Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-03-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

·       Republikens presidents framställning RP 5/2018-2019

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar partnerskapsavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Partnerskapsavtalet är till sin karaktär ett så kallat blandavtal med bestämmelser som dels hör till medlemsstaternas, dels till EU:s behörighet.  Avtalet är ett övergripande samarbetsavtal som fastställer formerna för det politiska, ekonomiska och sektorbaserade samarbetet.

     I regeringens proposition till riksdagen redogörs för avtals- och handelsförbindelserna mellan Finland och Armenien. Redogörelsen visar Finlands export till Armenien men enligt uppgift från Ålands statistik- och utredningsbyrå har ingen varuhandel mellan Åland och Armenien förekommit mellan åren 2013–2017.

     Ur propositionsutkastet framgår att det i avtalet ingår bestämmelser som har beröringspunkter med Ålandsprotokollet i Finlands anslutningsavtal med EU.  EU:s åtaganden enligt partnerskapsavtalet inbegriper ett Ålandsförbehåll som lyder: “Finland reserves its position with regard to the application of this Agreement to the Åland Islands.”

     I bilaga VIII-A om etablering ingår för Finlands del två förbehåll med avseende på Åland; vad gäller investeringar framgår enligt bilagan att Finland förbehåller sig rätten att begränsa etableringsrätten och rätten att tillhandahålla tjänster för fysiska personer utan hembygdsrätt på Åland eller för juridiska personer utan tillstånd från behöriga myndigheter på Åland. Vad gäller fast egendom på Åland förbehålls rätten att kräva förhandstillstånd.

     Med beaktande av de förbehåll som gjorts för den åländska särställningen konstaterar landskapsregeringen att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen samt Republiken Armenien träder i kraft på Åland till de delar partnerskapsavtalets bestämmelser hör till landskapets lagstiftningsbehörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet som inte har några synpunkter föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 mars 2019 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar partnerskapsavtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 mars 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson