Kulturutskottets betänkande 9/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Kulturutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Kulturutskottet

 

KU0920002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kulturutskottets betänkande om

En arkitekturhistorisk skildring över Åland

·       Hemställningsmotion nr 20/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I vtm Viveka Erikssons m.fl. hemställningsmotion nr 20/2000-2001 föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen beställer en arkitekturhistorisk skildring över Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget godkänner motionen.

 

 

Utskottets synpunkter

 

I likhet med motionärerna anser utskottet att de olika byggnadsstilar som format bebyggelsen i landskapet förtjänar att skildras och dokumenteras med bilder. Den åländska bebyggelsen är visserligen inte i sig särpräglad. Ålänningarna är ett berest folk och genom alla tider har bebyggelsen influerats av byggnadsstilar i både öst och väst. Ett utmärkande drag är dock att byggnader i regel uppfördes på mark som var mindre värdefull, dvs. på impediment hellre än mark som kunde utnyttjas för jord- eller skogsbruk.

     Utskottet har dock tolkat begreppet arkitekturhistoria som omfattande endast byggnader som ritats av arkitekter. Ett flertal framstående arkitekter har satt sin prägel på bebyggda miljöer i landskapet och det finns enligt utskottet ett behov av att kartlägga var dessa byggnader finns och med bilder dokumentera dem för framtiden. Utskottet har erfarit att vissa inventeringar av värdefulla byggnader och kulturmiljöer har gjorts, men att de inte har omfattat alla kommuner på Åland.

     I motionen lyfts även arkitekterna fram som intressanta personer, värda sin egen berättelse. Utskottet instämmer med motionärerna men konstaterar samtidigt att en arkitekturhistorisk skildring i första hand tar sikte på byggnaderna. Vid sidan om arkitekterna har dessutom många intressanta byggmästare gett karaktär åt bebyggelsen på Åland. Även dessa personer förtjänar uppmärksamhet.

     Utskottet föreslår att motionen godkänns. Eftersom begreppet arkitekturhistorisk skildring har tolkats på olika sätt av motionärerna och utskottet föreslås att landskapsstyrelsen bestämmer omfattningen av verket med beaktande av det behov som finns av att beskriva åländsk byggnads- och arkitekturhistoria.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 april 2001 inbegärt kulturutskottets yttrande över hemställningsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsantikvarien Magnus Elfwendahl, områdesarkitekten Ursula Koponen, arkitekten Stig Svahnström och stadsarkitekten Folke Wickström.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Strand, vice ordföranden Lundberg samt ledamöterna Per-Erik Eriksson, Svensson och Sundback.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen beställer en arkitekturhistorisk skildring över Åland.

 

 

Mariehamn den 30 augusti 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Strand

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson