Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2014-2015

Lagtingsår: 2013-2014

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2014-2015

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2014-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·       Republikens presidents framställning nr 9/2013-2014

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt om avtalet 1

Förbehåll för Åland. 2

Utskottets slutsatser 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen, träder i kraft i landskapet Åland till de delar associeringsavtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagens ikraftträdande.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt om avtalet

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till  lagen om godkännande av associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika. Syftet med associeringsavtalet är att stärka parternas förbindelser med stöd av politisk dialog, samarbete och handel. Ett genomgående tema i avtalet är respekt för och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, god samhällsstyrning och rättsstatsprincipen.

     Avtalet förväntas ha stor betydelse för handelsutbytet mellan Europeiska unionen och Centralamerika genom att det liberaliserar handeln, tjänster, investeringar och offentlig upphandling. Avtalet erbjuder också företagen bättre möjligheter till samarbete med och export till Centralamerika.

     Associeringsavtalet har inga direkta konsekvenser för miljön. I avtalets viktigaste principer ingår dock respekt för och främjande av en hållbar ekonomi och miljönormer i enlighet med parternas internationella förpliktelser.

     Avtalsparterna åtar sig att främja demokrati och de mänskliga rättigheterna samt att förhindra spridningen av massförstörelsevapen. Parterna åtar sig att skydda och främja arbetsrättigheterna och avtalet innehåller också krav om arbetslivsnormer. Även om avtalet inte kan anses ha några direkta samhälleliga konsekvenser i Finland, kan det bedömas ha en positiv inverkan för att stärka god förvaltning, demokrati och det civila samhället i Centralamerika.

    

Förbehåll för Åland

 

Etableringsrätten

 

Bilaga X till avtalet innehåller åtaganden som gäller etablering av parternas företag och villkoren för dem. I regeringens proposition framhålls att på Åland begränsas etableringsrätten för fysiska personer som inte har åländsk hembygdsrätt och för juridiska personer utan tillstånd från de åländska behöriga myndigheterna. Bilagan innehåller ett förbehåll som gäller det geografiska området för alla sektorer i anslutning till Åland. I förbehållet konstateras att ”på Åland begränsas etableringsrätten för fysiska personer som inte har åländsk hembygdsrätt och för juridiska personer utan tillstånd från de åländska behöriga myndigheterna.”

     I landskapsregeringens yttrande till lagtinget framhålls att det i avtalets handelspolitiska avsnitt ingår bestämmelser som har beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till EU. En del av bestämmelserna i fråga hör till EU:s exklusiva behörighet vilket innebär att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna. I de särskilda åtagandena om tjänster och etableringar ingår ett undantag som rör Ålands rätt att utifrån hembygdsrätten begränsa tillhandahållandet av tjänster inom sitt territorium.

     Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att förbehåll har gjorts för att säkerställa förverkligandet av reglerna för hembygdsrätten.

 

Offentlig upphandling

 

Bilaga XVI innehåller parternas ömsesidiga åtaganden i fråga om offentlig upphandling. I de allmänna anmärkningarna nämns för EU-partens del att Finland gör ett förbehåll från tillämpningen av del IV avdelning V i avtalet när det gäller Åland. Förbehållets ordalydelse utesluter dock inte helt en tillämpning av bestämmelserna om offentlig upphandling på Åland.

     I landskapsregeringens yttrande till lagtinget konstaterar landskapsregeringen att formuleringen i regeringens proposition innebär att om ett företag från en av CA-partens republiker vill delta i en offentlig upphandling på Åland är landskapet inte tvunget att acceptera deltagandet men kan välja att göra så. Det omvända gäller för åländska företag som vill delta i en offentlig upphandling i någon av CA-partens republiker. Om det åländska företaget i fråga däremot är etablerat i Finland eller en annan EU-stat gäller samma regler som för företag i EU-stater.

 

Förbehåll i framtida avtal

 

I sitt yttrande till lagtinget informerar landskapsregeringen vidare att en diskussion har förts med utrikesministeriet om en ändring av formuleringen av förbehållet för Åland om offentlig upphandling för kommande internationella avtal, i syfte att framöver säkerställa åländska företags möjlighet att utan diskriminering kunna delta i offentliga upphandlingar.

     Resultatet av den förda diskussionen är att riket i förhandlingar om framtida internationella avtal kommer att föreslå följande undantag: "In respect of the Åland Islands, the special conditions of Protocol No 2 on the Åland Islands to the Treaty of accession of Finland to the European Union shall apply". Landskapsregeringen konstaterar att ett undantag formulerat på detta vis säkerställer att nödvändig hänsyn tas till de åländska kraven på närings- och hembygdsrätt, men säkerställer samtidigt åländska företags möjligheter att delta i offentliga upphandlingar på lika villkor med andra stater.

     Utskottet delar landskapsregeringens uppfattning och välkomnar överenskommelsen som kan vara av betydelse i fråga om kommande frihandelsavtal med t.ex. USA.

 

Utskottets slutsatser

 

I sitt yttrande konstaterar landskapsregeringen avslutningsvis att avtalet, med beaktande av de förbehåll som gjorts för Åland, inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

     Utskottet föreslår att lagtinget ska ge sitt bifall till lagens ikraftträdande.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 november 2014 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Wille Valve.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Katrin Sjögren, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna Harry Jansson, Gun-Mari Lindholm, Roger Slotte och Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar associeringsavtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2014

 

 

Ordförande

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson