Kulturutskottets betänkande 3/2007-2008

Tillhör ärendet: Ändrad läroavtalslagstiftning
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2007-2008

 

Datum

 

Kulturutskottet

2008-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ändrad läroavtalslagstiftning

·      Landskapsregeringens framställning nr 22/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om läroavtalsutbildning ändras. Förslaget gäller förenklingar i regelverket kring fördelningen av den teoretiska och praktiska undervisningen inom läroavtalsutbildningen, ett förtydligande av att läroavtalsutbildningen ska bedrivas på gymnasialstadienivå, införandet av en ny läroavtalsutbildning för egenföretagare samt en utvidgning av möjligheten till rättelseyrkande.

     Samtidigt föreslås en uppdatering av landskapslagen i förhållande till den nya arbetsavtalslagen.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med några mindre tekniska ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår några mindre tekniska justeringar i 2 och 22b §§. I övrigt tillstyrker utskottet de i framställningen föreslagna lagändringarna med hänvisning till framställningens motiveringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 september 2008 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Britt Lundberg och lagberedaren Hans Selander.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt medlemmarna Fredrik Karlström, Margaret Lundberg och Veronika Thörnroos.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om läroavtalsutbildning

 

     (Ingressen lika som framställningen).

 

2 §

Definitioner

     I denna lag förstås med

     läroavtal: ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget arbetsavtal för viss tid genom vilket en lärling förbinder sig att personligen utföra arbete för en arbetsgivares räkning under dennes ledning, övervakning och handledning mot ersättning för att erhålla yrkeskunnighet i ett visst yrke eller inom ett delområde av ett yrke,

     företagarläroavtal: ett med stöd av denna lag skriftligt ingånget avtal för viss tid mellan lärlingsnämnden och en företagare att i sitt eget företag få en läroavtalsutbildning och

     läroavtalsutbildning: läroavtalsbaserad yrkesundervisning i arbetslivet i samband med praktiska arbetsuppgifter kombinerad med teoretisk undervisning.

 

3 - 5, 12 och 13, 19, 19a - 19f, 20b, 21 och 22 §§

    

     (Lika som framställningen).

 

22b §

Rättelse

     Utöver vad som är föreskrivet i 15 och 19e §§ kan en part som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat skriftligen begära rättelse hos den beslutande myndigheten. Rättelse ska begäras inom 14 dagar räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för myndighetens prövning, ska anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

 

23 §

(Lika som framställningen).

__________________

 

(Ikraftträdelsebestämmelsen lika som framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 16 september 2008

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson