Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2020-2021

Tillhör ärendet: Ny blankettlag om fordon
Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-08-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Ny blankettlag om fordon

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 22/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om tillämpning av rikets fordonslag. Genom förslaget blir stora delar av rikets nya fordonslag gällande på Åland och fordonslagstiftningen uppdateras så att den överensstämmer med EU-rätten. Två kapitel i fordonslagen som behandlar periodiska besiktningar och fordonsregistrering ska inte tillämpas på Åland. Detta regleras sedan tidigare i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon. I lagförslaget ingår också följdändringar i två lagar och en ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter där det anges att den lagen ska tillämpas på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för landskapslagen om tillämpning av rikets nya fordonslag.

     Avsikten är att lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med några mindre tekniska ändringar av första och tredje lagförslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny blankettlag om tillämpning av fordonslagen i Finland. I lagförslaget framhåller landskapsregeringen att det är ändamålsenligt att, med hänsyn till lagstiftningsområdets natur med i stort sett fullt ut EU-reglerade frågor och med ett mycket litet utrymme för nationella lösningar, föreslå att rikets fordonslag görs tillämplig på Åland. De delar av fordonslagen som motsvaras av bestämmelserna i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon ska dock inte tillämpas.

     I lagförslaget framhålls att förslaget följer de principer för blankettlagstiftning som lagtinget slagit fast genom lagutskottets betänkande nr 12/2006–2007. Lag- och kulturutskottet har i ett senare betänkande 5/2018-2019 fört ett resonemang kring valet av lagstiftningsteknik. Utskottet anför där som sin principiella inställning att lagtingets lagstiftningsbehörighet i så stor utsträckning som möjligt fullt ut ska utnyttjas så att de åländska lagarna anpassas till förhållandena på Åland och blankettlagar bör undvikas på områden som hör till lagtingets behörighet, förutom i de fall där den politiska viljan uttryckligen är att det är mest ändamålsenligt att samma bestämmelser ska gälla på Åland som i Finland som t.ex. i fråga om tekniska bestämmelser om livsmedelsäkerhet. Utskottet skriver också att på områden där lagstiftningsbehörigheten är delad och i synnerhet där merparten av behörigheten hör till riksdagen kan det finnas starkare motiv för en blankettlag.

    I betänkandet skrev utskottet vidare att alternativet till blankettlagar på blandade behörighetsområden är s.k. fulltextlagar. Ett av motiven för en fulltextlag är att det ska gå att utläsa alla bestämmelser ur en och samma lag i den åländska lagsamlingen, vilket är positivt.

     Utskottet konstaterar nu att fordonslagen till skillnad från polislagen till avgörande del innehåller bestämmelser som faller inom lagtingets behörighet. Att ett lagstiftningsområde till stora delar styrs av EU-bestämmelser är enligt utskottets mening inte i sig ett skäl för blankettlagstiftning eftersom det på Åland, på samma sätt som i medlemsstaterna, finns skäl att i samband med implementeringar göra bedömningar av behovet av anpassning till de egna förhållandena. En blankettlag som innehåller ett flertal bestämmelser som beskriver hur den riksdagslag som blankettlagen hänvisar till ska tillämpas på Åland kan därtill göra lagstiftningen svåröverskådlig.

 

Detaljmotivering, lag 1

 

     2 § Skötseln av transport- och kommunikationsverkets uppgifter på Åland. Ändringen är av språklig natur.

     3 § Besiktningspersonals medverkan vid tekniska vägkontroller. Enligt 2 mom. utför Tullen och Gränsbevakningsväsendet tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde vilket enligt lagförslagets detaljmotivering betyder att tullverket och gränsbevakningsväsendet kan kontrollera fordons tekniska skick vid gränsen. Utskottet konstaterar att lagförslaget inte i sig innebär att de statliga myndigheterna påförs uppgifter utan bestämmelsen är av informativ karaktär. En motsvarande bestämmelse finns i gällande lag.

     5 § Hänvisningar. I lagförslaget föreslås att lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. i fordonslagen på Åland ska avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Utskottet föreslår att hänvisningen istället ska gälla den nya offentlighetslag som träder i kraft på Åland vid årsskiftet.

     7 § Avvikande terminologi. Utskottet föreslår att ytterligare ett begrepp fogas till listan över avvikande terminologi i 7 §, så att det på Åland används termen taxiförare för den som i fordonslagen benämns taxibilist.

     Ikraftträdelsebestämmelsen

Eftersom utskottet föreslår att det i 5 § 2 mom. hänvisas till den nya offentlighetslagen (2021:79) för Åland, vilken träder i kraft den 1 januari 2022, bör föreliggande lagförslag lämpligen sättas i kraft tidigast nämnda dag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 juni 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande över ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Christian Wickström och lagberedaren Partik Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det andra och fjärde lagförslaget i oförändrad lydelse och

 

att lagtinget antar det första och tredje lagförslaget i följande lydelse:

 

1.

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Fordonslagen (FFS 82/2021) ska tillämpas på Åland med de avvikelser som anges i denna lag.

     Ändringar som görs i fordonslagen efter att denna lag har trätt i kraft ska tillämpas om de berör de delar av lagen som gäller på Åland.

