Vidareutnyttjande av information från offentlig sektor

Lagförslag LF 26/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen samt en landskapslag om vidareutnyttjande av information från vissa offentliga företag. Genom lagarna genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1024 om öppna data och vidareutnyttjade av information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet).
Implementeringstiden för öppna data-direktivet går ut den 17 juli 2021, varför lagförslagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen