Lag- och kulturutskottets betänkande 10/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-04-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning

-      om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

-      om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

-      om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

 

·       Republikens presidents framställningar RP 5,6 och 7/2020-2021

·       Landskapsregeringens svar RP 5, 6 och 7/2020-2021-s

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens Presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtanden. 2

Utskottets synpunkter 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens Presidents förslag

 

Republikens presidents föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att

1)      statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M333 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

2)      statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

3)      statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2021 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

träder i kraft på Åland till de delar överenskommelserna faller inom landskapets behörighet.

 

 

Landskapsregeringens utlåtanden

 

1)      I sitt yttrande över avtalet M333 till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) konstaterar landskapsregeringen att lagtinget tidigare har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Vad gäller det aktuella tilläggsavtalet  M333 konstaterar landskapsregeringen att tilläggsavtal till ADR alltid förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

2)      I sitt yttrande över det multilaterala avtalet M334 till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) konstaterar landskapsregeringen att de avtalsslutande parterna förhandlat till följd av covid-19-pandemin har förhandlat fram flera tillfälliga separata avtal till ADR och att lagtinget lämnade bifall till flera sådana under år 2020. Nu aktuellt avtal avser att förlänga giltighetstider för intyg för säkerhetsrådgivare. Landskapsregeringen konstaterar att lagtinget har lämnat bifall till att ADR ska gälla på Åland. Liksom i fråga om M333 konstaterar landskapsregeringen att tilläggsavtal till ADR alltid förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls. Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtalet i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar det faller inom landskapets behörighet.

 

3)      I sitt yttrande över det multilaterala avtalet RID 1/2021 till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), som ingår som en del i konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) konstaterar landskapsregeringen att lagtingets bifall inte har inhämtats till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), under vilken RID hör. Att bifall inte inhämtats till grundöverenskommelsen har av lagtinget tidigare ansetts vara ett hinder mot att lämna bifall till tillläggsavtal. Lagtinget har i flera sådana fall på eget initiativ lämnat bifall till den grundläggande överenskommelsen innan eller i samband med att bifall till tilläggsavtalet lämnats. Trots att Åland för närvarande inte har någon spårbunden trafik och att avtal om sådan just nu saknar praktisk betydelse på Åland, hör frågorna till Ålands lagstiftningsbehörighet och bör behandlas därefter.

Med hänsyn till att tilläggsavtalet har en mycket kort giltighetstid och det med hög sannolikhet inte kommer att bedrivas någon järnvägstrafik på Åland innan dess, ser landskapsregeringen ingen praktisk nytta med att aktuella tilläggsavtal ska gälla på Åland. Det saknas också skäl att i nuläget utreda konsekvenserna av att lagtinget på eget initiativ skulle lämna bifall till COTIF.

Landskapsregeringen anser att det under de förhållanden som råder nu finns utrymme för att inte lämna bifall till att de förordningar som sätter tilläggsavtalen till RID i kraft i Finland träder i kraft också på Åland. Enligt landskapsregeringens syn hindrar det inte att bifall kan lämnas till COTIF eller andra tilläggsavtal rörande järnvägstrafik i framtiden.

 

Landskapsregeringen påminner också i alla tre utlåtanden om att lagtinget enligt 59 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland har möjlighet att bemyndiga landskapsregeringen att ge bifall till internationella förpliktelsers ikraftträdande på Åland. Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ge bifall till tillfälliga tilläggsavtal till ADR.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar de av landskapsregeringen i utlåtandena framförda synpunkterna och föreslår att lagtinget ger de begärda bifallen till ikraftträdandet av avtalen M333 och M334 medan bifall inte lämnas till ikraftträdandet av det multilaterala avtalet RID 1/2021 till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID).

     I sina utlåtanden påminner landskapsregeringen lagtinget om möjligheten att enligt 59 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndiga landskapsregeringen att ge bifall till internationella förpliktelsers ikraftträdande på Åland och ser inget hinder mot att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att ge bifall till tillfälliga tilläggsavtal till ADR. Utskottet konstaterar att frågan för närvarande behandlas i en arbetsgrupp som tillsatts av talmanskonferensen för översyn av lagtingets regelverk varför utskottet har anledning att senare återkomma till frågan.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 april 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger de i Republikens presidents framställningar nr 5 och 6/2020-2021 begärda bifallen samt

att lagtingets inte ger det i Republikens presidents framställning nr 7/2020-2021 begärda bifallet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 29 april 2021

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson