Kulturutskottets betänkande 8/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

2001-04-25

FR1020002001-KU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande

Förlängd försöksverksamhet med yrkeshögskole­utbildningen

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 10/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om en försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning. Genom förslaget förlängs försöksverksamheten för yrkeshögskoleutbildningen med ett år, så att försöksverksamheten omfattar den utbildning som påbörjas före utgången av år 2002. Samtidigt föreslås en motsvarande justering av ikraftträdelsebestämmelsen i landskapslagen om ändring av 2 ' landskapslagen om studiestöd.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker landskapsstyrelsens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som har fått i uppdrag att utarbeta ett lagförslag som innebär att Ålands yrkeshögskola föreslås bli per­manent. Utskottet har erfarit att arbetsgruppen inlett sitt arbete och att den har för avsikt att slutföra uppgiften före detta års utgång. Mot bakgrund av den tillfälliga förlängning som föreslås i föreliggande framställning är detta nödvändigt för att möjliggöra att verksamheten vid skolan fortgår utan avbrott när försöksperioden utgår.

     Samtidigt som lagtinget antog landskapslagen om försöksverksamhet med yrkeshögskoleutbildning riktades en hemställan till landskapsstyrelsen om en utvärderingsrapport över verksamheten som skulle delges lagtinget senast under vårsessionen 1999. Utskottet har erfarit att den efterfrågade utvärderingen kommer att färdigställas i mitten på maj innevarande år. Av olika skäl har det inte varit möjligt att genomföra utvärderingen inom den av lagtinget uppsatta tidsramen. Utskottet konstaterar att utvärderingen kommer att utgöra ett viktigt underlag för det pågående arbetet med att bereda ett lagförslag om yrkeshögskolan.

     Enligt utskottet aktualiserar en permanent yrkeshögskola flera komplicerade frågeställningar. Utskottet har bland annat erfarit att landskapsstyrelsen överväger om och hur Ålands yrkeshögskola och Ålands högskola skulle kunna sammanslås. En ny permanent högskola kommer att innebära nya ekonomiska utmaningar för landskapet i form av ökande utbildningskostnader. Andra utbildningsverksamheter bör sannolikt därför minskas för att klara utvidgningen av högskoleutbildningen. Utskottet har i detta sammanhang berört frågan huruvida landskapet klarar att upprätthålla den markant högre utbildningsnivån som krävs för en högskoleutbildning i hela dess planerade omfattning. En annan fråga är vilken volym den tillämpade forskningen kan få. Ställning måste dessutom tas till hur gymnasialutbildningen och högskoleutbildningen kan samordnas på de berörda skolorna. Slutligen bör fastställas vilken grad av autonomi som högskolan skall ges i förhållande till landskapsstyrelsen.

     För att främja beslutsprocessen emotser utskottet att landskapsstyrelsen i ett tidigt skede initierar en diskussion i lagtinget om de målsättningar och principiella lösningar som bör utgöra ramen för den planerade yrkeshögskolan.

     Utskottet anser att den planerade lagstiftningen bör träda i kraft så att den kan börja tillämpas i början av ett nytt läsår, dvs. den 15 augusti 2002.

     Utskottet tillstyrker de föreliggande lagförslagen i enlighet med framställningen

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 mars 2001 inbegärt kulturutskottets yttrande över fram­ställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Gun Carlson, lagberedaren Hans Selander, projektchefen vid Ålands yrkeshögskola Gösta Helander, ordföranden i ledningsgruppen för Ålands yrkeshögskola Henning Lindström, rektorn vid Ålands hotell- och restaurangskola Diana Axén, rektorn vid Ålands handelsläroverk Viveka Häggblom samt studerandena Eva Lindblom och Leila Öhman.

     I ärendets avgörande behandling deltog vice ordföranden Lundberg, ledamöterna Per-Erik Eriksson och Sundback samt ersättarna Eklöw och Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen utan ändringar.

 

 

Mariehamn den 25 april 2001

 

 

 

Vice ordförande

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson