Kulturutskottets betänkande 3/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2000-12-07

KU0320002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturutskottets betänkande gällande

Begränsning av elevantalet i grundskolans basgrupper

·       Hemställningsmotion nr 19/2000-2001

 

 

Sammanfattning

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. hemställningsmotion föreslås lagtinget hemställer om att nödvändiga åtgärder vidtas för att begränsa antalet elever i basgrupperna i grundskolans undervisning till högst femton.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att den stress och uppsplittring av tiden som många familjer i dag lever i återspeglas på barnen vars behov av vuxenkontakter ökat. Många barn är oroliga och okoncentrerade och kraven på skolan blir därför större. Ett tecken på denna utveckling är det kraftigt ökande antalet skolassistenter, år 1993 var antalet assistenter i de åländska skolorna 13 mot för närvarande ca 60. Utskottet konstaterar att  påfallande många av assistenterna anlitas för pojkar och utskottet ställer sig frågande till hur flickor med extra behov bemöts.

     Utskottet delar även motionärernas åsikt att undervisningsgrupperna i skolorna skall anpassas till elevernas behov och undervisningens innehåll. Forskning som bedrivits bland annat i USA visar att elever i undervisningsgrupper om 13-17 elever lär sig mer matematik och språk än elever i undervisningsgrupper om 22-25 elever. Färre elever i en klass ökar bland annat lärarnas förutsättningar att individualisera undervisningen och enligt modern pedagogik bygger inlärning i stor utsträckning på interaktivitet mellan lärare och elever vilket bättre möjliggörs i små undervisningsgrupper. Utskottet finner det anmärkningsvärt att undervisningsgrupperna i låg- och mellanstadiet många gånger är större än på gymnasialstadiet.

     Att på i motionen föreslaget sätt exakt begränsa antalet elever i undervisningsgrupperna är enligt utskottets mening inte den bästa lösningen. Förslaget motverkar tanken om ökad decentralisering inom skolväsendet som förväntas ha en sådan ledning och kompetens att man förmår planera undervisningen så att den uppfyller läroplanens anda och mening. Inom skolvärlden har man därför arbetat för att få bort begränsande normer för att kunna vara flexibla och ha friheten att finna lösningar på olika problem.

     Enligt utskottets mening bör landskapsstyrelsen i stället eftersträva att på olika sätt stöda utvecklandet av små undervisningsgrupper på alla skolstadier. En översyn av det totala antalet lärare och assistenter kunde med fördel göras i syfte att se över möjligheterna att öka antalet lärare. Assistenterna bör enligt utskottets mening nämligen inte användas som allmänt stöd för undervisningen som bör handhas av utbildade pedagoger.

     I utskottet har även diskuterats jämställdhetsaspekten på förslaget. Utskottet konstaterar att små undervisningsgrupper underlättar för varje elev att bli sedd men enligt utskottets mening åtgärdas problemet att flickor glöms bort och att pojkar tar ett större utrymme inte enbart genom en begränsning av undervisningsgruppernas storlek. Avgörande för en jämställd behandling av flickor och pojkar är lärarnas kunskaper och attityder i jämställdhetsfrågor.

     Utskottet vill i sammanhanget klargöra att begreppet basgrupper endast utgör en uträkningsgrund för lönesättningen för bland annat rektorerna och har inte med undervisningsgruppernas storlek att göra.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 april 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört skoldirektörerna Inger Rosenberg-Mattsson och Per-Olof Friberg, överinspektören Stina Colerus, föreståndaren för Övernäs skola Wiveca Eriksson och ledaren för BUSS-projektet Ulla Rindler-Wrede.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson samt medlemmarna Lundberg och Svensson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 19/1999-2000.

 

 

Mariehamn den 7 december 2000

 

 

 

Ordförande

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

Susanne Eriksson