Ändringar av regelverken gällande lagtingets arbetsformer samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen

Talmanskonferensens framställning TMK 3/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Talmanskonferensen har tillsatt en arbetsgrupp för översyn av regelverken rörande lagtinget samt ledamöterna i lagtinget och landskapsregeringen och föreslår med anledning av arbetsgruppens förslag vissa ändringar i re-gelverken.
Bland annat föreslås i lagtingsordningen nya blankettbestämmelser i förtydligande syfte gällande olycksfall, inkomstskatt och straff samt en ändring av självstyrelsepolitiska nämndens sammansättning. Vidare före-slås ändringar av arbetsordningen så att utskotten ges vissa nya kontroll-uppgifter, att reglerna om medborgarinitiativ förtydligas samt att omröstning på distans ska kunna hållas under exceptionella förhållanden. Ytterligare föreslås en ändring av landskapslagen om pensionsskydd för leda-möter av lagtinget och landskapsregeringen så att samma regler införs för alla ledamöter, en ändring av det maximala antalet ministrar samt änd-ringar av reglerna för bestämmande av arvodet för ledamöter av Ålands landskapsregering. Slutligen föreslås ett antal språkliga och tekniska änd-ringar av de olika regelverken.


Åtgärder