Lag- och kulturutskottets betänkande 11/0222-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2023-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen 

·       Talmanskonferensens lagförslag TMK 3/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Talmanskonferensens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensens förslag

 

Talmanskonferensen har tillsatt en arbetsgrupp för översyn av regelverken rörande lagtinget samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen och föreslår med anledning av arbetsgruppens förslag vissa ändringar i regelverken.

     Bland annat föreslås i lagtingsordningen nya blankettbestämmelser i förtydligande syfte gällande olycksfall, inkomstskatt och straff samt en ändring av självstyrelsepolitiska nämndens sammansättning. Vidare föreslås ändringar av arbetsordningen så att utskotten ges vissa nya kontrolluppgifter, att reglerna om medborgarinitiativ förtydligas samt att omröstning på distans ska kunna hållas under exceptionella förhållanden. Ytterligare föreslås en ändring av landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen så att samma regler införs för alla ledamöter, en ändring av det maximala antalet ministrar samt ändringar av reglerna för bestämmande av arvodet för ledamöter av Ålands landskapsregering. Slutligen föreslås ett antal språkliga och tekniska ändringar av de olika regelverken.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen med en mindre teknisk ändring av lagtingsordningen.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet välkomnar de föreslagna ändringarna av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen. De nya blankettbestämmelserna gällande olycksfall, inkomstskatt och straff förtydligar rättsläget på ett område som hör till lagtingets behörighet. Ändringen av självstyrelsepolitiska nämndens sammansättning är motiverad eftersom lagtingets presidium borde vara självskrivet i nämnden. Ur parlamentarisk och demokratisk synvinkel är det positivt att utskotten ges vissa nya kontrolluppgifter och att reglerna om medborgarinitiativ förtydligas. Bestämmelsen om att omröstning på distans ska kunna hållas under exceptionella förhållanden ska förhoppningsvis aldrig behöva tillämpas men erfarenheterna från pandemin visar att det finns behov av viss beredskap för undantagsförhållanden. Ur demokratisk synvinkel är det också behövligt att samma regler införs för alla ledamöter. Reglerna för bestämmande av arvodet för ledamöter av Ålands landskapsregering är nödvändiga eftersom den gällande lagen på området är obsolet. Slutligen välkomnar utskottet den permanenta arbetsgruppen för alla ledamöters lika förutsättningar att utöva sitt uppdrag. 

     Utskottet föreslår att lagförslagen antas efter en mindre teknisk ändring av lagtingsordningens 12 a § 1 mom. enligt vars andra punkt lagen om ersättning till statsanställda för olycksfall som inträffat under förhållanden som hänför sig till distansarbete, görs tillämplig på lagtingets ledamöter. Utskottet föreslår att punkten ska utgå i avvaktan på det kommande lagförslaget om tjänstemannalagstiftningen som enligt vad utskottet fått erfara även inkluderar lagstiftning om olycksfallsförsäkring. På så sätt kommer samma regler att gälla för lagtingsledamöterna som för landskapets tjänstemän.

     Utskottet hade önskat att det hade funnits tid för en omfattande utskottsbehandling av de principiellt viktiga ändringarna men konstaterar att talmanskonferensens lagförslag utarbetats av en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes av talmanskonferensen och att förslaget är ett resultat av politiska överenskommelser.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 maj 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggarna Monica Clemes och Katarina Bergman och lagberedaren Lotta Wickström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Rainer Juslin, vice ordföranden Jan Salmén, ledamöterna Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom samt ersättarna Nina Fellman och Lars Häggblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen 2 – 5 i oförändrad lydelse och lagförslag 1 i följande lydelse:

 

 

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om

ändring av lagtingsordningen för Åland

 

    I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 64 § lagtingsordningen anger,

upphävs 5 § 3 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland,

     ändras 5 § rubriken och 2 mom., 6 § 1 mom., 8 § rubriken och 3 mom., 9 §, 10 § 3 mom., 16 § 1 och 3 mom., 17 §, 18 1 mom., 20 § 1 och 2 mom, 21 § 1 och 3 mom., 21 a §, 23 § 1 mom., 28 § 3 mom., 32 §, 42 §, 45 § rubriken, 52 §, 53 § 1 mom. och 59 § varav 18 § 1 mom., 20 § 1 och 2 mom., 21 § 1 och 3 mom., 21a §, 52 §, sådana de lyder i lagtingsordningen (66/2015) för Åland, samt

     fogas till lagen en ny 12a §, till 28 § ett nytt 7 mom. varvid gällande 7 – 8 mom. blir 8 – 9 mom., som följer:

 

2 kap.

Lagtinget och lagtingsledamöterna

 

5         §

Lagtingets sammansättning och mandatperiod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagtingets mandatperiod inleds då lagtingsåret öppnas efter att lagtingsval har förrättats. Det avgående lagtinget beslutar om tidpunkten för öppningen av lagtingsåret. Öppningen av lagtingsåret ska hållas utan dröjsmål så snart valresultatet har fastställts. Mandatperioden fortgår tills nästa lagtingsval har förrättats och det tidigare lagtingets lagtingsår har avslutats.

 

6 §

Lagtingsval

     Alla röstberättigade har lika rösträtt i val till lagtinget där lagtingsledamöterna väljs genom direkta, proportionella och hemliga val som förrättas vart fjärde år (ordinarie val).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

8 §

Upplösning av lagtinget och nyval

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om lagtinget har upplösts ska nyval förrättas. Vid nyval väljs ledamöterna för återstoden av mandatperioden. Om nyvalet förrättas samma år som ett ordinarie lagtingsval skulle ha förrättats, räknas mandatperioden från nyvalet fram till följande ordinarie lagtingsval.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 §

Lagtingsledamöternas ersättningar

     För ledamotskapet i lagtinget utgår ett arvode samt övriga ersättningar i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen eller i en landskapslag. I arbetsordningen eller landskapslagen kan också bestämmas att ersättning i särskilda fall ska utgå till tidigare ledamöter under en begränsad period.

     Om pension för ledamöterna bestäms i en landskapslag.

 

10 §

Avbrott i samt befriande och skiljande från uppdraget som lagtingsledamot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om en lagtingsledamot på ett väsentligt sätt och upprepade gånger försummar att sköta sitt uppdrag som lagtingsledamot eller genom en verkställbar dom har dömts till fängelse för ett uppsåtligt brott eller till straff för valbrott eller den dömde inte är värd det förtroende och den aktning som uppdraget som lagtingsledamot förutsätter, kan lagtinget genom ett beslut som har fattats med minst 20 röster skilja ledamoten från uppdraget antingen helt eller för en bestämd tid.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

12a §

Tillämpligheten av vissa riksbestämmelser 

     Följande lagar ska med i denna lag angivna undantag tillämpas på lagtingets ledamöter på motsvarande sätt som de tillämpas på riksdagens ledamöter:

1)  Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (FFS 459/2015).

2)  Inkomstskattelagen (FFS 1535/1992).

3)  Strafflagen (FFS 39/1889).

     Ändringar av de lagar som anges i 1 mom. ska gälla från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket.

     Hänvisningar i de lagar som anges i 1 mom. till riksmyndigheter ska inom lagtingets lagstiftningsbehörighet avse motsvarande åländska myndigheter.

     Hänvisningar i de lagar som anges i 1 mom. till författningar ska på Åland avse motsvarande åländska författningar. 

     Närmare bestämmelser kan tas in i lagtingets arbetsordning.

 

3 kap.

Lagtingets organisation

 

16 §

Lagtingsåret

     Lagtinget sammankommer årligen till ett nytt lagtingsår vid den tidpunkt som lagtinget beslutar. Republikens president, eller på hans eller hennes vägnar landshövdingen, förklarar lagtinget öppnat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Det sista lagtingsåret under mandatperioden fortgår till dess republikens president eller på hans eller hennes vägnar landshövdingen, förklarat lagtingsåret avslutat.

 

17 §

Lagtingets talmän

     Lagtinget väljer skilt för sig och inom sig för varje lagtingsår en talman och två vicetalmän. Val av talman och vicetalmän förrättas med slutna sedlar. I lagtingets arbetsordning finns närmare bestämmelser om val av talmännen.

 

18 §

Talmanskonferensen

     Talmanskonferensen består av talmannen, vicetalmännen och utskottsordförandena för de permanenta utskotten. De lagtingsgrupper som inte annars skulle vara representerade i talmanskonferensen har rätt att utse varsin ledamot, jämte ersättare, som med yttranderätt kan delta i talmanskonferensens möten. Ett utskotts viceordförande är ersättare för utskottets ordförande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

20 §

Självstyrelsepolitiska nämnden

     Lagtinget tillsätter för varje mandatperiod en självstyrelsepolitisk nämnd för behandling av frågor rörande Ålands författningsenliga ställning och externa relationer samt ärenden som gäller Europeiska unionen enligt vad som närmare bestäms i 9 kap.

     Självstyrelsepolitiska nämnden består av talmannen, vicetalmännen samt minst två och högst sju ledamöter. Lagtinget väljer inom sig därtill ett nödvändigt antal ersättare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    

21 §

Lagtingets utskott

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagtinget tillsätter för varje mandatperiod följande permanenta utskott:

1) lag- och kulturutskottet,

2) finans- och näringsutskottet och

3) social- och miljöutskottet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagtinget kan dessutom tillsätta ytterligare utskott antingen för återstoden av en mandatperiod eller för att bereda särskilda ärenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

    

21a §

Kanslikommissionen

     Lagtinget tillsätter för varje mandatperiod en kanslikommission. Kanslikommissionens sammansättning och uppgifter fastställs i lagtingets arbetsordning.

 

23 §

Val av lagtingets organ

     Utskotten och övriga organ i lagtinget tillsätts under mandatperiodens första lagtingsår för hela mandatperioden, om inte något annat bestäms i lagtingets arbetsordning. På förslag av talmanskonferensen kan lagtinget besluta att nyval av samtliga medlemmar av ett utskott eller ett annat organ ska förrättas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 kap.

Ärenden i lagtinget

 

28 §

Hur ärenden tas upp till behandling i lagtinget

     Landskapsregeringen överlämnar ärenden till lagtinget i form av

1) ett lagförslag eller ett kompletterande lagförslag,

2) ett budgetförslag,

3) ett meddelande,

4) en berättelse,

5) en redogörelse,

6) en årsredovisning i enlighet med 25 § landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering eller

7) ett förslag som överlämnas till lagtinget i enlighet med annan lagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lag- och kulturutskottet lämnar ett meddelande till lagtinget över sin granskning av lagligheten i landskapsregeringens handläggning av ärenden eller finans- och näringsutskottet lämnar ett meddelande till lagtinget över sin övervakning av landskapets finanser och hur budgeten iakttas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

32 §

Utskottens behandlingstvång

     Utskotten ska avge betänkanden i de ärenden som har remitterats till dem och som inte har återkallats. Något betänkande behöver dock inte avges i ett ärende om ärendet inte hinner behandlas före utgången av mandatperioden.

42 §

Fortsatt behandling av ärenden

     Har behandlingen av ett ärende inte slutförts under ett lagtingsår fortsätter den under följande lagtingsår om inte lagtingsval har förrättats däremellan.

 

6 kap.

Information och offentlighet

 

 45 §

Lantrådets upplysning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

8 kap.

Finanserna

 

52 §

Tilläggsbudget och kompletterande budgetförslag

     Om det finns behov av att ändra Ålands budget ska landskapsregeringen överlämna ett förslag till tilläggsbudget till lagtinget. Landskapsregeringen kan även överlämna ett kompletterande budgetförslag.

 

53 §

Budgetens innehåll

     I Ålands budget ingår de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna. Vidare anges ändamålen för anslagen och övriga budgetmotiveringar. Bestämmelser om att budgeten får innehålla inkomstposter eller anslag som motsvarar skillnaden mellan inkomster och utgifter som står i direkt samband med varandra, kan intas i en landskapslag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

9 kap.

Internationella förhållanden

 

59 §

Lagtingets deltagande i beredningen av ärenden som gäller

Europeiska unionen

     Landskapsregeringen ska utan dröjsmål informera lagtinget om sin syn på förslag till rättsakter, fördrag eller andra ärenden som bereds inom Europeiska unionens institutioner då förslaget är av intresse för Åland.  Landskapsregeringen ska sedan den fått kännedom om ett sådant förslag utan dröjsmål sända förslaget till lagtinget genom en skrivelse så att lagtinget kan ta ställning till det. Förslaget behandlas i självstyrelsepolitiska nämnden eller i ett utskott i enlighet med vad som sägs i lagtingets arbetsordning.

     Talmanskonferensen kan besluta att ett sådant ärende också ska tas upp till debatt i plenum, varvid lagtinget dock inte fattar beslut i saken.

     Landskapsregeringen ska ge självstyrelsepolitiska nämnden eller det utskott som behandlar ärendet information om ärendets behandling i statsrådet samt i mån av möjlighet om behandlingen i Europeiska unionen. Självstyrelsepolitiska nämnden eller utskottet kan höra Finlands regeringsrepresentanter i dessa ärenden.

     Självstyrelsepolitiska nämnden eller ett utskott kan ge landskapsregeringen ett yttrande med anledning av en utredning eller information som avses i denna paragraf.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 november 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 1 juni 2023

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson