Kulturutskottets betänkande 7/2000-2001

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

RESERVATION till KU nr 7/2000-2001

Utskottsmedlem

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback/Hasse Svensson

2001-03-15

KU20002001R

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation till kulturutskottets betänkande nr 7/2000-2001 om

Ekonomiskt stöd till de åländska församlingarna för att bevara kyrkorna och miljöerna runt dem

 

 

Museibyrån har en kyrkogrupp bestående av sakkunniga tjänstemän som ger rådgivning till församlingarna och utlåtanden till domkapitlet i frågor som berör de åländska kyrkornas byggnadsskydd. Med åren har denna verksamhet utökats och museibyrån gör upp vårdplaner för kyrkornas bevarande. Detta arbete utförs på ett oreglerat sätt och är därför inte långsiktig eller heltäckande.

     De åländska kyrkornas kultur- och byggnadshistoriska värden är omistliga. Det är därför nödvändigt att tillräckliga resurser skapas för att trygga dessa värden för all framtid. De åländska församlingarna har varken sakkunskap eller pengar för att garantera kyrkornas underhåll och andra mera omfattande restaureringsåtgärder. Församlingarnas ekonomiska tillgångar minskar vilket gör att landskapet som ansvarig myndighet för det åländska kulturarvet måste ta ett mera heltäckande kontinuerligt ansvar för bevarandet av de åländska kyrkorna och kyrkomiljöerna.

     I stället för förkastande av motionens kläm borde kulturutskottet närmare ha konkretiserat vilka insatser som landskapet borde göra på kort och lång sikt. Enligt undertecknade borde en person vid museibyrån omgående få ett formaliserat kyrkoantikvariskt ansvar för de åländska kyrkorna och miljöerna. En kyrkoantikvarie skulle garantera att alla åländska kyrkor följdes upp på ett professionellt sätt. Dessutom borde landskapet årligen uppta ett belopp på t.ex. 500.000 mark i budgeten för åtgärder för bevarande av de åländska kyrkorna. Anslaget skulle fördelas i enlighet med de vårdplaner som finns och för att uppgöra nya vårdplaner för de kyrkor som ännu inte har sådana.

 

 

 

Mariehamn den 15 februari 2001

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

Hasse Svensson