Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

·      Republikens presidents framställning RP 5/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Landskapsregeringen konstaterar att konventionen tillämpas enbart i fråga om akademiskt erkännande av högskolestudier. Syftet med konventionen är att främja den internationella akademiska rörligheten, kommunikationen och samarbetet beträffande en rättvis och transparent erkännandepraxis samt kvalitetssäkringen av den högre utbildningen och den akademiska hederligheten på en global nivå.

     Den åländska lagstiftningen omfattar bestämmelser i konventionen och inga lagstiftningsåtgärder är i nuläget nödvändiga enligt landskapsregeringens uppfattning.

     Konventionen står inte i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser därför inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till konventionens ikraftträdandelag. 

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar landskapsregeringens bedömning och föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört avdelningsjuristen Laura Korpi.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, vice ordförande Jan Salmèn samt ledamöterna Jessy Eckerman, Jonas Eriksson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 4 maj 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson