Kulturutskottets betänkande 2/2001-2002

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

+

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2001-2002

 

Datum

 

Kulturutskottet

2002-02-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Främjande av kulturlivets förutsättningar i skärgården

·      Hemställningsmotion nr 3/2000-2001

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att ett förslag till fördelning av nästa års kulturanslag görs så att kulturlivets förutsättningar i skärgården främjas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen godkänns.

 

Utskottets synpunkter

 

Intresset för och behovet av kultur är stort i skärgården. De kulturaktiviteter som ordnas är mycket välbesökta. Verksamhetsförutsättningarna för föreningar och enskilda kulturaktiva i skärgården är dock sämre än för motsvarande organisationer på fasta Åland. Arbetet som utförs är huvudsakligen ideellt. Skärgårdsborna har samtidigt betydligt sämre möjligheter att ta del av de kulturaktiviteter som erbjuds på fasta Åland eller i en annan skärgårdskommun. Avstånden och de långa restiderna gör att skärgårdsborna av praktiska skäl ofta är förhindrade att ta del av det som erbjuds. Utskottet konstaterar att majoriteten av de större kulturevenemangen som  ordnas på Åland äger rum i Mariehamn eller i stadens närhet. Av de understöd som landskapet fördelar till kulturorganisationer på Åland betalas dessutom förhållandevis små summor ut till föreningar och kulturaktiva i skärgården. Utskottet har dessutom noterat att de organisationer som anger att de verkar på hela Åland inte alltid de facto bedriver sådan verksamhet som skärgårdsborna har möjlighet att dra nytta av.

     Utskottet har erfarit att de åtgärder som har vidtagits för att möjliggöra för skärgårdsborna att ta del av de resurser som erbjuds på fasta Åland är otillräckliga. Ålands musikinstitut försöker t.ex. ordna musikundervisning för barn på Kökar. Bristen på professionella lärare gör att undervisningen inte kan ordnas i den utsträckning som det finns efterfrågan. Lärarbristen gör också att kontinuiteten blir lidande och att de som har deltagit i undervisningen inte kan vara säkra på att de kan delta i vidareutbildning. Utskottet finner att om barn och ungdomar i skärgården erbjuds lika möjligheter till musikundervisning som på övriga Åland skulle detta kunna bidra till att utflyttningen från skärgården motverkas.

     Arbetarnas bildningsförbund och Ålands bildningsförbund erbjuder kurser och studiecirkelverksamhet även i skärgården. Utskottet konstaterar att den resurs som förbunden utgör är dåligt utnyttjad. De medel som förbunden förfogar över är otillräckliga och regelverket som styr verksamheten är otidsenligt. För att passa de förutsättningar som gäller i skärgården bör reglerna ändras, i första hand när det gäller minsta antal deltagare men även i fråga om kurstillfällenas antal och längd. Lagtinget har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat att lagstiftningen om bildningsförbunden bör revideras. Utskottet förutsätter därför att landskapsstyrelsen avdelar resurser för att möjliggöra en snar översyn av lagen.

     Även Medborgarinstitutet bedriver verksamhet i skärgården. Utskottet har erfarit att verksamheten varierar från kommun till kommun. Varje kommun har en arvodesavlönad kontaktperson som tar initiativ till att kurser planeras och anordnas. Kurserna finansieras dels genom ett landskapsbidrag som beräknas genom ett enhetspris per arrangerad kurstimme och dels genom anslag från kommunerna. Kursutbudet är således beroende av kontaktpersonernas aktivitet och storleken på kommunens anslag.

     Utskottet noterar med tillfredsställelse att Nordens institut på Åland i sin verksamhet framöver kommer att lägga större vikt vid att sprida kulturaktiviteter till skärgårdskommunerna. Institutet har för avsikt att möjliggöra så att kulturproduktioner som genom institutets försorg kommer till Mariehamn också skall kunna sättas upp i skärgården. Nordens institut kommer vidare att främja etablerandet av nätverk, ordna pedagogiska "workshops" och stödja kulturutväxling. I denna verksamhet skall kulturutövare i skärgården delta.

     Utskottet konstaterar att ett varierat och kontinuerligt kulturliv bidrar till trivsel och ökar den sociala sammanhållningen. Åtgärder för att främja kulturlivets förutsättningar kan därför motverka utflyttning och därigenom leda till positiva regionalpolitiska effekter. Nya stödformer bör utformas särskilt med tanke på skärgårdens behov, inom ramen för befintliga kulturanslag. Nya grupper, också tillfälliga grupper och projekt, bör kunna beviljas stöd. Särskild uppmärksamhet bör ägnas frågan om hur projektledningen av kultur kunde ordnas i skärgården. Landskapsstyrelsen kunde bl.a. överväga att vid nästa utnämning av landskapskonstnär placera denna i skärgården.

     Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionen godkänns.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 april 2001 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Jan-Ole Lönnblad, verksamhetsledaren Carina Eriksson vid Ålands bildningsförbund, kulturarbetaren Katarina Gäddnäs-Karlsson, författaren Åsa Lind, ordföranden i Vårdö kulturstiftelse Bengt-Olof Olofsson, rektorn vid Medborgarinstitutet Leena Raitanen, direktören vid Nordens Institut på Åland Stefan Simonsen, kulturarbetaren Sylvia Sundström, verksamhetsledaren vid Arbetarnas bildningsförbund Inga-Britt Wirta och skolnämndens ordförande i Kökar Katarina Vuorinen. 

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Strand, vice ordföranden Britt Lundberg samt ledamöterna Per-Erik Eriksson, Barbro Sundback och Hasse Svensson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget godkänner hemställningsmotion nr 3/2000-2001.

 

 

 

Mariehamn den 26 februari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson