Lag- och kulturutskottets betänkande 14/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2020-2021

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2021-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag och kulturutskottets betänkande

Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 26/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen samt en landskapslag om vidareutnyttjande av information från vissa offentliga företag. Genom lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjade av information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet).

     Implementeringstiden för öppna data-direktivet går ut den 17 juli 2021, varför lagförslagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget med vissa språkliga och tekniska ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet ställer sig positivt till lagens syfte att främja vidareutnyttjandet av information från landskaps- och kommunalförvaltningen och därigenom stimulera innovation inom produkter och tjänster. Lagförslaget är ett led i strävan till att omvandla det åländska samhället till ett modernt e-samhälle, där den offentliga förvaltningen bidrar till uppbyggnaden av e-samhället genom att införa e-förvaltning.

     Dock konstaterar utskottet liksom landskapsregeringen, att det saknas åländsk lagstiftning på området informationshantering inom den offentliga förvaltningen, vilket innebär att grundläggande lagstiftning med definitioner och bestämmelser om skapande och överföring av information elektroniskt inte finns som en grund för föreliggande lagförslag. Ett utredningsarbete pågår inom landskapsförvaltningen beträffande behovet av en åländsk informationshanteringslag. Utredningen förväntas vara klar i slutet av februari 2022 och mot bakgrund av att implementeringstiden för öppna data-direktivet gick ut i juli 2021 bedömde landskapsregeringen att det inte finns möjlighet att invänta det arbetet. För det fall att en åländsk informationshanteringslag utarbetas finns skäl att se över de begrepp som används i detta lagförslag samt om innehållet i lagförslaget kan ingå i en informationshanteringslag. 

     Utskottet konstaterar att det i såväl Finland som Sverige, liksom i många andra länder, finns dataportaler som samlar data och så kallade API:er (ett strukturerat sätt för att överföra program, system och applikationer så att de på ett enkelt sätt ska kunna prata med varandra). Dataportalerna syftar till att göra det lättare att söka och utforska data från den offentliga sektorn. Även på Åland kan en sådan portal vara till nytta. Det kan i sammanhanget nämnas att lagtingets hemsida inklusive ärendehanteringssystem har öppna data som används till exempel av Högskolan på Åland.

     Utskottet konstaterar att det delvis är svårt att ge precisa förordningsfullmakter eftersom kommissionen inte ännu antagit alla genomförandeakter. Förordningsfullmakterna i lagförslaget är utformade på samma eller snarlika sätt som riksdagslagen om vidareutnyttjande av data som innehas av företag som producerar vissa allmännyttiga tjänster och i lagen om ändring av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. I samråd med landskapsregeringen föreslår utskottet dock något mer precist formulerade förordningsfullmakter.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 juni 2021 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, lagberedaren Alexandra Favorin, direktören för Åsub Katarina Fellman, lektorn vid Högskolan på Åland Joakim Isaksson samt IT-pedagorena Niklas Möller och Niclas Hage.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Jan Salmén samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Mika Nordberg och Marcus Måtar.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelser:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att främja vidareutnyttjandet av information från landskaps- och kommunalförvaltningen och därigenom stimulera innovation inom produkter och tjänster.

     Genom denna lag genomförs till vissa delar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna datadirektivet).

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på information som är offentlig i enlighet med offentlighetslagen (2021:79) för Åland och med beaktande av vad som föreskrivs om skydd för personuppgifter i dataskyddslagstiftningen. Lagen gäller för information som innehas av myndigheter enligt 4 § i offentlighetslagen för Åland.

     Vid Ålands polismyndighet tillämpas 3 och 5 §§ samt 7 - 10 §§ i denna lag till den del myndighetens verksamhet grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet.

     Bestämmelser om tredje mans immateriella rättigheter som inskränker möjligheten till vidareutnyttjande av information finns bland annat i upphovsrättslagen (FFS 404/1961).

     Forskningsdata omfattas av denna lag endast om den har tagits fram med offentlig finansiering och gjorts tillgänglig genom ett institutionellt eller ämnesbaserat register.

     Denna lag gäller inte för information som

     1) innehas av en annan kulturinstitution än ett bibliotek, museum eller arkiv,

     2) innehas av en sådan utbildningsverksamhet som avses i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola, landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola, landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut, landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut, landskapslagen (2003:17) om Ålands Sjösäkerhetscentrum,

     3) innehas av Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) och Högskolan på Åland och som inte utgör forskningsdata enligt denna lag,

     4) görs tillgänglig av en myndighet i dess konkurrensutsatta verksamhet eller

     5) görs tillgänglig för utbyte av information mellan myndigheter i deras offentliga verksamhet.

 

3 §

Definitioner

     I denna lag avses med:

     bulknedladdning tillgång till en avgränsad informationsmängd genom elektronisk uppkoppling,

     forskningsdata digital information som samlats in eller framställts inom ramen för vetenskaplig forskningsverksamhet och som inte är vetenskapliga publikationer men som används som bevis i forskningsprocesser eller som i forskarsamfundet anses nödvändiga för att validera forskningsresultat,

     gränssnitt en regeluppsättning för dynamiskt informationsutbyte mellan programvaror,

     maskinläsbart format ett filformat som är så strukturerat att dataprogram enkelt kan identifiera, känna igen och extrahera informationsmaterial, specifika uppgifter och strukturer i en handling,

     rimlig avkastning på investeringar en procentandel av den totala avgiften, utöver vad som krävs för att täcka de stödberättigade kostnaderna, som uppgår till högst fem procentenheter över Europeiska centralbankens fasta ränta,

     vidareutnyttjande av information att informationen används för ett annat ändamål än för vilket myndigheten framställde informationen,

     värdefulla datamängder information som framgår av den förteckning över värdefulla dataset som har meddelats med stöd av artikel 14.1 i öppna datadirektivet.

 

2 kap.
Tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

 

4 §

Tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

     Information som avses i 2 § kan tillgängliggöras för vidareutnyttjande på myndighetens eget initiativ, enligt skyldighet i någon annan lag eller efter en begäran om vidareutnyttjande enligt 6 §.

 

5 §

Format

     Då en myndighet tillgängliggör information för vidareutnyttjande ska informationen göras tillgänglig i befintliga format och språkversioner. Om det är möjligt och lämpligt ur verksamhetssynpunkt ska informationen inklusive beskrivningsuppgifter tillgängliggöras elektroniskt i ett allmänt maskinläsbart format. Närmare bestämmelser om formatkrav för data som uppdateras ofta och värdefulla datamängder finns i 7 och 8 §§.

 

6 §

Begäran om vidareutnyttjande av information

     En begäran om vidareutnyttjande av information lämnas in till den myndighet som innehar informationen. På förfarandet gällande begäran om vidareutnyttjande av information tillämpas 4 kap. 16, 17 och 19 §§ samt 6 kap. 26 § i offentlighetslagen för Åland beträffande innehållet i, behandlingen av, beslut om och ändringssökande gällande begäran om vidareutnyttjande av information.

 

7 §

Data som uppdateras ofta

     Data som uppdateras ofta ska på begäran finnas tillgänglig för vidareutnyttjande med hjälp av tekniska gränssnitt genast efter att de har samlats in, och om det är ändamålsenligt, för bulknedladdning, om det är fråga om information som

     1) uppdateras ofta eller i realtid, och

     2) innehållet ändras eller föråldras snabbt.

     Om det skulle kräva en oproportionerlig arbetsinsats att iaktta 1 mom. ska data som uppdateras ofta göras tillgänglig för vidareutnyttjande inom en sådan tidsfrist eller med de tillfälliga tekniska begränsningar som är nödvändiga och som inte i onödan försvårar vidareutnyttjandet av dem.

 

8 §

Värdefulla datamängder

     Värdefulla datamängder ska på begäran finnas tillgängliga för vidareutnyttjande. Informationen ska finnas tillgänglig i maskinläsbar form med hjälp av tekniska gränssnitt och, om det är ändamålsenligt, för bulknedladdning.

     Landskapsregeringen kan inom lagtingets lagstiftningsbehörighet i landskapsförordning närmare föreskriva om den förteckning över värdefulla datamängder och tillgången till dessa datamängder i enlighet med vad som föreskrivs om detta i de genomförandeakter som kommissionen meddelar med stöd av artikel 14.1 i öppna datadirektivet, om inte annat föreskrivs i annan lag.

 

 

3 kap.
Särskilda bestämmelser

 

9 §

Avgifter

     Avgift för offentligrättsliga prestationer som tillämpningen av denna lag föranleder fastställs i enlighet med annan lagstiftning. Avgiften får dock inte beräknas till en högre nivå än vad som följer av 2 eller 3 mom.

     En avgift får omfatta kostnader för att reproducera, tillhandahålla och sprida information enligt denna lag samt för att behandla information så företagshemligheter skyddas eller så att den inte innehåller personuppgifter som avses i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)

     En avgift som tas ut av bibliotek, museum eller arkiv får, utöver vad som anges i 2 mom., omfatta kostnader för att samla in, framställa och lagra information samt för att få en rimlig avkastning på investeringar.

 

10 §

Avgiftsfrihet

     Värdefulla datamängder ska tillhandahållas avgiftsfritt. Bibliotek, museum eller arkiv som tillhandahåller värdefulla datamängder får dock ta ut avgift i enlighet med 9 §.

     Forskningsdata som omfattas av denna lag ska tillhandahållas avgiftsfritt.

 

11 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 


 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om vidareutnyttjande av information från vissa offentliga företag

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på företag som en eller flera myndigheter har ett bestämmande inflytande över och som är verksamma

     1) inom de sektorer som framgår av i 6 - 9 §§ i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 1398/2016, tillämplig på Åland genom 1 § i landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av riksdagslagar om offentlig upphandling, eller

     2) som (uteslutning) kollektivtrafikföretag enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1170/70.

     En myndighet anses ha bestämmande inflytande i ett företag när myndigheten direkt eller indirekt kan utöva bestämmande inflytande i fråga om ägarförhållande, finansiellt deltagande eller regler som ska gälla företaget. En myndighet har bestämmande inflytande i ett företag till exempel när myndigheten ensam eller tillsammans med andra myndigheter har bestämmande inflytande på det sätt som avses i 1 kap. 5 § eller 6 § 2 mom. i bokföringslagen (FFS 1335/1997).

     Genom denna lag genomförs till vissa delar Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 av den 20 juni 2019 om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna datadirektivet).

 

2 §

Information

     Denna lag tillämpas på information som innehas av företag som avses i 1 § när informationen har framställts i samband med utförandet av tjänster av allmänt intresse inom en sektor som avses i 1 § 1 mom., under förutsättning att en myndighet anser att tjänsten är allmännyttig och för vilken det därför har ålagts särskilda skyldigheter för offentliga tjänster genom lag, förordning eller på något annat sätt som binder företaget.

     Denna lag tillämpas inte på

     1) information som har direkt koppling till verksamhet som avses i 10 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster och som har fastställts vara direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde,

     2) handlingar som är myndighetshandlingar enligt 6 § i offentlighetslagen för Åland,

     3) information till vilken tredje man innehar immateriella rättigheter eller

     4) information vars tillgänglighet begränsas i någon annan lag.

 

3 §

Tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

     Ett företag som tillåter att tillgång ges till information som företaget innehar för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål, eller som måste ge tillgång till information med stöd av bestämmelser i annan lag eller internationella avtal, ska iaktta bestämmelserna om villkor för användning av informationen och dess tillgänglighet enligt denna lag.

 

4 §

Format

     Då företaget tillgängliggör informationen för vidareutnyttjande ska informationen göras tillgänglig i befintliga format och språkversioner. Om det är möjligt och lämpligt ur verksamhetssynpunkt ska informationen inklusive beskrivningsuppgifter tillgängliggöras elektroniskt i ett allmänt maskinläsbart format. Närmare bestämmelser om formatkrav för data som uppdateras ofta och värdefulla datamängder finns i 5 och 6 §§.

