Lag- och kulturutskottets betänkande 13/2018-2019

Tillhör ärendet: Kollektivtrafiktjänster
Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2018-2019

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2019-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Kollektivtrafiktjänster

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2018-2019

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ordnande av kollektivtrafiktjänster. Landskapslagen innehåller bland annat bestämmelser hur kollektivtrafiken ska planeras och vilka system för dess utformning berörda myndigheter och övriga parter ska sträva efter att gå in för. Den innehåller vidare bestämmelser om vilka krav som ska gälla för ett trafikförsörjningsprogram, där bl. a. behovet av kollektivtrafik på Åland samt mål för kollektivtrafikförsörjningen ska anges. Bestämmelser som anger hur upphandlingen av kollektivtrafiktjänster ska genomföras samt vilka stödsystem som ska inrättas finns även i den föreslagna landskapslagen. I lagförslaget ingår även ett antal mindre lagtekniska följdändringar i annan lagstiftning.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget är ett resultat av att EU:s kollektivtrafikförordning har skapat ett behov av att ändra nationell lagstiftning. Även Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och det åländska åtgärdsprogrammet rörande tillgänglighet ger upphov till ändringar.

     I förslaget framhålls att landskapslagen om yrkesmässig trafik är föråldrad och det i lagen numera finns endast en paragraf som direkt kan tillämpas på kollektivtrafik på väg, nämligen 15 § som innehåller bestämmelser om tidtabeller och körår. Landskapsregeringen har avtal med trafikidkare gällande busstrafik mellan Mariehamn och skärgårdstrafikens hamnar samt längs huvudvägarna. Landskapsregeringen stöder också matartrafiken i glesbygden. De nuvarande avtalens överensstämmelse med EU:s kollektivtrafikförordning kan ifrågasättas. Avtalen löper ut vid utgången av år 2019. 

     Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om ordnande av kollektivtrafiktjänster. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om hur kollektivtrafiken ska organiseras på Åland, vilka krav som ska gälla för ett särskilt upprättat trafikförsörjningsprogram där bl.a. behovet av kollektivtrafik på Åland samt mål för kollektivtrafikförsörjningen ska anges, hur upphandlingen av kollektivtrafiktjänster ska genomföras samt vilka stödsystem som ska inrättas för den. Lagen är således en ramlag som ger vissa möjligheter att med offentliga medel upprätthålla en kollektivtrafik på Åland där det inte finns förutsättningar att bedriva trafik på marknadens villkor. Nivån på servicen och vilka medel som ska anslås regleras inte i ramlagen utan det blir upp till var och en landskapsregering att fatta beslut om kommande trafikförsörjningsprogram samt om medlen. Ramlagen medger också olika typer av kollektivtrafik såsom exempelvis s.k. anropstrafik. Utskottet konstaterar att det vid utformningen av trafikförsörjningsprogrammet tas hänsyn till de lokala behoven.

     Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen med några tekniska ändringar av det första lagförslaget. Ändringarna utgör en anpassning till den ändring av vägtrafiklagen som lagtinget nyligen antagit med anledning av ITS-direktivet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 december 2018 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mika Nordberg, projektchefen Ian Bergström, logistikern Bo Karlsson, lagberedaren Mathias Lundqvist och VD:n för Ålands kommunförbund Magnus Sandberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Johan Ehn, Brage Eklund, Mikael Staffas och Tony Wikström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det första lagförslaget i nedanstående lydelse samt

 

att lagtinget antar resterande lagförslag i oförändrad lydelse.

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ordnande av kollektivtrafik
tjänster

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 kap.
Inledande bestämmelser

 

1 – 3 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

4 §

Behöriga myndigheter och den allmänna trafikplikten

     ( 1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Bestämmelser om behöriga myndigheter enligt

     1) EU:s förordning om busspassagerares rättigheter när det gäller tillsynen över passagerarnas och konsumenternas rättigheter finns i IV avd. 1 kap. 9 § i lagen om transportservice (FFS 320/2017) (uteslutning) samt

     2) ITS-direktivet finns i 74 § 1 mom. i vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland (vägtrafiklagen).

 

 

2 – 5 kap.

 

     (Lika som i lagförslaget.)6 kap.
Informationens och informationssystemens interoperabilitet

 

22 – 26 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

 

27 §

Införande av intelligenta trafiksystem

     Bestämmelser om intelligenta trafiksystem och landskapsregeringens skyldigheter vid införande av intelligenta trafiksystem finns i 73 § och 74 § 2 mom. i vägtrafiklagen.

 

28 §

     (Lika som i lagförslaget.)

 

7 kap.

     (Lika som i lagförslaget.)

 

8 kap.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

 

30 §

Ikraftträdande

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     (2 mom. utesluts.)

 

31 §

     (Lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 2 april 2019

 

 

Ordförande

Harry Jansson

 

 

 

Sekreterare

Susanne Eriksson