 

2 §

Skötseln av transport- och kommunikationsverkets uppgifter på Åland

     Uppgifter som enligt fordonslagen sköts av transport- och kommunikationsverket sköts på Åland av landskapsregeringen eller fordonsmyndigheten, till de delar uppgifterna faller inom lagtingets behörighet.

     Landskapsregeringen är marknadskontrollmyndighet på Åland enligt 174 § i fordonslagen.

     Fordonsmyndigheten är godkännandemyndighet enligt 42 § och tillsynsmyndighet vid installation och reparation av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt 9 kap. i fordonslagen.

 

3 §

Besiktningspersonals medverkan vid tekniska vägkontroller

     Bestämmelsen i fordonslagens 169 § ska på Åland ha följande lydelse:

     Tekniska vägkontroller utförs av Ålands polismyndighet. Även Tullen och Gränsbevakningsväsendet utför tekniska vägkontroller inom sitt verksamhetsområde.

     Polisen och Fordonsmyndigheten kan avtala om att besiktningspersonal deltar i de tekniska vägkontrollerna.

     Besiktningspersonalen ska ha ett av Fordonsmyndigheten utfärdat intyg över rätten att delta som sakkunnig i kontrollen. Intyget ska på begäran visas upp för föraren av det fordon som kontrolleras.

     Den besiktningspersonal som deltar i tekniska vägkontroller utför en offentlig förvaltningsuppgift. Vid utförandet av dessa uppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

 

4 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

     Följande bestämmelser i fordonslagen ska inte tillämpas på Åland:

     1) 4 kap. registrering av fordon och förhandsanmälan

     2) 6 kap. besiktning av fordon

     3) 194–195 §§ och 197–201 §§.

     Bestämmelser om besiktning och registrering av fordon finns i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

     Fordonslagens bestämmelser om militärfordon tillämpas inte på Åland.

 

5 §

Hänvisningar

     Vid tillämpningen av fordonslagen på Åland ska hänvisningen till

     1) förvaltningslagen (FFS 434/2003) i 68 § 4 mom., 72 § 4 mom., 73 § 2 mom., 186 § 1 mom. och 206 § 1 mom. i fordonslagen avse förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland

     2) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. i fordonslagen avse offentlighetslagen (2021:79) för Åland

     3) vägtrafiklagen (FFS 729/2018) i 1 § 1 mom., 38 § 1 och 2 mom., 166 § 3 mom., 167 § 1 mom., 195 § 5 mom., och 202 § i fordonslagen avse vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland

     4) 23 kap. 1 § strafflagen (FFS 39/1889) i 196 § 1 mom. i fordonslagen avse 2 § trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland

     5) viteslagen (FFS 1113/1990) i 62 §, 76 § 3 mom., 177 § 2 mom., 178 § 3 mom. och 203 § 3 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen

     6) polislagen (FFS 872/2011) i 68 § 5 mom., 72 § 5 mom. och 186 § 5 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2021:12) om tillämpning på Åland av polislagen

     7) hälso- och sjukvårdslagen (FFS 1326/2010) i 31 § 2 mom. i fordonslagen avse landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård

     8) lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (FFS 1137/2016) i 175 och 176 §§ i fordonslagen avse landskapslag (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, där hänvisningen i 175 § till 26 och 27 §§ ska avse 24 § i landskapslagen och hänvisningen i 176 § till 18 § ska avse 17 § i landskapslagen.

     Hänvisningar i fordonslagen till landskapet Åland eller till godkännandemyndigheten i landskapet Åland ska när lagen tillämpas på Åland avse riket respektive godkännandemyndigheten i riket. Hänvisningar till landet eller Finland ska på motsvarande sätt avse Åland och hänvisningar till landsomfattande ska avse landsomfattande eller landskapsomfattande.

 

6 §

Villkor för beviljande av installations- och reparationstillstånd

     Bestämmelsen i fordonslagens 181 § 3 mom. om tillstånd att installera och reparera taxametrar ska på Åland ha följande lydelse:

     Tillstånd att installera och reparera taxametrar får beviljas sökande för vars verksamhet en taxibilist eller en taxibilistorganisation svarar via ägandeförhållande eller på annat sätt under förutsättning att de installerade och reparerade taxametrarna kontrolleras och plomberas av Fordonsmyndigheten.

 

7 §

Avvikande terminologi

     På Åland används termerna veteranfordon, begravningsbil och färdtjänstbil för de fordon som i fordonslagen benämns museifordon, likbil och tillgängligt fordon. På Åland används termen taxiförare för den som i fordonslagen benämns taxibilist.

 

8 §

Författningar som utfärdats med stöd av fordonslagen

     Landskapsregeringen kan inom Ålands behörighet genom förordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av fordonslagen ska tillämpas på Åland oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

9 §

Sökande av ändring

     Ett beslut som Fordonsmyndigheten eller Ålands polismyndighet har fattat med stöd av denna lag kan inom 30 dagar från att beslutet eller åtgärden delgivits överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslutet får verkställas trots att ändring har sökts.

     Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut får anföras hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen.

     De förordningar som utfärdats med stöd av den upphävda lagen förblir i kraft tills något annat föreskrivs eller bestäms i fråga om dem.

 

__________________

 

 

3.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av
2 § körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 11 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland som följer:

 

2 §

Definitioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De fordonsbegrepp som används i denna lag har samma betydelse som i (uteslutning) landskapslagen (:) om tillämpning av fordonslagen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den...

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 26 augusti 2021

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson