Kulturutskottets betänkande 4/2010-2011

Tillhör ärendet: Ändring av fornminneslagen
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2010-2011

 

Datum

 

Kulturutskottet

2011-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kultutskottets betänkande

Ändring av fornminneslagen

·      Landskapsregeringens framställning nr 13/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om fornminnen ändras. Genom ändringen ges landskapsregeringen befogenhet att i förordning föreskriva om vilka uppgifter som ska finnas i registret över fasta fornlämningar. Bestämmelsen om att ersättning måste sökas inom två år från registreringen av fornlämningen föreslås dessutom avlägsnas från lagen. Ersättning kan sökas efter att markägaren fått avslag på en ansökan om att en fornlämning ska rubbas eller täckas över.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har under utskottsbehandlingen bl.a. diskuterat möjligheten att överenskomma med Lantmäteriverket om att anteckningar ska införas i fastighetsdatasystemet om fornlämningar som registrerats i landskapets fornlämningsregister. 

     En sådan anteckning om att det på en fastighet finns en fornlämning är viktig information t.ex. i samband med en fastighetsöverlåtelse. Det skulle öka rättssäkerheten för säljaren, som alltid är skyldig att informera köparen om eventuella omständigheter som kan påverka köparens beslut, men också för köparen, vars planerade användning kan påverkas av de begränsningar som fornlämningen medför för fastigheten. Tanken är att det i fastighetsdataregistret endast tas in en anteckning om att det finns en fornlämning på den aktuella fastigheten. Den som behöver mer information om fornlämningen kan söka en närmare beskrivning och positionsbestämning i museibyråns fornlämningsregister. Utskottet föreslår mot bakgrund av detta att landskapsregeringen utreder möjligheterna att införa anteckningar om fornlämningar i fastighetsdatasystemet.

     Utskottet har uppmärksammats om att det finns en felskrivning i framställningen under avsnitt 4. Konsekvenser för jämställdhet och miljö. I det tredje stycket under rubriken sägs "De kända fornlämningarna ägs, enligt de….." Utskottet konstaterar att det som avses är: Fastigheterna där de kända fornlämningar finns ägs,…osv.

     Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i framställningen föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2011 inbegärt kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Britt Lundberg, regionchefen vid Lantmäteriverket Nils-Erik Bäckblom, lagberedningschefen Lars Karlsson, fastighetsmäklaren Roger Karlsson och fastighetsägaren Klas Mörn.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Runar Karlsson, Fredrik Karlström och Margaret Lundberg.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 7 april 2011

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson