inom ramarna för Kultur 2000-programmet.

     Eftersom landskapsstyrelsen inlett arbetet med ett kulturarvsprogram föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 april 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, lagtingsledamoten Viveka Eriksson, landskapsantikvarie Magnus Elfwendahl, antikvarien Per-Ove Högnäs, regioninformatören Ann-Mari Fröberg.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Strand, vice ordföranden Britt Lundberg samt ledamöterna Per-Erik Eriksson, Hasse Svensson och Barbro Sundback.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 27/1999-2000.

 

 

Mariehamn den 23 oktober 2001

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson