Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning om godkännande av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

·       Republikens presidents framställning nr 7/2019-2020

 

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till ikraftträdandet av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter genom lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten så att lagarna träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Enligt yttrandet har landskapsregeringen tidigare givit ett utlåtande till justitieministeriet i ärendet och den synpunkt landskapsregeringen framförde har beaktats.

     Landskapsregeringen konstaterar att lagtingets bifall tidigare har inhämtats över själva grundkonventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt över tilläggsprotokollet om tillsynsmyndigheter och gränsöverskridande flöden av personuppgifter.

     Genom protokollet ändras betydande delar av konventionens bestämmelser så att dess innehåll bättre ska motsvara Europeiska unionens dataskyddslagstiftning.

     De förhandlingar som har resulterat i de nu aktuella tilläggsprotokollen och slutprotokollet har avslutats men landskapsregeringen har inte underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen och har inte heller getts möjlighet att yttra sig under pågående förhandlingar. Dock konstaterar landskapsregeringen att konventionens konsekvenser för landskapet är små. Konventionen har redan genomförts genom landskapets dataskyddslagstiftning och föranleder inga lagändringar för landskapets del. 

     Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till propositionen.

    

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att protokollet ändrar betydande delar av konventionens bestämmelser så att dess innehåll bättre motsvarar Europeiska unionens dataskyddslagstiftning som redan implementerats på Åland. Konsekvenserna för Åland av lagtingets bifall är således små och såsom landskapsregeringen påpekar har konventionen redan genomförts genom landskapets dataskyddslagstiftning och föranleder inga ytterligare lagändringar. 

     I det utlåtande till justitieministeriet som landskapsregeringen hänvisar till framhålls att det första lagförslaget enbart innehåller en hänvisning till rikets dataombudsman trots att de tillsynsuppgifter som konventionen hänvisar till på Åland handhas av Ålands datainspektion. Utskottet konstaterar att 2 § i rikets lag om protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter nu anger att de myndigheter som kontrollerar att bestämmelserna i konventionen följs är både dataombudsmannen och Datainspektionen på Åland. Samtidigt framhålls det i paragrafen att i fråga om uppgifter och befogenheter för de myndigheter som kontrollerar att konventionen följs, tillämpas vad som föreskrivs särskilt om dem.  Utskottet noterar att det i riksdagslagen enbart är fråga om en hänvisning till åländsk lagstiftning och inte någon materiell bestämmelse.

     Landskapsregeringen uppger att de förhandlingar som har resulterat i de nu aktuella tilläggsprotokollen och slutprotokollet har avslutats men att landskapsregeringen inte har underrättats om förhandlingarna enligt 58 § 2 mom. självstyrelselagen. Enligt utskottets mening är det viktigt att självstyrelselagens bestämmelser efterlevs.

     Utskottet förordar att lagtinget ger det begärda bifallet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 maj 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört myndighetschefen Lena Nordman från Datainspektionen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 maj 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

Susanne Eriksson