 

5 §

Data som uppdateras ofta

     Data som uppdateras ofta ska på begäran finnas tillgänglig för vidareutnyttjande med hjälp av tekniska gränssnitt genast efter att de har samlats in, och om det är ändamålsenligt, för bulknedladdning, om det är fråga om information som

     1) uppdateras ofta eller i realtid och

     2) innehållet ändras eller föråldras snabbt.

     Om det skulle kräva en oproportionerlig arbetsinsats att iaktta 1 mom. ska data som uppdateras ofta göras tillgänglig för vidareutnyttjande inom en sådan tidsfrist eller med de tillfälliga tekniska begränsningar som är nödvändiga och som inte i onödan försvårar vidareutnyttjandet av dem.

 

6 §

Värdefulla datamängder

     Värdefulla datamängder ska på begäran finnas tillgängliga för vidareutnyttjande. Informationen ska finnas tillgänglig i maskinläsbar form med hjälp av tekniska gränssnitt och, om det är ändamålsenligt, som bulknedladdning.

     Landskapsregeringen kan inom lagtingets lagstiftningsbehörighet i landskapsförordning närmare föreskriva om den förteckning över värdefulla datamängder och tillgången till dessa datamängder i enlighet med vad som föreskrivs om detta i de genomförandeakter som kommissionen meddelar med stöd av artikel 14.1 i öppna datadirektivet, om inte annat föreskrivs i annan lag.

 

7 §

Avgifter

     Företag ska fastställa de avgifter som eventuellt tas ut för att tillgängliggöra information så att inkomsterna från avgifterna inte under räkenskapsåret överskrider det totala beloppet för insamling, produktion, kopiering, distribution och lagring av data med tillägg av en skälig vinst. En skälig vinst fastställs som en procentandel av de kostnader som uppkommit och får högst utgöra beloppet för fast ränta för Europeiska centralbankens huvudsakliga refinansieringstransaktioner ökat med fem procentenheter.

     Om det för att tillgängliggöra information krävs att företagshemligheter skyddas eller att informationen behandlas så att den inte innehåller personuppgifter som avses i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) kan företaget lägga kostnaderna för dessa åtgärder till de kostnader som avses i 1 mom.

     Värdefulla datamängder som avses i 6 § ska tillhandahållas avgiftsfritt.

     Företag ska i förväg offentliggöra de faktiska beloppen och grunderna för avgifter i ett allmänt datanät om det inte anses uppenbart onödigt.

 

8 §

Icke-diskriminering och jämlikt bemötande

     Företag ska behandla dem som vidareutnyttjar företagets information på ett jämlikt sätt. Ett företag får ställa endast sådana villkor för vidareutnyttjande av informationen som är objektiva, proportionerliga, icke-diskriminerande och motiverade av mål av allmänt intresse.

 

9 §

Exklusiva avtal

     Avtal mellan företag och tredje part eller andra arrangemang får inte innehålla ensamrätter som begränsar (uteslutning) vidareutnyttjande om det inte är nödvändigt för att tillhandahålla en tjänst av allmänt intresse. Grunderna för beviljande av ensamrätt ska ses över regelbundet minst vart tredje år.

     Exklusiva avtal som avses i 1 mom. ska göras offentligt tillgängliga i ett allmänt datanät minst två månader innan de träder i kraft. De slutliga villkoren i dessa avtal eller andra arrangemang ska göras offentligt tillgängliga i ett allmänt datanät.

     Företag ska göra rättsliga eller praktiska arrangemang som utan att bevilja en exklusiv rättighet syftar till eller kan antas leda till begränsad tillgänglighet för vidareutnyttjande av handlingar för andra enheter än de parter som deltar i arrangemanget, tillgängliga i ett allmänt datanät innan de träder i kraft. Företaget ska se över sådana rättsliga eller praktiska arrangemang vart tredje år. De slutliga villkoren i sådana arrangemang ska vara offentliga och företaget ska göra dem offentligt tillgängliga i ett datanät.

 

10 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

11 §

Övergångsbestämmelser

     Exklusiva avtal som är i kraft när denna lag träder i kraft, och på vilka undantaget enligt 9 § 1 mom. inte är tillämpligt, upphör att gälla när avtalet upphör och i varje fall senast den 17 juli 2049.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 21 september 2021

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson