Kulturutskottets betänkande 6/2001-2002

Tillhör ärendet: Utredning om avbrott i studier
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2001-2002

 

Datum

 

Kulturutskottet

2002-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Avbrott i studier

·      Hemställningsmotion nr 14/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

Ltl Anne-Helena Sjöblom m.fl. föreslår att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att en utredning görs om omfattningen och orsakerna till att studerande avbryter sina gymnasialstadiestudier och vilka åtgärder som krävs för att minimera dessa avbrott.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsstyrelsens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det av gymnasieskolornas berättelser framgår vilka studerande som avbryter sina studier vid respektive skola men att orsaken till avbrotten inte framgår. Berättelserna gör heller ingen skillnad till exempel mellan dem som helt avbryter sina studier och dem som byter till en annan studieplats. Den befintliga statistiken visar således endast på ett tvärsnitt av situationen per ett visst datum.

     Enligt vad utskottet fått erfara planerar landskapsstyrelsen att utöka statistiken med en flödesstatistik ur vilken framgår bland annat hur många som söker en viss utbildningsplats, hur många som antas till utbildningen, som påbörjar sina studier, som helt avbryter sina studier, som byter studieplats, som utexamineras och som går ut skolan utan att erhålla examensbevis. Förhoppningen är att landskapsstyrelsens skoldatabas skall kunna användas för ändamålet.

     Utskottet finner utökningen av statistiken såväl angelägen som brådskande. Den utvecklade statistiken kommer att ge en bättre och mer nyanserad bild av utbildningen på gymnasialstadiet och den kan ligga till grund för både utbildningsplaneringen och fördelningen av resurserna. Utskottet anser därför att arbetet med framtagandet av den nya statistiken bör påskyndas.

     Utskottet konstaterar vidare att skolornas direktioner har fått i uppdrag att utreda orsakerna till avbrotten. Således konstaterar utskottet att det inom landskapsstyrelsen pågår ett arbete med framtagande av ett underlag för den i motionen efterlysta utredningen och att den faktainsamling som pågår förväntas resultera i en utredning varefter landskapsstyrelsen kan ta ställning till vidare åtgärder.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 april 2002 inbegärt kulturutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, vikarierande överinspektören Elisabeth Storfors, ledande statistiker Kenth Häggblom samt rektorerna Gyrid Högman, Lars Selander och Sture Skogberg.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Jörgen Strand, vice ordföranden Britt Lundberg samt ledamöterna Hasse Svensson och Barbro Sundback.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotion nr 14/2001-2002 måtte bringa betänkandets motivering till landskapsstyrelsens kännedom

__________________

 

 

Mariehamn den 24 september 2002

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson