Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2021-2022

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2021-2022

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning

till Ålands lagting om Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan

·      Republikens presidents framställning nr 9/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens Presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

Landskapsregeringen redogör i sitt utlåtande över de två utlåtanden i ärendet vilka tidigare lämnats till utrikesministeriet. Landskapsregeringen har till utrikesministeriet framfört att landskapsregeringen inte har några invändningar mot avtalets undertecknande.

     Avtalet med Singapore är ett blandat avtal som innehåller bestämmelser som dels hör till medlemsstaternas behörighet, dels till EU:s behörighet. Syftet med partnerskaps- och samarbetsavtalet är att främja ett omfattande samarbete mellan parterna. Avtalet utgör den grund som fastställer relationerna mellan EU och Singapore och som erbjuder en ram för EU:s och dess medlemsstaters bilaterala samarbete med Singapore. Partnerskaps- och samarbetsavtalet bildar en helhet tillsammans med de ekonomiskt mer betydande frihandels- och investeringsskyddsavtal, vilka alla undertecknats samtidigt av parterna.

     Partnerskaps- och samarbetsavtalet behandlar flera samarbetsområden på ett allmänt plan, bland annat de demokratiska principerna, rättsstatsprincipen, principen om god samhällsstyrning och de mänskliga rättigheterna. Parterna strävar även efter att främja hållbar utveckling och samarbeta för att möta de utmaningar som klimatförändringarna och globaliseringen för med sig. Övriga samarbetsåtaganden i avtalet gäller energi, transport, utbildning och kultur, miljöfrågor, sysselsättning, sociala frågor samt vetenskap och teknik, där målet inom alla dessa områden är ökat samarbete på allmän nivå.

     Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i avtalet huvudsakligen är av en generell karaktär och främst innehåller allmängiltiga åtaganden. Avtalet innehåller inte bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till avtalet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Jan Salmén, ledamöterna Jessy Eckerman, Liz Mattson, Marcus Måtar och Mika Nordberg samt ersättaren Gyrid Högman.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 18 november 2021

 

 

Ordförande

 

 

Jan Salmén

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson