Kulturutskottets betänkande 4/2004-2005

Tillhör ärendet: Åtgärder mot lärarbrist
Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2004-2005

 

Datum

 

Kulturutskottet

2004-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Åtgärder mot lärarbrist

·      Hemställningsmotion nr 20/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Motionen

 

Lagtingsledamot Anders Eriksson m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen utarbetar en plan för hur Åland skall kunna locka hem lärarutbildade krafter.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det för tillfället inte råder någon lärarbrist i landskapet. Dessutom uppgick antalet åländska lärarstuderande under våren 2004 till 99 stycken varför det inte heller förväntas uppstå någon lärarbrist under de kommande åren trots att ett relativt stort antal av de för närvarande ca 300 lärarna i landskapet snart kommer att gå i pension. Utskottet konstaterar att den tidigare lärarbristen kunnat åtgärdas tack vare en flerårig aktiv rekrytering inte minst inom ramen för projektet Arbeta och Bo på Åland. Rekryteringen inom Arbeta och Bo på Åland pågår kontinuerligt och någon ytterligare plan för hur Åland skall kunna locka hem lärarutbildade krafter är enligt utskottets bedömning alltså inte nödvändig.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 mars 2004 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Lars Selander och avdelningschefen Yvonne Eliasson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Danne Sundman, vice ordföranden Katrin Sjögren (delvis), ledamöterna Johan Ehn och Camilla Gunell samt ersättarna Raija-Liisa Eklöw och Veronica Thörnroos (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 20/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 november 2004

 

 

Ordförande

 

 

Danne Sundman

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson