Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M334 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

Republikens presidents framställning RP 6/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder