Kulturutskottets betänkande 5/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2010-2011

 

Datum

 

Kulturutskottet

2011-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Ny lag om radio- och televisionsverksamhet

·       Landskapsregeringens framställning nr 17/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om radio- och televisionsverksamhet och en landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland. Genom förslaget upphävs landskapslagen om rundradioverksamhet och landskapslagen om kabelsändningar till allmänheten.

     De föreslagna landskapslagarna innebär att Europaparlamentets och Europeiska unionens råds direktiv 2007/65/EG om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmel­ser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) genomförs i åländsk lagstiftning. Direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsstaterna senast den 19 december 2009. De föreslagna landskapslagarna bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med de ändringar som framgår av betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att denna framställning följts av ett meddelande om ett mediepolitiskt program från landskapsregeringen.

     Meddelandet med det mediepolitiska programmet aviserar en annan typ av finansieringsmodell för public service-media än det som föreligger i framställningen. Utskottet konstaterar att förslaget i framställningen bygger på att det nuvarande avgiftssystemet fortsätter i oförändrad form. Trots att systemet för avgifter i framställningen uppenbart avviker från det nya avgiftssystem som aviseras i det mediepolitiska programmet har utskottet gått in för att omfatta framställningen med motiveringen att landskapet riskerar böter om implementeringen av AV-direktivet försenas ytterligare.

     Utskottet uppmanar dock landskapsregeringen i en kläm att i brådskande ordning återkomma till lagtinget med ett lagförslag om en modernare och rättvisare finansieringsmodell för public service-media.   

 

Detaljmotivering

 

Detaljmotiveringar till det i framställningen ingående första lagförslaget:

 

27 § 4 pt. ändras. Utskottet anser att uppgifter om antalet televisionsmottagare enbart har relevans i samband med avgiftsdebitering av inkvarteringsrörelser och att kravet på lämnande av uppgift enbart ska gälla denna typ av verksamheter.

 

28 § Med hänvisning till den snabba tekniska utvecklingen anser utskottet att det finns anledning att förtydliga för vilka typer av möjliga televisionsmottagare en avgift kan uppbäras. Utskottet har gått in för att definiera en avgiftspliktig televisionsmottagare som ”en anordning som huvudsakligen används som televisionsmottagare”.

 

31 § Utskottet anser att förteckningen över de uppgifter kontrollanten kan begära är överflödig då uppgifterna är identiska med grundkraven för anmälan enligt 27 §. 

 

35 § 5 pt ändras med samma motivering som ändringen i 27 §.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 april 2011 inbegärt kulturutskottets yttrande över framsällningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Eriksson, lagberedaren Hans Selander, läraren Christian Stormbom, verkställande direktören Pia Rothberg-Olofsson från Ålands radio och tv ab, affärsutvecklaren Hans Holmström från Ålands datakommunikation ab och verkställande direktören Richard Johansson från Mariehamns centralantenn ab.

     Ledamoten Fredrik Karlström har fogat en reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Johan Ehn, viceordföranden Ulla-Britt Dahl samt ledamöterna Margaret Lundberg, Runar Karlsson och Fredrik Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om radio- och televisionsverksamhet

 

1 kap.
Inledande bestämmelser

 

1-26 §§

(Lika som i framställningen).

 

 

 

 

27 §

Anmälan av innehav av televisionsmottagare

     (1 mom. lika som framställningen).

     Innehavare av en televisionsmottagare som är avgiftsskyldig för innehavet ska anmäla sitt innehav till landskapsregeringen. En anmälan ska göras innan en televisionsmottagare börjar användas. Anmälan om ibruktagandet av en televisionsmottagare träder i kraft den dag som betraktas som ankomstdag för en handling enligt förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland eller vid en annan senare tidpunkt som användaren uppger. Anmälan ska göras skriftligen eller på annat av landskapsregeringen godkänt sätt.

     I anmälan enligt 2 mom. ska anges

     1) innehavarens namn och personbeteckning,

     2) juridiska personers affärs- och samfundssignum,

     3) adress,

     4) antalet televisionsmottagare som innehas av fysiska och juridiska personer som bedriver inkvarteringsrörelse samt

     5) andra uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten och sköta övervakningen.

 

28 §

Avgift för innehav av televisionsmottagare

     För innehav av en anordning som huvudsakligen används som televisionsmottagare betalas en årlig avgift i enlighet med vad landskapsregeringen närmare bestämmer. Landskapsregeringen har härvid rätt att bestämma (uteslutning) om befrielse från skyldigheten att betala avgift.

     (2-4 mom. lika som framställningen).

    

29-30 §§

(Lika som i framställningen).

 

31 §

Kontrollanter

     (1-2 mom. lika som i framställningen).

     I samband med en kontroll ska kontrollanten på begäran ges information om (uteslutning) omständigheter som behövs vid uppbörden av avgiften.

 

6 kap.
Televisionsinnehavarregister

 

32-34 §§

(Lika som i framställningen).

 

35 §

Registerinnehåll

     Televisionsinnehavarregistret får innehålla personuppgifter om dem som anmält sitt innehav av televisionsmottagare och om dem som har konstaterats ha brutit mot skyldigheten att anmäla sitt innehav samt om uppbörds- och betalningstransaktioner som gäller avgifter som uppbärs för användningen av en televisionsmottagare.

     I televisionsinnehavarregistret får följande uppgifter införas

     1) innehavarens namn,

     2) personbeteckning och i fråga om juridiska personer dennes affärs- och samfundssignum,

     3) adress,

     4) hemkommun,

     5) antalet televisionsmottagare som innehas och används av fysiska och juridiska personer som bedriver inkvarteringsrörelse samt

     6) andra uppgifter som behövs för att fastställa avgiftsskyldigheten och sköta övervakningen.

 

36-45 §§

(Lika som i framställningen).

 

__________________

 

Utskottet föreslår vidare att

 

lagtinget hemställer om att landskapsregeringen i brådskande ordning återkommer med ett förslag om lagstiftning för en modernare och rättvisare finansiering av public-service.

 

 

 

Mariehamn den 1 juni 2011

 

 

Ordförande

 

 

Johan Ehn

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 

 

R E S E R V A T I O N 


Undertecknad reserverar sig mot kulturutskottets betänkande (KU 5/2010-2011) med anledning av landskapsregeringens framställning om ny lag för radio- och televisionsverksamhet med följande argument.

 

För det första så föreslår utskottet att dagens omoderna, orättvisa och kostsamma system med TV-licenser fortsättningsvis skall vara gällande i landskapet. Utskottet gör även en ny tolkning av vad som är en avgiftsbelagd televisionsmottagare. Den nya tolkningen kommer enligt undertecknad att försvåra för de som skall utföra kontrollerna av TV-licensen, minska antalet licensbetalare och göra verksamhetsförutsättningarna för Ålands Radio/TV Ab väldigt osäkra.

 

Undertecknad har sedan 1999 föreslagit att licenssystemet bör avskaffas och att finansieringen av public service verksamheten i landskapet skall ske via budgeten. Att som utskottet föreslå att finansieringen av public service fortsättningsvis skall ske via TV-licenser eller som landskapsregeringen nu meddelat att det skall ändras till att bli en public service avgift är ingen lösning för att rättvist och långsiktigt finansiera utbudet på.

 

Undertecknad har flera gånger föreslagit att ett nytt moment under landskapsbudgeten införs som exempelvis kunde heta ”kostnad för produktion samt återsändning av etermedia”. Beloppet skulle basera sig på en av lagtinget fastställd procentsats av landskapsbudgeten och följa den allmänna konjunkturen och intäkterna för landskapet. Sålunda skulle alla på Åland vara med och betala, ingen bli betraktad som smitare/snyltare och resurser skulle inte behöva läggas på administration, övervakning och kontroll.

 

Eftersom den politiska viljan är att det skall finnas ett public service utbud på Åland så bör även ansvaret för finansieringen av den samma vara politikernas och sålunda finansieras via budgeten. Ett sådant system skulle resultera i att alla medborgare på lika villkor har rätt och möjlighet att få del av det utbud som public service bolagen levererar, oavsett om man har råd eller inte att ta del av det. Förutom att äntligen få en rättvisa gällande finansieringsmodellen skulle köpkraften hos den befolkningsgrupp som behöver den bäst öka med tanke på att dagens licens om 220 skattade euro kunde användas till annat.

 

Undertecknad föreslår att lagtinget förkastar lagen om radio- och televisionsverksamhet samt hemställer om att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i brådskande ordning med en ny framställning med en reviderad del vad gäller avgiftsmodellen som utgår ifrån att public service utbudet i landskapet skall finansieras via budgeten

 

 

 

Mariehamn den 5 juni 2011

 

 

 

 

Fredrik Karlström