Kulturutskottets betänkande 3/2001-2002

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2001-2002

 

Datum

 

Kulturutskottet

2002-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande angående

Ett textilkonstverk till lagtingets plenisal

·      Hemställningsmotion nr 4/1999-2000

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Ltl Barbro Sundback m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en kvinnlig konstnär ges i uppdrag att skapa ett textilkonstverk som skall pryda plenisalens stora tomma södra vägg.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas och att betänkandets motiveringar bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

Utskottet instämmer med motionärerna om att lagtingets plenisal med fördel skulle kunna utsmyckas med något konstverk på den södra väggen. Till skillnad från motionärerna anser utskottet att det i detta skede inte är ändamålsenligt att begränsa sig till en kvinnlig konstnär eller ett speciellt material. För att säkra en hög kvalitet och göra urvalet bredare kan t.ex. en tävling anordnas där konstnärer inbjuds att delta med förslag till utsmyckning. Utskottet har erfarit att det finns regler framtagna för hur tävlingar av det här slaget arrangeras.

     Under beredningen har det framkommit att det finns anledning att ta fram riktlinjer och principer för lagtingets konstnärliga utsmyckning. En mer genomtänkt utsmyckning bör eftersträvas. Utskottet anser att landskapets offentliga byggnader i första hand bör utsmyckas med konst som har åländsk anknytning. När det gäller lagtingets utrymmen finner utskottet att det dessutom är önskvärt att försöka åstadkomma en jämnare fördelning av kvinnliga och manliga konstnärers verk. För närvarande finns endast en kvinnlig konstnär representerad i lagtinget.

     Enligt utskottet kan landskapsstyrelsen visserligen anses vara ansvarig för den konstnärliga utsmyckningen av självstyrelsegården i egenskap av fastighetsförvaltare. När det gäller lagtingets arbetsutrymmen anser dock utskottet att talmannen och lagtingets kanslikommission bör fatta beslut om den konstnärliga utsmyckningen och därtill utarbeta riktlinjer för införskaffande och förvaltningen av lagtingets konstsamlingar.

     Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört lagtingets talman Viveka Eriksson, lagtingets sekreterare Lars Ingmar Johansson, konstintendenten Julia von Hellens, ordföranden i konstnämnden Nina Bengtsson, ordföranden i Ålands konstförening Ulrica Lindström och konstnären Peter Winqvist.

     Utskottet har med stöd av 19a § lagtingsordningen valt lagtingsledamoten Hasse Svensson till tillfällig ordförande för det sammanträde då ärendet avgjordes.

     I ärendets avgörande behandling deltog tillfälliga ordföranden Hasse Svensson, ledamöterna Per-Erik Eriksson och Barbro Sundback samt ersättaren Raija-Liisa Eklöw.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 4/1999-2000 och bringar betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 mars 2002

 

 

Tillfällig ordförande

 

 

Hasse Svensson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson