Godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey

Republikens presidents framställning RP 7/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Föreslås att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar ändringsprotokollen till avtalen med Guernsey faller inom landskapets behörighet.

Åtgärder