Lag- och kulturutskottets betänkande 11/2017-2018

Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2017-2018

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·       Landskapsregeringens yttrande RP 14/2016-2017-s

·       Republikens presidents framställning RP 14/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar Farokonventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar att undervisnings- och kulturministeriet efterfrågat utlåtande från Ålands landskapsregering den 4 april 2017 med anledning av utkastet till den bifogade regeringspropositionen till riksdagen om ett lagförslag om godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället. Ålands landskapsregering konstaterade då i sitt svar den 11 maj 2017 att en implementering av konventionen skulle vara uteslutande positiv för landskapets del och hade därför inga invändningar emot den fortsatta processens framskridande.

 

Konventionen har sitt ursprung i Europarådets ministerkommittés

vilja att skapa en referensram som visar hurdana ekonomiska, sociala och kulturella möjligheter och resurser kulturarvet erbjuder. Ålands landskapsregering konstaterar att ramkonventionen innebär en förstärkning av Europarådets befintliga konventioner, rekommendationer och åtgärder som gäller enskilda delområden i fråga om kulturarv.

 

Med konventionen vill man säkerställa att man i fråga om kultur och kulturarv fokuserar på hållbar utveckling även i framtiden. Konventionen bygger på principerna om varje människas rätt till kulturarvet och om det delade ansvaret för egna och gemensamma kulturarv samt på den hållbara användningen som grund för den samhälleliga utvecklingen och ett gott liv.

 

Landskapsregeringens yttrande

Landskapsregeringen bedömer att lagtingets bifall till Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället kan ges eftersom landskapsregeringen anser att den samlade bilden av en implementering av konventionen för landskapets del är uteslutande positiv. Ikraftsättande av konventionen kräver inga omedelbara ändringar i gällande lagstiftning.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 januari 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört byråchefen Viveka Löndahl.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Petri Carlsson, Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder ikraft på Åland till den delen Farokonventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 16 januari 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Pia Rothberg-Olofsson