Kulturutskottets betänkande 12/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2005-2006

 

Datum

 

Kulturutskottet

2006-06-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Prioritering av svenskspråkig radio och TV

·      Hemställningsmotion nr 10/2004-2005

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Danne Sundmans hemställningsmotion föreslås att landskapsregeringen ger sådana direktiv till Ålands Radio och TV Ab att de frekvenser som finns tillgängliga för utsändning av TV och radio används för återutsändning av svenskspråkiga kanaler.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

I motiveringen till hemställningsmotionen sägs att en av de frekvenser som är tillgängliga på Åland används för återutsändning av Radio Suomi vilket tidigare har motiverats med att kanalen fungerar som nödsändningskanal.  Enligt motionären är detta dock inte länge ett hållbart argument.

     Utskottet konstaterar att problematiken gällande frekvenserna berörts av kulturutskottet redan i samband med behandlingen av en komplettering av det etermediapolitiska programmet (Kulturutskottets betänkande nr 2/2002-2003). Kulturutskottets konstaterade då att Radio Suomi enligt befolkningsskyddsplanerna i Finland utgör den kanal som i händelse av en verkligt allvarlig och omfattande krissituation fungerar som nödkanal. Vidare konstaterade utskottet att för de åländska kanalerna har så kallade RDS-kopplare införskaffats så att Radio Suomis sändningar automatiskt tar över alla kanaler i en allvarlig krissituation. Enligt vad utskottet fick erfara vore det alltså möjligt att sända Radio Suomi på en begränsad frekvens men detta skulle innebära att det inte överallt i landskapet skulle vara möjligt att höra Radio Suomi t.ex. vid en "nästan-kris"-situation. De egentliga nödmeddelandena skulle dock via RDS-kopplarna nå alla.                  Enligt vad utskottet vidare fick erfara har Rundradion lovat att nödmeddelanden även kommer att sändas på svenska. Utskottet uppmanade landskapsstyrelsen att kräva tillräckliga garantier för att nödmeddelanden i praktiken sänds även på svenska.

     Även i landskapsregeringens budgetram för år 2007 och plan för åren 2008-2009 (M 3/2005-2006) berörs radio- och TV verksamheten. Enligt meddelandet skall public service utbudet upprätthållas enligt nuvarande volymer och i stort enligt nuvarande sändningstider. Landskapsregeringen kommer däremot att överväga sättet att uppbära avgiften och avgiftens benämning. Landskapsregeringen avser därtill, enligt meddelandet, att granska hur de tillgängliga frekvenserna utnyttjas och hur hörbarheten för en del av dem kan förbättras.

     Utskottet har vid behandlingen av ärendet fått erfara att landskapsregeringen kontinuerligt för diskussioner med kommunikationsministeriet om ett utökat antal fulleffektsfrekvenser för radioutsändningar i landskapet och att frågan också varit uppe vid diskussioner om den internationella frekvensfördelningen. Det är dock tveksamt om landskapet inom de närmaste åren kommer att få ökad tillgång till fler fulleffektsfrekvenser för radioutsändningar.  Den digitala utvecklingen på radioområdet går långsamt på det internationella planet men försök görs att sända radio över det digitala TV-nätet. I bästa fall kan försöken leda till att det inom 3-4 år kan vara möjligt att sända radio via TV-nätet vilket skulle innebära en avsevärd utökning av antalet frekvenser i landskapet. Vad gäller digital TV konstaterar utskottet att landskapet har tillgång till en digitalkanal utöver de kanaler som idag utnyttjas. Över denna kanal kan det sändas 4-5 TV-kanaler vilket dock förutsätter införskaffande av ytterligare en sändare.

     Eftersom landskapsregeringen enligt rambudget har för avsikt att granska hur de tillgängliga frekvenserna utnyttjas och hur hörbarheten för en del av dem kan förbättras förslår utskottet att motionen skall förkastas men att detta betänkandes motivering skall bringas landskapsregeringen för kännedom.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2005 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Camilla Gunell, byråchefen Veronica Johansson, VD för Ålands Radio och TV Ab Pia Rothberg-Olofsson och tekniske chefen för Ålands radio och TV Ab Martti Rajamäki.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren samt ledamöterna Johan Ehn, Henrik Lagerberg och Henry Lindström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 10/2004-2005 men bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

Mariehamn den 8 juni 2006

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson