Lag- och kulturutskottets betänkande 1/2022-2023

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2022-2023

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2022-11-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om lagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey

·      Republikens presidents framställning nr 7/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen om godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey träder i kraft på Åland till de delar ändringsprotokollen till avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Landskapsregeringen förordar att lagtinget ger sitt bifall till propositionen till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av vissa avtal med Guernsey om inkomstbeskattning.

     Propositionen rör ändringar som har som syfte att bekämpa skatteflykt och att förhindra kringgående och undvikande av skatt. Målet är att ändra avtalen så att de motsvarar OECD:s senaste bestämmelser mot kringgående av skatt. Finland har beslutat att anpassa sina inkomstskatteavtal i enlighet med den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster. 

     Protokollen träder i kraft trettionde dagen efter att de avtalsslutande parterna har meddelat varandra att de lagstadgade förutsättningarna för deras ikraftträdande har uppfyllts. Enligt lagförslaget ska lagen träda i kraft samtidigt som protokollen träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning av statsrådet.

     Inkomstskatteavtalen med Guernsey innehåller bestämmelser som påverkar beskattningsrätt inom kommunalbeskattningen och enligt konsekvensbedömningen i propositionen kan protokollets bestämmelser i några fall medföra att de förmåner som baserar sig på avtalet inte tillämpas. Landskapsregeringen bedömer att protokollet ger effekter i begränsad omfattning för landskapet.

 

 

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2022 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin samt ledamöterna Jessy Eckerman, Gyrid Högman, Liz Mattsson, Marcus Måtar, Mika Nordberg och Alfons Röblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar ändringsprotokollen till avtalen med Guernsey faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 24 november 2022

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson