Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2017-2018

Tillhör ärendet: Ändringar av arbetsordningen
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2017-2018

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-04-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ändringar av arbetsordningen

·       Talmanskonferensens framställning TMK 2/2017-2018

 

INNEHÅLL

Talmanskonferensens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

 

Talmanskonferensens förslag

 

I samband med den senaste större översynen av lagtingets regelverk infördes en möjlighet för talmanskonferensen att för enskilda debatter besluta om tidsbegränsningar av anföranden. Förfarandet har prövats i samband med behandlingen av lagtingets budget och erfarenheterna var positiva. Talmanskonferensen önskar därför utöka möjligheten till tidsbegränsningar i lagtingets debatter och föreslår samtidigt några övriga mindre ändringar av lagtingets arbetsordning.

 

Utskottets synpunkter

 

Lag- och kulturutskottet konstaterar att mängden anföranden i lagtinget har ökat. Talmanskonferensens förslag att för enskilda debatter införa en möjlighet att besluta om tidsbegränsningar av anföranden skulle göra debatterna smidigare. Utskottet betonar dock att tidsbegränsningen skall användas restriktivt ur demokratisk synvinkel eftersom ledamöternas rätt att tala fritt är en viktig del i det parlamentariska arbetet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget omfattar förslaget att ändra arbetsordningen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört lagtingsdirektör Susanne Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Bert Häggblom och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget i enlighet med 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland, antar förslaget till ändring av arbetsordningen oförändrat.

 

 

Mariehamn den 5 april 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Pia Rothberg-Olofsson