Kulturutskottets betänkande 6/2000-2001

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2000-2001

Utskott

Datum

Beteckning

Kulturutskottet

2001-02-06

KU0620002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kulturutskottets betänkande om

En aktivitets- och servicecentral för kulturorganisationer

·       Hemställningsmotion nr 6/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Bilaga

·   Reservation

 

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Hasse Svenssons m.fl. hemställningsmotion nr 6/1999-2000 föreslås att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen låter planera och inrätta en aktivitets- och servicecentral för kulturföreningar och -grupper.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen.

 

Utskottets synpunkter

 

I motionen anförs att de åländska kulturorganisationerna och grupperna är i behov av en kreativ mötesplats där föreningarna och grupperna bland annat kunde få hjälp med administrativa och kamerala sysslor.

     Utskottet har under behandlingen av ärendet informerat sig om Ålands idrottsförbund vars verksamhet delvis motsvarar den i motionen efterlysta. En avgörande skillnad mellan å ena sidan idrottsförbundets gemensamma verksamhet och lokaler och å andra sidan den aktivitets- och servicecentral som efterlyses i motionen är att idrottsförbundet tillkom på föreningarnas eget initiativ.

     Enligt utskottets mening är det inte ändamålsenligt att landskapsstyrelsen åläggs uppgiften att för kulturföreningar och -grupper planera och inrätta en aktivitets- och servicecentral. Såväl initiativ som genomförande av en sådan central bör komma från föreningarna själva i stället för att påföras dem av en myndighet.

     Utskottets beslut har tillkommit efter omröstning (3-2) och biträtts av ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson och ersättaren Holmberg.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2000 inbegärt kulturutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, byråchefen Jan-Ole Lönnblad, finanschefen Dan E. Eriksson, kulturkonsulenten Lotta Marshall, ordföranden för kulturnämnden i Mariehamn, Robert Jansson samt ordföranden i Ålands idrottsförbund Håkan Lindén.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Strand, vice ordföranden Harry Eriksson, ledamöterna Svensson och Sundback samt ersättaren Holmberg.

     Ledamöterna Svensson och Sundback har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 6/1999-2000.

 

 

 

Mariehamn den 6 februari 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson