Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2017-2018

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2018-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Godkännande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

·       Republikens presidents framställning nr 2/2017-2018

·       Landskapsregeringens yttrande nr 2/2017-2018

 

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan, träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

I sitt yttrande över framställningen konstaterar landskapsregeringen att den i ett utlåtande av den 23 maj 2013 till utrikesministeriet över utkastet till regeringens proposition konstaterade att avtalet innehåller bestämmelser inom landskapets lagstiftningsbehörighet varför lagtingets bifall erfordras. I yttrandet konstaterade landskapsregeringen även att det i avtalet stadgas att bestämmelserna i kapitlet om offentlig upphandling inte ska gälla Åland, och efterlyste att det i regeringspropositionen tydligare ska framgå orsaken till varför Åland undantagits från bestämmelserna om offentlig upphandling. Ur presidentens framställning framgår att på grund av ett förbiseende inhämtas Ålands lagtings bifall först nu till avtalets ikraftträdandelag från 2014 (FFS 508/2014).

     I regeringens proposition till riksdagen redogörs för avtals- och handelsförbindelserna mellan Finland och Irak. Handeln har varit relativt liten och år 2012 uppgick Finlands export till Irak till cirka 21 miljoner euro och importen från Irak till 11 000 euro. Enligt uppgift från Ålands statistik- och utredningsbyrå har ingen export eller import mellan Åland och Irak förekommit mellan åren 2012–2016. Import- och exportförfaranden som skett med hjälp av en mellanhand i riket framgår dock inte ur Åsub:s statistik.

     Landskapsregeringen konstaterar att bestämmelserna i protokoll 2 om Åland i bilagan till fördraget om Finlands anslutning till EU, är tillämpliga på avtalet med Irak, till de delar avtalsbestämmelserna i fråga kan innebära bindande rättigheter eller skyldigheter av betydelse för Ålands särställning. Till den del dessa avtalsbestämmelser hör till EU:s exklusiva behörighet konstaterar landskapsregeringen att den åländska särställningen har beaktats redan i förhandlingarna om avtalsbestämmelserna i fråga.

     Ur regeringens proposition framkommer att för Ålands del har en restriktion gällande kommersiell närvaro och fysiska personers närvaro inkluderats i bestämmelserna om offentlig upphandling, i syfte att trygga Ålands särställning med avseende på förvärv av fast egendom och på etableringsrätten. Landskapsregeringen konstaterar att det fastslås att bestämmelserna om offentlig upphandling inte ska gälla Åland vilket riskerar utesluta åländska aktörer från möjligheten att delta i offentliga upphandlingar i avtalslandet. Landskapsregeringen och utrikesministeriet har därför tillsammans enats om att det åländska undantaget från bestämmelser om offentlig upphandling i framtida internationella avtal ska formuleras enligt följande: I fråga om Åland ska de särskilda villkoren i protokoll 2 om Åland till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen tillämpas.

     I avtalets artikel 25 framkommer att genom avtalet utvidgas åtaganden om EU:s tjänster och etableringar enligt GATS-avtalet (Världshandelsorganisationens [WTO:s] tjänstehandelsavtal) till att också gälla Irak. För Finlands del ingår i GATS-avtalet ett undantag som rör Ålands rätt utifrån hembygdsrätten att begränsa tillhandahållandet av tjänster inom sitt territorium.

     Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Landskapsregeringen ser inga hinder för att lagtinget ger sitt bifall till avtalet om partnerskap och samarbete med Irak.

 

Utskottets förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Republiken Irak träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Ikraftträdelselagen är från år 2014 men på grund av ett förbiseende inhämtas lagtingets bifall till lagen först nu. Utskottet påtalar att bifall alltid ska inhämtas i samband med Finlands ratificering av avtalen.    

     Liksom landskapsregeringen hade utskottet ansett det önskvärt att den av landskapsregeringen och utrikesministeriet överenskomna formuleringen av det åländska undantaget från bestämmelser om offentlig upphandling i internationella avtal hade använts i detta avtal. Mot bakgrund av den ringa omfattningen på förbindelser mellan Åland och Irak anser utskottet dock inte att det föreligger något problem för lagtinget att ge sitt bifall till lagen om avtalets ikraftträdande.

     Utskottet konstaterar att lagtinget tidigare gett sitt bifall till ett antal avtal med EU om partnerskap och samarbete och föreslår att lagtinget ger sitt bifall även till ikraftträdandet av detta avtal.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 april 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Runar Karlsson, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 17 april 2018

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Pia Rothberg-Olofsson